zala224

 

ФАКУЛТЕТЪТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

О Б Я В Я В А

 

следните докторантски курсове за зимния семестър на учебната 2019/2020 година

 

Дисциплина

Вид курс

Преподавател

Електронни ресурси в хуманитаристиката –

1 част

задължителен

проф. д-р Й.Тишева

проф. д-р А.Бояджиев

доц. д-р М. Джонова

 

Академично писане /макс. 12 човека/

 

задължителен

проф. д-р Й.Тишева

Най-новата българска литература и писане на рецензии върху нея

 

избираем

проф. дфн Милена Кирова

Съвременният български роман

избираем

 

гл. ас. д-р Кристина Йорданова

 

 

Дните, часовете и мястото на провеждане ще бъдат посочени допълнително на сайта на факултета.

 

Срок за подаване на документи: от 07.10. до 16.10.2019 г.

 

Докторантите от всички факултети могат да подават Заявление по образец до Декана на Факултета по славянски филологии в кабинет № 230 (Деканат на ФСлФ – Ректорат) при г-жа Клавдия Попова.