Да четем агиографията: наративни модели и интерпретативни подходи

 

Преподавател: доц. д-р Диана Атанасова

 

Анотация на учебната дисциплина:

Под агиографска литература днес най-често се разбират произведенията, написани в памет, чест и възхвала на светците. Това са както наративните и реторични (мъченията, житията, похвалните слова), така и стихотворните текстове (каноните, службите и други песнопения). В един по-тесен смисъл обаче агиографията включва само повествователните текстове. Именно този дял - на повествователните творби – е в центъра на вниманието.

Курсът има да цел да запознае студентите с наративните особеностите на разказите, посветени на живота и деянията на християнските светци, които формират един от основните дялове на средновековната словесност. В рамките на курса ще бъдат разисквани въпроси, свързани с появата на почитта към светците в късноелинистичната епоха (1); с преданията за християнските герои и възникването на агиографските повествования (2); с формирането на агиогрфските жанрове (3); с влиянието на социо-културната среда върху жанрови форми (4); с връзките между агиографските повествовани и античните теткстове (като биографията, авантюрно-приключенския роман, похвалата и др.). Ще бъдат разгледани отделни представителни за жанра си текстове, като чрез анализирането им ще бъдат проследени спецификите на основни наративни модели. Ще бъдат потърсени формите на приемственост и интертекстуалните връзки между ранните агиографски текстове, писани основно на гръцки език, и по-късно създаваните оригинални славянски жития. Проблемите, които ще се разискват, ще помогнат на студентите да разбират по-добре приемствеността по отношение на литературата в културите от различни  епохи. 

Текстовете ще се четат на съвременен български език.

На студентите се предоставя рийдър (христоматия) с подбрани текстове в електронен вариант и на хартия. Всички материали за курса са достъпни в електронния курс на дисциплината.

Оценката по дисциплината е комплексна и се формира от участие в дискусиите по време на занятията (50%) и самостоятелна писмена задача / или курсова работа (50%).

 


Формиране на оценката по дисциплината[1]

% от оценката

1.      

Участие в тематични дискусии в часовете

50 %

2.      

Текуща и / или самостоятелна работа  

50%

 

Предварителни изисквания:

Предварителни изисквания няма.

 

Очаквани резултати:

След преминаването на курса се очаква студентите да са изградили умение за четене и анализиране на средновековните повествования за светците. Предполага се да бъдат усвоени знания, които да им дадат инструмент за анализ на текстовете, посредством който жанровите специфики на отделните повествования да бъдат идентифицирани.

 

Учебно съдържание

 

Тема:

Хорариум

1

Агиографията: исторически, контекстуални, макрожанрови аспекти

2

2

Конституиране на почитта към светците. Предписанията на църквата и агиографският репертоар

2

3

Жанр и наративен модел в повествованията за светците. Епос и/ или роман(с)

2

4.

Моделът на диаметралното противопоставяне. “Епическото” мъчение

2

5.

Моделът на градационното противопоставяне. Агиографски “романс”.

2

6.

Мъченическото житие: хибридизиране на похватите.

2

7.

“Агиографският епос”: византийските му репрезентации и средновековните български реализации

2

8.

“Агиографският романс”: примерът на историята за “гръцкия д-р Фауст” (Киприан мага и девицата Юстина)

2

9.

Исторически и идеологически дискурс в агиографските произведения

2

10.

Силата на думите и думите на силния: апотропейни функции на някои агиографски текстове.

2

 

Библиография:

 

I.Избрани произведения (препоръчителни):

 

Мъчение на Юлияния – в: Жени светици в Източното православие. С., 1995., 7-22.

Повест за Петър и Феврония Муромски – в: Жени светици в Източното православие. С., 1995., 97-116.

Житие на св. преп. Мария Египетска, бивша блудница. От падение към светост. От св. Патриарх Софроний Йерусалимски. С., 1993.

Житие и страдание на свети свещеномъченик Киприан и на девицата света мъченица Иустина. И

Страдание на светия мъченик Арета. – В: Жития на светиите от Димитрий, митрополит Ростовски. Атон, 2007.

Мъчение на Георги Победоносец и Чудото на великомъченик Георги със змея. – В: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986, 398-411.

Мъчение на светия и славен великомъченик Георги – В: Народното четиво през XVI-XVIII век. С. 1990, 61-86.

Пространно житие на Алексий човек божи – В: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986, 424-429.

Житие на света първомъченица Текла – В: Народното четиво през XVI-XVIII век. С. 1990, 183-191.

Мъчение на Йоан Нови Белиградски. – в: Григорий Цамблак. Избрани съчинения. С., 2010, 55-62. (или в: Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби)

Житие на св. Иван Рилски – в : Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Житие на св Никола Нови Софийски - в : Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Послание, написано от цар Авгар до Господа наш Исус Христос – в: Стара българска литература. Том първи. Апокрифи. С., 1982.

Дeяние на светите апостоли Андрей и Матей. – Стара българска литература. Апокрифи. С., 1982, 185-194.

Слово за светия апостол Тома. – Стара българска литература. Апокрифи. С., 1982, 201-206.

 

II. Христоматии, съдържащи преводи на новобългарски на средновековни агиографски творби:

 

Стара българска литература. Том четвърти. Житиеписни творби. С., 1986.

Жени светици в Източното православие. С., 1995.,

Народното четиво през XVIXVIII в. С., 1990. (там частта “Жития”, с. 27-235, 263-267).

Заветът на св. Иван Рилски. С., 1990.

 

III. Сведения за светците и техните животоописания в интернет:

 

http://www.newadvent.org/cathen/

http://www.sacred-texts.com/chr/lots/index.htm

http://www.pravoslavieto.com/1/calendar.htm

http://www.fordham.edu/halsall/sbook3.asp#ec2

Holy Women of Byzantium: Ten Saints' Lives in English Translation – at: http://www.doaks.org/publications/doaks_online_publications/ATHW.html

Internet Medieval Sourcebook. Saints' Lives – at:

http://www.fordham.edu/Halsall/sbook3.asp#web1

Страницата на Боландистите:

http://www.kbr.be/~socboll/

 

 

[1] В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.