Указания

за провеждане на обучение в неприсъствена форма

във Факултета по славянски филологии

 

  1. Учебният процес протича в съответствие с заповедите на Ректора № РД-19-139/13.03.2020, № 9104-31/16.03.2020, № РД-19-140/18.03.2020 и № РД-19-143/23.03.2020.
  2. В съответствие със заповедта на Ректора № РД-19-143/23.03.2020 е силно препоръчително обучението да се провежда в системата за електронно обучение Мудъл (https://elearn.uni-sofia.bg) или специализираните платформи e-medievalia и език.бг. По преценка на преподавателя могат да се използват други платформи и средства за комуникация, когато това се налага поради технически трудности или спецификата на учебната дисциплина.
  3. При провеждането на обучение извън Мудъл преподавателите трябва да имат готовност да предоставят доказателства за комуникацията със студентите и извършените дейности.
  4. Обучението в неприсъствена форма може да бъде синхронно (онлайн занятие в реално време) или асинхронно (ресурси и задания, с които студентите работят в избрано от тях време). Препоръчително е съчетаването на двете форми. Асинхронното обучение е желателно да се осъществява също в Мудъл, защото системата предлага богати възможности и осигурява видимост на извършваната дейност.
  5. Синхронното обучение (онлайн лекции и упражнения) се провежда съгласно утвърденото преди началото на летния семестър разписание. Промяна на деня и часа за провеждане на онлайн лекции и упражнения може да има само при условие, че студентите нямат по разписание лекция или упражнение по друга дисциплина в същото време или пък има експлицитно съгласие от страна на преподавателя, който по разписание е определен да провежда занятия с тези студенти в този ден и час. 
  6. Провеждането на обучение в неприсъствена форма се провежда както от щатните, така и от хоноруваните преподаватели във ФСФ. Хоноруваните преподаватели попълват отчет за проведените по този начин занятия, който предават на ръководителя на катедрата или ръководителя на магистърската програма след края на извънредното положение.
  7. Хоноруваните преподаватели имат право да ползват електронната среда https://elearn.uni-sofia.bg (Мудъл). Ако нямат потребителско име и парола, могат да се обърнат по имейла към г-н Емилиян Николов на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., за да получат достъп.
  8. Студентите са длъжни:

- да проследяват съобщенията в курсовете, които посещават по учебен план, намиращи се в „Моите курсове“ в системата за електронно обучениe ;

- да проверяват за допълнителна информация на сайта на ФСФ относно промяна в графика или средствата, чрез които се извършва обучението;

- да проверяват електронната си поща за информация от преподавателите, относно конкретни указания за учебния процес.

  1. Преподавателите и студентите могат поставят въпроси и да споделят проблеми, свързани с обучението в неприсъствена форма, на адрес:

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

София

8.04.2020 г.

Доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ