Уважаеми колеги,

 

От 25 февруари до 25 март 2019 г. очакваме Ваши статии и студии за том 104 (2019) на Годишника на Факултета по славянски филологии на на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Заповядайте!

            На 19. декември 2019 г. Академичният съвет на Софийския университет гласува нови правила за списване на годишниците на университета (Протокол №5/19.12.2018 г.). Ето част от тях:

 

          В Годишника се отпечатват оригинални научноизследователски статии, студии, монографии и обзори (т.е. вече няма изискване те да работят  в университета).

          Кореспондиращият автор декларира, че ръкописът не е изпратен за печат или публикуван другаде. Не се приемат ръкописи, които са отпечатани или изпратени за печат другаде, не влизат в тематичния обхват на периодичното издание или не са оформени съгласно указанията. В такъв случай главният редактор връща ръкописа на кореспондиращия автор с аргументация.

            След получаване на ръкописа главният редактор определя отговорен редактор от редакционния съвет, който определя минимум двама рецензенти, на които се изпраща оригиналният ръкопис. Рецензентите трябва да бъдат компетентни в областта на изследване на ръкописа.

            Рецензентите са анонимни за авторите и декларират липса на конфликт на интереси.

След получаване на рецензиите редакционният съвет взима решение за публикуване, връщане за корекция или отхвърляне. Главният редактор съобщава решението на кореспондиращия автор. Спорните въпроси се отнасят за решение в редакционния съвет.

Одобрените ръкописи и електронният им вариант се съхраняват от главния редактор на съответната поредица на Годишника заедно с рецензиите. Кореспонденцията с авторите също се съхранява. Авторите предоставят авторските права на ръкописите на съответния факултет. Това включва и правата за адаптиране и оформяне на ръкописите с цел използване на компютърни програми и системи, необходими при отпечатването.

Съдържанието на подготвената книжка от поредицата на Годишника се предава за утвърждаване от Факултетния съвет. Утвърдената книжка в електронен вид и хартиена разпечатка постъпва в Университетското издателство с придружително писмо, подписано от декана, най-късно до 30 юни.

Годишниците се отпечатват в ограничен тираж за библиотечен обмен. Електронният вариант на Годишника се качва на интернет страницата на Университетската библиотека и на интернет страницата на Годишника.

Авторите и редакционната колегия се задължават да спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

            Обемът на материалите е до 50 страници (включително библиография, снимки, таблици и др.) по 1800 знака на страница, 12 пункта и само при специални случаи до 100 страници. Основен шрифт е Times New Roman, редактор MS Word (под Windows). В случаите, когато се използват специални шрифтове, те се представят с електронната версия на ръкописите. Предпочитат се униковски сред нестандартните фонтове.

            В Годишника на Факултета по славянски филологии се приемат статии на всички славянски езици, английски, немски и френски.       

            Ръкописите имат следната структура: уводна част, основен текст и литература. Уводната част включва следните параметри в два варианта – на езика на основния текст на статията/студията и на английски: заглавие, име и фамилия на автора (авторите), месторабота, резюме/ abstract от 10-12 реда и ключови думи. Ако езикът на ръкописа е различен от български и английски, изброените параметри се дават и на този език. Данните за контакт с автора (име, пощенски и/или електронен адрес) се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия.  

           

            Указания за начина на цитиране вж. ТУК

 

            Фигурите трябва да се представят в отделни файлове в JPG или TIF формат с резолюция поне 300 dpi. Изображенията да са не по-големи от формат А-4 и да позво­ляват намаляване, изготвени с рисувателни програми Corel (7, 8), Adobe Dlustrator (5, 7, 8), Adobe PhotoShop (4, 5).  

            Ръкописът се представя в един книжен екземпляр и на електронен носител на редактора на Годишника Елка Миленкова (каб. 132), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

            От 1999 г. годишникът излиза всяка година, индексиран е в НАБИС, а от 2017 г. е индексиран и в ceeol.

 

С колегиален поздрав:  

проф. Гергана Дачева, доц. Добромир Григоров, доц. Калин Михайлов, проф. Маргарет Димитрова (гл. редактор), доц. Маргарита Младенова, доц. Николай Папучиев, проф. Ростислав Станков.