СИД –  Приключения на чувствата във възрожденската литература

 

Задочно обучение – летен семестър (януари-февруари 2018)

(Курс за 2, 3 и 4 курс БФ)

Доц. д-р Надежда Александрова

 

Курсът има за цел да представи трансформационни процеси по отношение на представите за дадени емоции и тяхната изява в българската литература през XVIII-XIX век. Срамът и гордостта, смехът и плачът, приятелството и враждуването, любовта и омразата, ще бъдат осмислени както в бинарната си съотносимост, така и релативизирането им в епохата на модерността.

Курсът е изграден тематично. Всяко занятие се разделя на две части: теоретичен апарат от текстове относно представата за дадена емоция в европейската философия и частен случай на проява на емоцията в текст от литературата на Възраждането. Смисълът от приключението да се съчетават теорията и частните случаи е да се опознае историята на поведенчески феномени, зародили се или циркулиращи в европейската култура, които са пренесени в османския (и в частност в българския) контекст и адаптирани, за да станат норма в националната култура.

 

1.      Що е емоция? История и употреби на понятието

2.      Срамът и вината като стратегии за утвърждаване на българската народност през Възраждането

3.      Произход и употреби на плача във възрожденската литература

4.      Любовта - типология на чувството в европейски и балкански контекст

5.      Европейският сантиментализъм - популярни романи османския контекст на XIX. век

6.      Смехът като оръжие и разоръжаване. Възрожденската сатирична преса

7.      Емоции и писма – културата на епистоларното общуване през XIX век

8.      Приятелството – между ползата, достлука и идеологическото братство

9.      Емоциите и „женския въпрос” през XIX век.

10.  Храна и емоции  през XIX век.

11.  Театрални емоции – историческите драми през Възраждането

12. „Чия е тази песен?” мигриращи музикални мотиви в културата на Възраждането

13.  Геометрия на интимността в литературните салоните на следосвобожденския XIX век

14.  Докъде се простира любовта към родината – пътеписни приключения

15.  Представяне на курсови работи