Print

 

Награда за най-добра езиковедска книга на Факултета по славянски филологии – 2022 г.

 

Уважаеми колеги,

На заседанието си от 10.05.2022 г. с тайно гласуване Факултетният съвет на ФСлФ определи носителя на Наградата на Факултета по славянски филологии за езиковедска книга на факултета за периода 2018 – 2022 г.

Това е проф. дфн Юлияна Стоянова за книгата й Проблеми на психолингвистиката. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. ISBN 978-619-743-351-7

 

Честито на проф. дфн Юлияна Стоянова!

Радваме се да съобщим, че тази година за участие в конкурса бяха номинирани и следните сериозни кандидатури:

  1. Елисавета Балабанова. Словоредни модели с адюнкти в българския език.  София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2020. ISBN 978-619-185-376
  2. Надежда Делева. Русско-болгарские аналоги (Лексикографический аспект). София: Парадигма, 2020. ISBN 978-954-326-417-9
  3. Стилиян Стойчев. Българският морфологичен релатив и чешкият език или за съвременния български морфологичен релатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език. София: Стилует, 2019. ISBN:978-619-194-054-7.

 

Наградата ще бъде връчена официално на проф. дфн Юлияна Стоянова на тържеството по случай 24 май 2022 г. в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски”.