Квалификационна характеристика

 

 

І. Анотация на програмата

Учебните планове са предназначени за докторанти, които се обучават в редовна и задочна форма, както и за докторанти в самостоятелна форма по 2.1. Филология.  Учебните планове са изготвени за всички докторски програми във Факултета по славянски филологии, които са акредитирани до момента: Български език, Българска литература, Общо и сравнително езикознание, Теория и история на литературата, Славянски езици, Теория и практика на превод, Руска литература, Литература на народите от Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия, Фолклористика.

            Обучението е със срок 3 години за редовна форма, 4 години за задочна форма на обучение и 3 години за докторантура на самостоятелна подготовка.

            Програмите подготвят висококвалифицирани изследователи със сериозна теоретична и практическа подготовка за реализация както в научната сфера, така и в различни практико-приложни дейности. Преподавателите в съответните докторски програми са специалисти с професионален авторитет и престиж както у нас, така и в чужбина.

 

 Основните цели на обучението в ОНС „доктор“ във ФСлФ са:

 • Подготвяне на висококвалифицирани изследователи в областта на съвременната и историческата лингвистика, на съвременното и историческо литературознание, на сравнителните и съпоставителни изследвания, на фолклористиката и на теорията и практиката на превода
 • Предоставяне на професионално подготвени преподаватели за целите на докторските програми във Факултета по славянски филологии, като по този начин се гарантира както приемственост, така и развитие на качеството с оглед на предизвикателствата на съвременната наука и практика

 

Задачите на докторските програми в професионално направление 2.1. Филология са:

 • Предоставяне на академична среда за научно израстване на магистри с сериозен интерес към научните изследвания и доказани качества за научноизследователска работа
 • Предоставяне на сигурна материална среда и богат библиотечен фонд за научноизследователската дейност
 • Предоставяне на условия за междуинституционален и международен обмен и мобилност на докторантите;
 • Изграждане на високи критерии за научни постижения и приноси в съответните области на хуманитарната наука.

 

А. Структура на учебния план

Докторските програми на ФСлФ в професионалното направление 2.1. Филология с предоставят възможност за придобиване на широки познания в областта на филологическата наука със задълбочена специализация в съответната област от нея. Основните принципи на програмите са интердисциплинарност, актуалност и индивидуален подход. Обучението е съобразено с потребностите на докторантите и е балансирано с оглед развиването на техните изследователски интереси и формирането на широк спектър от професионални умения и компетентности. Докторантурите в професионалното направление 2.1. Филология дават задълбочени теоретични знания и практически умения, които позволяват самостоятелно осъществяване на теоретични и приложни изследвания, разработка, оценка и управление на проекти, представяне и интерпретация на резултатите.

 

Б. Формат на учебния план и организация на учебния процес

Форматът на учебния план е модулен. Модулите са четири. Общият брой кредити за целия срок на обучение е 180, набирани от четирите модула.

 

Описание на модулите:

 • Учебна дейност, която включва:

1.1. Задължителните по Закона за висшето образование докторантски минимуми по специалността и чужд език;

1.2. Задължителни курсове: Академично писане, Електронни ресурси в хуманитаристиката 1 и 2 част, Изследователски процедури във филологическите науки с оглед на проучванията в образованието.

1.3. Избираеми курсове: те се допълват и обогатяват според потребностите на докторантите, но има и списък с курсове в ДУ на ФСлФ .

 • Научноизследователската дейност, която включва:

2.1. Работа по дисертацията.

2.2. Публикации, участие в научни форуми, проектна и друга научно-изследователска дейност.

2.3. Допълнителни дейности – кредитира се работата на докторантите в административната и организационна дейност на катедрата съобразно Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ „Св. Климент Охридски“ и конкретната натовареност на докторанта.

 • Педагогическа дейност – съгласно цитирания Правилник и възможността докторантите, успешно издържали задължителните си докторантските изпити (минимуми), да водят семинарни упражнения.
 • Защита на дисертационен труд, която включва:

1.1. Предварително обсъждане на дисертацията в първичното звено

1.2. Публична защита пред научно жури

Учебната документация за провеждането на обучението в ОНС „доктор“ се подготвя в катедрата в съответствие с действащата нормативна база, уреждаща обучението.

 

Действащата учебна документация се състои от:

 • Индивидуален учебен план на докторанта за периода на докторантурата
 • План-сметка към учебния план
 • Стандартизирана форма на протоколи, засягащи полагането на специализиран докторантски минимум и изпити, залегнали в учебния план;
 • Стандартизирана форма на годишен отчет на докторанта и на тримесечен отчет
 • Стандартизирана форма на Атестационна карта, като атестацията се провежда всяка година

Научните ръководители, следят и контролират за спазването на сроковете и изпълнението на задълженията на докторантите. Отговорникът на Факултета за докторантската степен контролира административните процедури по докторантурите. Ръководителят на катедрата организира обсъждането на темите на новоназначените докторанти, на индивидуалните учебни планове, отчетите и атестациите на катедрен съвет.

 

ІІ. Реализация на завършилите

Успешно завършилите докторските програми са подготвени за реализация в академичната и изследователска сфера, образователната система и специализираната практико-приложна дейност.