Факултетна процедура

за  проверка на оригиналността на дипломни работи

 

Изпитна сесия: февруари 2020 г.

 

Съгласно ректорска заповед 19-336 от 18.07.2019 г. от учебната 2019/20 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ започва задължителна проверка за оригиналност на подлежащите на защита дипломни работи. Механизмът на проверката е подробно описан в утвърдена от Ректора Процедура за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за  електронно обучение приставка.

Във Факултета по славянски филологии конкретното осъществяване на процедурата за изпитната сесия през м.февруари 2020 ще протече по следния начин.

 

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

  1. Ръководителите на магистърски програми представят списък с имена и имейли на дипломантите, които ще защитават през февруарската сесия, както и на научните им ръководители и състава на съответните комисии. Списъкът се изпраща на зам.-декана проф. Амелия Личева.

Срок: 15 януари

 

  1. Оторизираното за специалността/програмата лице създава пространството за съответната защита (курс в Мудъл). Той информира по имейл дипломантите и им изпраща връзка за достъп към курса, в който трябва да предадат дипломните си работи.

Срок: 16 януари

 

  1. След получаването на достъп дипломантът подписва декларация за авторство на своята дипломна работа в пространството за защита (в Мудъл), след което качва текста на дипломната работа в съответното пространство (курс в Мудъл). Текстът се предава в електронна форма в един от следните формати:  ODT (Open Office Document), DOC или DOCX (Microsoft Word).

Срок: 16 – 31 януари

 

Преди да качат текста си, дипломантите трябва да са получили одобрението на научния ръководител, че текстът е готов за защита, т.е. научният ръководител смята, че ако няма данни за плагатство, работата е завършена и готова за защита.

 

  1. Системата за превенция на плагиатство осъществява проверка за съвпадения в текста на дипломната работа с текстове от други източници. В резултат от проверката в среда за електронно обучение се генерира Доклад за сходство за всяка дипломна работа, въведена за анализ.

 

  1. Дипломантът получава достъп до Доклада за сходство и уведомява научния си ръководител за резултата от проверката на авторството. Оторизираното лице изпраща доклада до научния ръководител (по имейл).

Срок: 31 януари

 

На базата на този доклад:

6.1. При липса на неправомерно заимстване на текст от чужди източници, след като научният ръководител се запознае с Доклада за сходство, той взема решение за даване на ход на процедурата за защита.

След вземането на решение от страна на научния ръководител за даване на ход на дипломната работа за защита, дипломантът предава на научния си ръководител представения в системата вариант на дипломната работа на хартиен и електронен носител.

Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа (Приложение 1) и Становище (Приложение 2) и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента.

Дипломната работа и съпътстващите документи се предават на рецензента от научния ръководител. При изявено желание от рецензента, научният ръководител му предоставя и електронно копие от генерирания доклад.

Срок: 3 февруари

 

  • При констатирани неправомерни заимствания в Доклада за сходство, научният ръководител не допуска работата до защита. Дипломантът следва да преработи текста на дипломната си работа за отстраняване на неправомерните съвпадения и да предаде преработената работа за следваща дата за защита, при която се повтаря същата процедура от начало.

 

Доц. д-р Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ

 

София

1.12.2019 г.