Линкове към електронни курсове за зимния семестър на уч. 2020/2021 г.

 

Български език

 

Синтаксис на съвременния български език (БФ, ІІІ курс, 2020-2021) -  http://www.ezik.bg/course/view.php?id=251

СБЕ ІІ част - морфология и синтаксис (СФ, ІІІ курс, 2020 - 2021) -  http://www.ezik.bg/course/view.php?id=252

Съвременен български език, руска филология, ІІ курс -  http://www.ezik.bg/course/view.php?id=236

 

Българска литература

 

Съвременна българска литература  (Проф. И. Иванов) https://join.skype.com/g6O1ug1DTAeR

Българска литература от Освобождението до ПСВ (проф. М. Кирова) https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44348#section-1

д-р Биляна Борисова СИД "Литературата и Градът" е на следната страница в Мудъл: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44806
Виртуалната класна стая е на: https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=335922

Съвременна българска литература, упражнения, БФ, 4 курс, 6 гр., (Кристина Йорданова) 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=49655

Българска литература от Освобождението до Първа световна война, упражнения, БФ, 3 курс, 2, 4, 6 гр., (Кристина Йорданова) 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=49656

 

Кирилометодиевистика

Проф. Т. Славова

Лекционен курс по старобългарски език (БФ, редовно обучение, втори курс), намиращ се на платформата Е-Медиевалия (чрез Мудъл):
https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/index.php?categoryid=1

 

Проф. Анна-Мария Тотоманова и гл. ас. Г. Ганева

За всички онлайн занятия по ИБЕ за БФ и за СлФ, IV курс и за двете спефциалности (лекциите на проф. Тотоманова и 4 групи упражнения на гл. ас. Ганева):

https://e-medievalia.uni-sofia.bg/moodle/course/view.php?id=3

 

Доц. Д. Атанасова

електронен курс в Мудъл, там ще бъдат предоставени линкове към лекциите й, които ще се проведат на 9, 16 и 30 октомври в "Зуум".

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=1635

 

Доц. В. Савова

Лекции и упражнения за СлФ, втори курс:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44813

 

Упражнения за БФ, втори курс, 2 и 3 група:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44370  

 

Руска литература

„Руска литература на ХХ век“, Българска филология, проф. д-р Ренета Божанкова
Лекции.

курс: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44358
Виртуална зала:
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=336171

 

„Руска литература на ХХ век“, Българска филология, 3 курс

Семинари с първа, втора и трета групи, , доц. д-р Галина Петкова

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=16780

Виртуална стая за семинарите:

1-ва група

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=337575

2-ра група

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=337594

3-та група

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=337596

 

Руска литература на XX век  (лекционен курс и семинари)

Специалност „Славянска филология“, 3 курс, доц. д-р Галина Петкова

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44822&notifyeditingon=1

Виртуална стая за лекциите

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=335925

Виртуална стая за семинарите:

1-ва група

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=336640

2-ра група

https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=336641

 

За специалност Руска филология

 

„Руска филология“, 2 курс

„Руска литература на XVIII век“, проф. д-р Ангелина Вачева

 Лекции:

 https://bbb.elearn.uni-sofia.bg/html5client/join?sessionToken=r1yo753rzss7fsff

Упражнения:  https://bbb.elearn.uni-sofia.bg/html5client/join?sessionToken=l1hhe43ptwt6llui

 

„Руска филология“, 3 курс

„Руска литература на XIX век - II част“, проф. д-р Ангелина Вачева

Лекции: https://bbb.elearn.uni-sofia.bg/html5client/join?sessionToken=dq3b1oqbtg3bfa8w

Упражнения: https://bbb.elearn.uni-sofia.bg/html5client/join?sessionToken=vxoetvszexlnpbqv

 

„Руска филология“, 4 курс

„Руска литература на ХХ век - II част“, проф. д-р Ренета Божанкова
Лекции

Виртуална зала:
https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=336175

Курс: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45677

 

3 курс

Педагогика, лекции, гл. ас. д-р Константин Теодосиев

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=47347

„Превод на текстове от деловата сфера – I част“, лекции, гл. ас. д-р Владимир Манчев

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=46891

 

Руска филология, 4 курс

„Превод на фразеология“, лекции, гл. ас. д-р Елена Раденкова

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45676

 

„Психология“, лекции, проф. д-р Ирина Зиновиева

https://elearn.uni-sofia.bg/enrol/index.php?id=45664

 

 

Славянски литератури за СФ, РФ и Балканистика

 

Проф. дфн Калина Бахнева

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44835 История на полската литература - I част

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45688 История на полската литература - III част

 

Проф. дфн Панайот Карагьозов

Славянска филология

Сравнително славянско литературознание, зимен семестър 2020/2021 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=43066 

 

Магистърска програма "Трансгранична българистика"

 Българистични лекторати и български училища в чужбина, зимен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=46894

 

Доц. д-р Ина Христова

Славянска филология,  профил сръбски и хърватски, 3 курс, 2 часа лекции

 История на сръбската, хърватската и словенската литература, I част 

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=45687

Славянска филология,  профил сръбски и хърватски, 4курс, 3 часа лекции

 История на сръбската, хърватската и словенската литература , III част

https://elearn.uni-sofia.bg/user/index.php?id=44834

Балканистика, 3 курс, 2 часа лекции

Южнославянски литератури

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45686

Балканистика, 5 курс, 2 часа лекции

Южнославянски литератури 

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44366

 

Гл. ас. д-р Елена Христова

Руска филология

Славянски литератури (лекции), зимен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=45693

 

Славянска филология

История на сръбската, хърватската и словенската литература - I част (упражнения), зимен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=46279

История на сръбската, хърватската и словенската литература - III част (упражнения), зимен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=46280

 

Балканистика

Южнославянски литератури - I част (5 курс, упражнения), зимен семестър 2020/2021

https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=46281

 

СИД Вяра и култ: памет за ранните български светци

https://join.skype.com/jNlwbQ359Rdz - дфн Росен Малчев

 

скайп група: СИД Вяра и култ: памет за ранните български светци

В мудъл ( https://elearn.uni-sofia.bg/blog/index.php?courseid=44812&userid=28679) информация за всяко занятие.