Анкета с преподаватели и студенти за дистанционното обучение

 

Центърът за дистанционно обучение на Софийски университет разработи анкети за проучване на опита и нагласите на преподавателите и студентите  по отношение на дистанционната форма на обучение и електронното оценяване включително в условията на пандемия. Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и предоставени на всички заинтересовани страни в университета в лицето на ректорското и факултетските ръководства, преподавателите, студентите и студентските организации.

Анализът на данните от направеното изследване ще помогне на ЦДО и ръководството на Софийски университет да дефинира препоръки и стратегии за подобряване на качеството на дистанционното електронно обучение в бъдеще.

 

Линк към анкетата за студенти:

https://www.surveymonkey.com/r/StudentsExperience

 

Линк към анкетата за преподаватели:

https://www.surveymonkey.com/r/TeachersViews