Съдържание

 

20-те най-известни любовни сюжета в историята и в литературата

Юлия Кръстева, Възхвала на любовта (прев. от френски Димитър Божков)

Трейси Адамс, Проблемът за любовта във френските рицарски романи (прев. от английски Ружа Мускурова)

Пиер Льопап, История на любовните романи (прев. от френски Радостин Желев)

Михаил Епщайн, Поетика на близостта (прев. от руски Надежда Делева)

Вадим Росман, За женските тайни (прев. от руски Надежда Делева)

Венета Савова, Любовта на Човека Божи

Валери Стефанов, Време за любов, места за раздяла...

Катя Станева, Любовните песни на Българското възраждане

Румяна Евтимова, Колажен портрет на прелъстителя в руската литература

Албена Вачева, Любов и социални норми

Татяна Ичевска, Любовта (като) болест

Иван Иванов, Любов и смърт в романа на Виктор Пасков „Аутопсия на една любов“

Стоян Георгиев, Борбата за доминация между половете в търсене на идентичност в пиесите на Пинтър

 

Дебюти

Полина Иванова, ,,Човек не обича вечно, не обича и истински‘‘

Христина Теодосиева, Любовта като себеидентификация в романа на Константин Константинов „Кръв“

Отзиви

Ина Христова, Литературата и фрагментаризираният свят

Росица Чернокожева, 5-те случая” – приютяване в културата на Фройд

Христо Манолакев, Фундаментален труд за българознанието

Ирина Иванова, Момчето с раираната пижама”, Джон Бойн

Владимир Игнатов, Да „опитомиш” времето

 

За авторите

Abstracts

 

***

 

Contents

 

20 Most Famous Love Stories in History and Literature

Julia Kristeva, In Praise of Love (transl. from French by Dimitar Bozhkov)

Tracy Adams, The Problem of Love in the Old French Verse Romance (transl. from English by Ruzha Muskurova)

Pierre Lepape, History of Romance Novels (transl. from French by Radostin Zhelev)

Michael Epstein, Poetics of Intimacy (transl. from Russian by Nadezhda Deleva)

Vadim Rosman, About Women Secrets (transl. from Russian by Nadezhda Deleva)

Veneta Savova, Time for Love, Places for Parting ...

Valeri Stefanov, The Woman of the Near - This Longing, This Fire!

Katya Staneva, Love Songs of Bulgarian Revival

Rumyana Evtimova, A Collage Portrait of the Seducer in Russian Literature

Albena Vacheva, Love and Social Norms

Tatiana Ichevska, Love (as) a Disease

Ivan Ivanov, Love and Death in the Novel "Autopsy of a Love Affair" by Viktor Paskov

Stoyan Georgiev, The Struggle for Dominance between the Sexes in Search of Identity in the Plays of Pinter

 

Debuts

Polina IvanovaOne does not love forever, one does not also truly love

Kristina Teodosieva, Love as Self-Identification in the Novel of Konstantin Konstantinov "Blood"

 

Reviews

Ina Hristova, Literature and the Fragmentasized World

Rositsa Chernokozheva, The Five Cases - Sheltering in the Culture of Freud

Hristo Manolakev, Fundamental Work about Knowledge of Bulgaria

Irina Ivanova, "The Boy in the Striped Pyjamas," John Boyne

Vladimir Ignatov, To "Tame" the Time

 

About Authors

Abstracts