Развитие на устната и писмената реч на учениците

в средното училище

 

хорариум 20 часа

Лектор: проф. дпн Мария Герджикова, гл. ас. д-р Деспина Василева

 

АНОТАЦИЯ

Лекционният курс цели да запознае студентите с теоретичните основи, върху които се изгражда възпитателната и обучаващата практика за развитие на устната и писмената реч на учениците в средното училище. Четенията са насочени към усвояването и използването на формите на устната и писмената реч, прилагани в училище. Лекциите имат за цел да запознаят студентите със системата за развитието на устната и писмената реч в средното училище. Да представят основните принципи и форми, върху които се изгражда тази система.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА

 

1. Система за развитие на устната реч на учениците. Цел. Характер. Значение. Разликата между устна и писмена реч.

хорариум 1 час

2. Основни форми за развитие на устната реч на учениците. Среден курс. Горен курс.

хорариум 1 час

3. Основни принципи за развитие на устната реч на учениците.

хорариум 1 час

4. Видове устни изложения. Среден курс: наблюдение, описание, преразказ.

хорариум 1 час

5. Горен курс: устно изказване, отговор на литературен въпрос, доклад.

хорариум 1 час

6. Видове преразкази. Специфични особености на отделните видове преразкази. Конкретни цели и задачи.

хорариум 1 час

7. Пътища за усъвършенстване на устната реч на учениците. Среден курс: учене наизуст, изразително четене, диалог. Цели и значение. Горен курс: съпоставка на художествени текстове, наблюдения върху стилистични особености на текста, доклад.

хорариум 1 час

8. Система за развитие на писмената реч. Цел. Характер. Значение.

хорариум 1 час

9. Педагогически и психологически условия за формиране на писмената реч.

хорариум 1 час

10. Видове писмени съчинения. Среден курс. Горен курс.

хорариум 1 час

11. Видове писмени съчинения в среден курс:

Съчинения, свързани с литературен текст. Видове: преразкази, съчинение-разсъждение, отговор на литературен въпрос. Цел. Структура.

Съчинение на свободна тема. Видове: наблюдение, описание, художествен текст, есе. Цел. Структура.

хорариум 2 часа

12. Видове писмени съчинения в горен курс:

Съчинения, свързани с литературен текст. Видове: литературно-интерпретативно съчинение, есе, публицистично съчинение.

Съчинение на свободна тема. Видове: съчинение от художествен тип, есе, публицистично съчинение.

хорариум 2 часа

13. Изграждане на знания и формиране на умения за създаване на видовете съчинения. Поправка на писмени работи в училище

хорариум 1 час