Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

 

Божил Христов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Ролята на прагматиката и контекста при развитието на перфектни конструкции със съм  и  имам английски и български език

Борис Парашкевов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Рефлекси на германизма *mann- ‘човек, мъж’ в български  

 

ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЕЗИКОЗНАНИЕТО

Никола Кръстев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Аспектуалните характеристики на залога в древните индоевропейски езици. (Произход и типологични особености). (Част III)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мира Ковачева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – Наречието там в прагматичния контекст на граматикализираната употреба на дето

 

ПО ПОВОД НА…

Христо Стаменов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  – За (не)определеността, перфекта и други неща

Божил Христов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”)  –  Динамиката на езика. Интервю на Божил Христов с проф. Мира Ковачева по случай 70-годишния ѝ юбилей

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

В. Зидарова. Семантика и прагматика на именната детерминация в българския език (Радка Влахова-Руйкова)

Лингвистични и етнолингвистични изследвания в памет на акад. Владимир И. Георгиев (1908–1986). Ред. В. Тъпкова-Заимова, Ж. Бояджиев, И. Дуриданов (отг. ред.), М. Младенов (Петя  Янева)

Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в чест на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров. Ред. М. Илиева, В. Иванова, Вл. Маринов, В. Петров (Велин Петров)

 

ГОДИШНИНИ

Христо Стаменов – Майкъл Холман на осемдесет

 

IN MEMORIAM

Елена Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLV (2020) на списание Съпоставително езикознание

Нашите автори в броя  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Божил Христов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – О роли прагматики и контекста в развитии перефектных конструкций с съм и имам в английском и болгарском языках

Борис Парашкевов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Рефлексы германизма *mann- ‘человек, мужчина’ в болгарском языке

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Никола Крыстев (Софийский университет им. св. Климента Охридского ”) – Аспектологические характеристики залога в индоевропейской семье  (Происхождение и типологические особенности). (Часть III) 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мира Ковачева (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Наречие там в прагматическом контексте грамматикализованного употребления дето

 

ПО ПОВОДУ…

Христо Стаменов (Софийский университет им. св. Климента Охридского)  – О (не)определенности, перфекте и другом

Божил Христов (Софийский университет им. св. Климента Охридского)  –  Динамика языка. Интервью Божила Христова с проф. Мирой Ковачевой по поводу ее семидесятилетия

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

В. Зидарова. Семантика и прагматика именной детерминации в болгарском языке (Радка Влахова-Руйкова)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English. (Божил Христов)

Лингвистические и этнолингвистические исследования памяти акад. Владимир И. Георгиева (1908–1986). Ред. В. Тыпкова-Заимова, Ж. Бояджиев, И. Дуриданов (отг. ред.), М. Младенов (Петя Янева)

Aut inveniam viam, aut faciam. Сборник в честь чл.-корр. проф. д.ф.н. Стояна Бурова. Ред. М. Илиева, В. Иванова, Вл. Маринов. В. Петров (Велин Петров)

 

ГОДОВЩИНЫ

Христо Стаменов – Проф. Майклу Холману восемьдесят лет

 

IN MEMORIAM

Елена Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за XLV (2020) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

Наши авторы в этом номере 

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Bozhil Hristov (St Kliment Ochridski University) – The role of pragmatics and context in the development of perfect constructions with съм  (sâm, ‘be’) and имам  (imam, ‘have’) in English and Bulgarian

Boris Parashkevov (St Kliment Ochridski University) – Reflections of the Germanism *mann- ‘human, man’ in Bulgarian

 

PROBLEMS OF THEORETICAL LINGUISTICS

Nikola Krastev (St Kliment Ochridski University) – The aspectual characteristics of voice in the Indo-European family. A short overview. Proto-Indo-European and Anatolian languages. (Part III)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Mira Kovatcheva (St Kliment Ochridski University) – The adverb  там (tam, ‘there’) in the pragmatic context of the grammaticalized use of дето (deto, ‘as/that’)

 

APROPOS OF ...

Christo Stamenov (St Kliment Ochridski University) – On (in)definiteness, the perfect and a few other things

Bozhil Hristov (St Kliment Ochridski University) –  The Dynamics of Language. Bozhil Hristov interviews Rof. Mira Kovatcheva on the occasion of her 70th birthday

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

V. Zidarova. The semantics and pragmatics of nominal determination in Bulgarian (Radka Vlahova-Ruykova)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English. (Bozhil Hristov)

Linguistic and ethnolinguistic investigations in memory of academician Vladimir I. Georgiev (1908–1986). Tâpkova-Zaimova, V., Boyadzhiev, Zh., Duridanov, I. (editor-in-chief), and M. Mladenov (Petya Yaneva)

Aut inveniam viam, aut faciam. A Festschrift to prof. Stoyan Burov, Dr. Litt. Ilieva, M., Ivanova, V., Marinov, Vl., and V. Petrtov (Eds.) (Velin Petrov)

 

ANNIVERSARIES

Christo Stamenov – Prof. Michel Holman an octogenarian

 

IN MEMORIAM

Еlena Hadjieva-Merodiyska (1957–2020)

 

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2020 issues of the journal Contrastive Linguistics (XLV) (compiled by Ina Mihaylova)

Contributors to the volume

 

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Елизабет Кумчева (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“) – За фалшивите англицизми в българския език и как се отнася към тях

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Мариана Георгиева (Институт за български език“Проф. Л. Андрейчин“) – Философия на пункуацията

Борис Вунчев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Темпорални и аспектуални особености на перфекта в новогръцкия език

Nikolay Shindarov (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Comparing the ewl and ngsl-s 1.2 vocabulary and its english profile levels distribution

Венелин Николаев (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) –  Род и пол в старогръцки: къде е разликата?

                                           

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Α. Φλιάτουρας. Η μορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα. Μια σύγχρονη και συνοπτική παρουσίαση (Христина Марку)

В. Гешев. Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще (Диана Иванова)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English (Божил Христов)

С. Буров. Studia Grammatica Bulgarica (Теодора Рабовянова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Spytovali ste sa (Диана К. Иванова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Rozličnosti o slovenčine (Диана К. Иванова)

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας (Галина Брусева)

Koeva, S. (Ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (Ekaterina Tarpomanova)

 

IN MEMORIAM

Стоян Буров – Михаил Виденов (194 –2021)

Радка Влахова – Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

Рени Манова – Радка Василева Влахова-Руйкова (1954–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева– Български езиковедски дисертации за 2019 г.

 

Нашите автори в броя  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Елизабет Кумчева (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского) – О ложных англицизмах в болгарском языке и их отношении к классификации Фуриасси

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Мариана Георгиева (Институт болгарского языка им. проф. Л.Андрейчина) – Философия  пунктуации

Борис Вунчев (Софийский университет им. св. Климента Охридского – Темпоральные и аспектуальные особенности перфекта в новогреческом языке

Nikolay Shindarov (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Comparing the EWL и NGSL-S 1.2 vocabulary and its English profile levels distribution

Венелин Николаев (Софийский университет им. св. Климента Охридского) –  Род и пол в древнегреческом языке: в чем разница?

                                           

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Α. Φλιάτουρας. Η μορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα. Μια σύγχρονη και συνοπτική παρουσίαση (Христина Марку)

В. Гешев. Послеистория болгарского языка: болгарский язык на Балканах, воспоминания о болгарском прошлом, противоречивое и динамичное настоящее (Диана Иванова)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English (Божил Христов)

С. Буров. Studia Grammatica Bulgarica (Теодора Рабовянова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Spytovali ste sa (Диана К. Иванова)

Mislovičová, I. Vančová (ed.) Rozličnosti o slovenčine (Диана К. Иванова)

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας (Галина Брусева)

Koeva, S. (Ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (Ekaterina Tarpomanova)

 

IN MEMORIAM

Стоян Буров – Михаил Виденов (194 –2021)

Радка Влахова – Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска (1957–2020)

Рени Манова – Радка Василева Влахова-Руйкова (1954–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева– Болгарские языковедческие диссертации за 2019 г.

 

Наши авторы в этом номере 

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Elizabet Kumcheva (University of Plovdiv Paisii Hilendarski) –On false anglicisms in Bulgarian and the relevance of Furiassi’s classification

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Mariana Georgieva (Institute for Bulgarian Language) – Philosophy of punctuation

Boris Vunchev (Sofia University “Saint Kliment Ohridski”) –  Temporal and aspectual peculiarities of the perfect in Modern Greek

Nikolay Shindarov (Sofia University “Saint Kliment Ohridski”)  – Comparing the vocabulary of EWL and NSGL-S 1.2 and its levels profile distribution

Venelin Nikolaev (Sofia University “Saint Kliment Ohridski”)  –  Gender and Sex in Ancient Greek: is there any difference?

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Α. Φλιάτουρας. Η μορφολογική αλλαγή στην ελληνική γλώσσα. Μια σύγχρονη και συνοπτική παρουσίαση (Hristina Marku)

V. Geshev. Post-history of Bulgarian: Bulgarian on the Balkans, memories of the Bulgarian past, its controversial and dynamic present (Diana Ivanova)

Tsoneva-Mathewson. A Linguistic History of English (Bozhil Hristov)

S. Burov. Studia Grammatica Bulgarica (Teodora Rabovyanova)

S. Mislovičová, I. Vančová (ed.) Spytovali ste sa (Diana K. Ivanova)

S. Mislovičová, I. Vančová (ed.) Rozličnosti o slovenčine (Diana K. Ivanova)

Το κοινό λεξιλόγιο της ελληνικής και της τουρκικής γλώσσας (Galina Brusevа)

Koeva, S. (Ed.). Towards a Semantic Network Enriched with a Variety of Semantic Relations (Ekaterina Tarpomanova)

 

IN MEMORIAM

Stoyan Burov – Mihail Videnov (194 –2021)

Radka Vlahova – Elena Lyubomirova Hadzhieva-Merodiyska (1957–2020)

Reni Manova – Radka Vasileva Vlahova-Ruykova (1954–2021)

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2019

 

Contributors to the volume

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Anna Kisiel (KU Leuven, Belgium) – End and finality. On Slavic units derived from compositions with the nouns koniec, край, конец

Jungwon Chung (Yonsei University, Republic of Korea) – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part 1)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Armina Janyan  (New Bulgarian University), Yoana Vergilova (University of Saarland), Elena Mitkova  (DXC.Technology) – Motor simulation and pronouns: Does the participant's gender matter?

Ilina  Marinova (New Bulgarian University) – Comparative psychosemantic distances between the term I and other terms related to responsibility – an exploratory study

Наталия Стоянова (Università degli Studi di Milano) – Итальянизмы в русской речи миланских эритажников от 4 до 12 лет: корпусное исследование

Мариана  Георгиева (Институт за български език) – Метапредикация

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

O. Inkova, D. Mancheva (eds). Études de linguistique slavo-romane (Варвара Амеличева)

Kabakčiev. An English Grammar: Main Stumbling Blocks for Bulgarians Learning English (Десислава Димитрова)

Χ. Π. Συμεωνίδης. Αντίστροφο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου. Ετυμολογικό λεξικό της κυπριακής διαλέκτου. Πρώτο μέρος. Τα δυσπρόσιτα της κυπριακής διαλέκτου (Драгомира Вълчева) [Обратен речник на кипърския дилект и Етимологичен речник на кипърския диалект]

Вл. Миланов. Филологически идеи за езика, отразени в личната кореспонденция на българските възрожденци (Надка Николова)

Езикът отблизо. Юбилеен сборник в чест на 75-годишнината на Христо Стаменов. (Славка Грънчарова, Михаил Грънчаров)

 

ХРОНИКА

Ольга Инькова – Шестая международная конференция  по сопоставительной лингвистике текста Солитекст / gelitec (16–19 мая 2019 г., Краков, Польша)

Татяна Лекова – Международна конференция „Православни и друговерци. Разделението между християните в славянското духовно пространство от средновековието до наши дни” (Неапол, 22–23 ноември 2018)

 

IN MEMORIAM

Катрин Чвани (1927–2018)

Хараламбос Симеонидис (1932 –2019)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLIV (2019)  на списание Съпоставително езикознание

 

Нашите автори в броя

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Anna  Kisiel  (KU Leuven, Belgium) – End and finality. On Slavic units derived from compositions with the nouns koniec, край, конец

Jungwon  Chung  (Yonsei University, Republic of Korea) – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part 1)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Armina Janyan (New Bulgarian University), Yoana Vergilova (University of Saarland), Elena Mitkova (DXC.Technology) – Motor simulation and pronouns: Does the participant's gender matter?

Ilina  Marinova (New Bulgarian University) – Comparative psychosemantic distances between the term I and other terms related to responsibility – an exploratory study

Наталия Стоянова (Università degli Studi di Milano) – Итальянизмы в русской речи миланских эритажников от 4 до 12 лет: корпусное исследование

Мариана  Георгиева (Институт болгарского языка) – Метапредикация

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

O. Inkova, D. Mancheva (eds). Études de linguistique slavo-romane (Варвара Амеличева)

Kabakčiev. An English Grammar: Main Stumbling Blocks for Bulgarians Learning English (Десислава Димитрова)

Χ. Π. Συμεωνίδης. Αντίστροφο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου. Ετυμολογικό λεξικό της κυπριακής διαλέκτου. Πρώτο μέρος. Τα δυσπρόσιτα της κυπριακής διαλέκτου (Драгомира Вълчева) [Обратный словарь кипрского дилекта и Этимологический словарь кипрского дилекта]

Вл. Миланов. Филологические идеи о языке, отраженные в личной переписке болгарских возрожденцев (Надка Николова)

Язык при ближайшем рассмотрении. Юбилейный сборник к 75-летию Христо

Стаменова. (Славка Грънчарова, Михаил Грънчаров)

 

ХРОНИКА

Ольга Инькова – Шестая международная конференция  по сопоставительной лингвистике текста Солитекст / gelitec (16–19 мая 2019 г., Краков, Польша)

Татяна Лекова – Международная конференция „Православные и иноверцы. Разделение между християнами в славянском духовном пространстве от средневековья до наших дней” (Неаполь, 22–23 ноемврий 2018)

 

IN MEMORIAM

Катрин Чвани (1927–2018)

Хараламбос Симеонидис (1932 –2019)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Содержание на годишнина XLIV (2019)  на списание Сопоставительное языкознание

 

Наши авторы в этом номере

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Anna  Kisiel  (KU Leuven, Belgium) – End and finality. On Slavic units derived from compositions with the nouns koniec, край, конец

Jungwon  Chung  (Yonsei University, Republic of Korea) – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part 1)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Armina Janyan  (New Bulgarian University), Yoana Vergilova (University of Saarland), Elena Mitkova  (DXC.Technology) – Motor simulation and pronouns: Does the participant's gender matter?

Ilina  Marinova (New Bulgarian University) – Comparative psychosemantic distances between the term I and other terms related to responsibility – an exploratory study

Nataliya  Stoyanova  (University of Milan) –  Italianisms in the Russian speech of Milanese Hereditary Speakers of Russian Aged from 4 to 12: A Corpus study

Mariana Georgieva (Institute for Bulgarian Language) – Metapredication

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Inkova, D. Mancheva (eds). Contrastes. Études de linguistique slavo-romane (Varvara Ameličeva)

Kabakčiev. An English Grammar: Main Stumbling Blocks for Bulgarians Learning English (Desislava Dimitrova)

Χ. Π. Συμεωνίδης. Αντίστροφο λεξικό της κυπριακής διαλέκτου. Ετυμολογικό λεξικό της κυπριακής διαλέκτου. Πρώτο μέρος. Τα δυσπρόσιτα της κυπριακής διαλέκτου [Reverse Dictionary of the Cypriot Dialect and Etymological Dictionary of the Cypriot Dialect] (Dragomira Vâlčeva)

Vl. Milanov. Philological ideas on language, represented in the personal correspondence of the Bulgarian revivalists (Nadka Nikolova)

Language Close Up. Festschrift on the occasion of the 75th anniversary of Christo Stamenov. (Slavka Grančarova, Mihail Grančarov)

 

EVENTS

Ol’ga In’kova – Sixth International Conference on Contrastive Text-linguistics  Solitext / gelitec (16–19 May 2019, Krakow, Poland)

Tatyana Lekova – International conference „Orthodox and Non-orthodox. The Schism in the Slavic World from the Middle Ages to the Present”(Naples, November 22–23, 2018)

 

IN MEMORIAM

Catherine Chvany (1927–2018)

Charalambos Simeonidis (1932–2019)

 

BIBLIOGRAPHY

Ina Mihaylova – Contents of the 2019 yearly (XLIV) volumes of the journal Contrastive Linguistics

 

Contributors to the volume

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Борис Парашкевов (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – За омосемните и хетеросемните германизми в немския и английския език

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Dafina Genova (St. Cyril and St. Methodius University)Print advertisements: from information to persuation and manipulation

Елена Хаджиева, Рени Манова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Вы прекрасно говорите по-болгарски!

Румен Сребранов (София)Речното име Рата в югозападните родопи и неговите съответствия в източна европа

 

ИЗ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКОТО ЕЗИКОЗНАНИЕ

Таня Янкова(Пловдивски университет Паисий Хилендарски, Карлов университет, Прага)  – Сто години български лекторат в Прага

 

ПО ПОВОД НА ...

Мира Ковачева (Софийски университет „Св. Климент Охридски”) – Всеобщи и частни синтактически въпроси

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

М. Младенова. Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език (Диана Иванова)

Ст. Стойчев. Българският морфологичен резултатив и чешкият език или за съвременния български морфологичен резултатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език (Маргарита Младенова)

Н. В. Котова. Язык албанцев Украины в середине ХХ века. Тексты и словарь. Коментарии (Екатерина Търпоманова)

Р. Драгићевић. Српска лексика у прошлости и данас (Росица Стефчева)

Тюркологията днес. Предизвикателства и перспективи (съст.: М. Йорданова, И. Саръиванова) (Юлия Кирилова)

Ελληνική ετυμολογία. Greek etymology (Greek language: Synchrony and Diachrony, vol. 1) (Еds. Chr. Tzitzilis, G. Papanastassiou) (Иван Петров)

 

ГОДИШНИНИ

Димитър Веселинов – 120 години от рождението на Кудайберген Куанович Жубанов

 

ХРОНИКА

Диана Благоева, Ванина Сумрова – Международна годишна научна конференция на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН (София, 14–15 май 2019 г.)

Пламена Костова – Тридесет и пети Кирило-Методиевски четения

Лилия Бурова – Юбилейна конференция в чест на проф. д-р Борис Парашкевов на тема От средновековния немски до съвременния български език

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2017 г.

 

Нашите автори в броя

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Борис Парашкевов (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – К вопросу об омосемичных и гетеросемичных германизмах в немецком и английском языках

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Dafina Genova (St. Cyril and St. Methodius University) – Print advertisements: from information to persuasion and manipulation

Елена Хаджиева, Рени Манова (Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Вы прекрасно говорите по-болгарски!

Румен Сребранов (София) – Речное название Рата в юго-западных Родопах и его соответствия в Восточной Европе

 

ИЗ ИСТОРИИ БОЛГАРСКОГО ЯЗЫКОВЕДЕНИЯ

Таня Янкова (Пловдивский университет им. Паисия Хилендарского, Карловый университет, Прага) – Сто лет преподавания болгарского языка в Праге

 

ПО ПОВОДУ...

Мира Ковачева(Софийский университет им. св. Климента Охридского) – Общие и частные вопросы синтаксиса

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

М. Младенова. Семантика притяжательных глаголов в болгарском, чешском и русском языках (Диана Иванова)

Ст. Стойчев. Болгарский морфологический результатив и чешский язык, или о современном болгарском результативе и его функциональных эквивалентах в современном чешском языке (Маргарита Младенова)

Н. В. Котова. Язык албанцев Украины в середине ХХ века. Тексты и словарь. Комментарии. (Eкатерина Тырпоманова)

Р. Драгичевич. Српска лексика у прошлости и данас (Росица Стефчева)

Тюркология сегодня. Проблемы и перспективы. (Сост.: М. Йорданова, И. Сарыиванова) (Юлия Кирилова)

Ελληνική ετυμολογία. Greek etymology (Greek language: Synchrony and Diachrony, vol. 1) (Еds. Chr. Tzitzilis, G. Papanastassiou) (Иван Петров)

 

ГОДОВЩИНЫ

Димитр Веселинов – 120 години от рождението на Кудайберген Куанович Жубанов

 

ХРОНИКА

Диана Благоева, Ванина Сумрова – Международная ежегодная научная конференция Института болгарского языка им. проф. Любомира Андрейчина – БАН (София, 14–15 мая 2019 г.)

Пламена Костова – Тридцать пятые Кирилло-Мефодиевские чтения

Лилия Бурова – Юбилейная конференция в честь проф. д-ра Бориса Парашкевова на тему: От средневекового немецкого до современного болгарского языка

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2017 г.

 

Наши авторы в этом номере

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Boris Parashkevov (St Kliment Ochridski University) –  On homosemic and heterosemic Germanisms in German and English

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Dafina Genova (St. Cyril and St. Methodius University) – Print advertisements: from information to persuasion and manipulation

Elena Hadzhieva, Reni Manova (St Kliment Ochridski University) –  You speak wonderful Bulgarian!

Rumen Srebranov (Sofia) – The river name Rata in the southwestern Rhodopes and its equivalents in eastern Europe

 

HISTROY OF BULGARIAN LINGUISTICS

Tanya Yankova (Plovdiv University Paisii Hilendarski, Karlov University, Prage) – One hundred years of teaching Bulgarian in Prague

 

APROPOS OF ...

Mira Kovatcheva(St Kliment Ochridski University) – General and specific syntactic questions

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

Mladenova. The semantics of possessive verbs in Bulgarian, Czech and Russian (Diana Ivanova)

St. Stoychev. The Bulgarian morphological resultative and the Czech language or on the contemporary morphological resultative and its functional equivalents in contemporary Czech (Margarita Mladenova)

V. Kotova. The language of Albanians in Ukraine in the middle of the XX century. Texts and glossary. Comments. (Ekaterina Tarpomanova)

Dragichevich. Serbian lexis in the past and now (Rossitsa Stefcheva)

Turkish studies to day. Challenges and perspectives.  (Eds: M. Yordanova, I. Sarivanova) (Yulia Kirilova)

Ελληνική ετυμολογία. Greek etymology (Greek language: Synchrony and Diachrony, vol. 1) (Еds. Chr. Tzitzilis, G. Papanastassiou) (Ivan Petrov)

 

ANNIVERSARIES

Dimitar Vesselinov – 120 years since the birth of Qūdaĭbergen Quanūly Zhūbanov

 

EVENTS

Diana Blagoeva, Vanina Sumrova– International annual conference of the Institute for Bulgarian Language “Prof. Lyubomir Andreychin” – BAS (Sofia, 14-15 May 2019)

Plamena Kostova– The 35th Cyrillo-Methodian Readings

Liliya Burova – Jubilee conference in honour of prf. Boris Parashkevov From Medieval German to Contemporary Bulgarian

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2017

 

Contributors to the volume

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova  (St Kliment Ochridski University) – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages

Jungwon Chung (Yonsei University, Republic of Korea)  – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Румяна Петрова (Русенски университет „Ангел Кънчев”) – За семантичната еволюция на някои мини-текстове в съвременния английски език: лингвокултурологично изследване

Наташа А. Спасич   (Крагуевацки университет) –  Учебниците в обучението по сръбски език като чужд в Софиийския университет „Св. Климент Охридски“

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Ст. Стойчев.   Българският морфологичен релатив и чешкият език или за съвременния български морфологичен релатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език (Цветанка Аврамова)

Н. Делева. Пространственные предлоги в русском и болгарском  языках (лексикографический аспект) (Атанаска Тошева)

Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond (Corinna Leschber)

В. Сумрова. Новите феминални названия в българския език (Петър Сотиров)

Н. Костова. Глаголни неологизми в българския език (Марияна Витанова)

Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects) (Петя Асенова)

Е. Хаджиева, Р. Манова, В. Шушлина. Типове грешки при създаване и превод на текст. Български език като чужд (Валентин Гешев)

 

ГОДИШНИНИ

Рени Манова – Радка Влахова-Руйкова на 65 години

Рени Манова – Библиография на трудовете на Радка Влахова-Руйкова

 

ХРОНИКА

Искра Добрева – Конференция по езикови контакти на Балканите и в Мала Азия 8–10 ноември 2019 г., Солун

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Български езиковедски дисертации за 2018 г.

Нашите автори в броя

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova (St Kliment Ochridski University) – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages

Jungwon  Chung (Yonsei University, Republic of Korea) – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Румяна Петрова (Русенский университет им. Ангела Кынчева)  – О семантической эволюции некоторых мини-текстов в современном английском языке: лингвокультурологическое исследование

Наташа А. Спасич  (Крагуевацкий университет) – Учебники сербского языка как иностранного в Софийском университете им. Св. Климента Охридского

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Ст. Стойчев. Болгарский морфологический релятив и чешский язык, или о современном болгарском морфологическом релятиве и его функциональных эквивалентах в современном чешском языке (Цветанка Аврамова)

Н. Делева. Пространственные предлоги в русском и болгарском  языках (лексикографический аспект) (Атанаска Тошева)

Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond (Corinna Leschber)

В. Сумрова. Новые феминальные названия в болгарском языке (Петр Сотиров)

Н. Костова. Глагольные неологизмы в болгарском языке (Марияна Витанова)

Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects) (Петя Асенова)

Е. Хаджиева, Р. Манова, В. Шушлина. Типы ошибок при создании и переводе текста. Болгарский язык как иностранный (Валентин Гешев)

 

ГОДОВЩИНЫ

Рени Манова – К 65-летию Радки Влаховой-Руйковой

Рени Манова – Библиография трудов Радки Влаховой-Руйковой

 

ХРОНИКА

Искра Добрева – Конференция, посвященная языковым контактам на Балканах и в Малой Азии, 8–10 ноября 2019 г., Салоники

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Соня Бояджиева – Болгарские языковедческие диссертации за 2018 г.

Наши авторы в этом номере

 

 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Ekaterina Tarpomanova, Bilyana Mihaylova, Marina Dzhonova (St Kliment Ochridski University) – Future orientation in adverbial time clauses in the Balkan languages

Jungwon  Chung (Yonsei University, Republic of Korea)  – Esses and haberes in Slavic be- and have-languages (Part II)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Roumiyana Petrova (University of Rousse) –  On the evolution of some mini-texts in contemporary English: alinguoculturalstudy

Natasha A. Spasich (University of Kragujevac) – Textbooks for teaching Serbian as a Foreign Language at the Sofia University “St. Кliment Ohridski”

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

St. Stoychev. Morphological relativity (in the tense system) in Bulgarian and the Czech language or on contemporary morphological relativity in Bulgarian and its functional equivalents in contemporary Czech (Tsvetanka Avramova)

N. Deleva. Spatial prepositions in Russian and Bulgarian (a lexicographical perspective) (Atanaska Tosheva)

Stern, M. Nomachi, B. Belić. Linguistic Regionalism in Eastern Europe and Beyond (Corinna Leschber)

V. Sumrova. New female names in Bulgarian (Petar Sotirov)

N. Kostova. Verbal neologisms in the Bulgarian language (Mariyana Vitanova)

Vоunchev. The Dictionary of the Greek Gay Argot kaliardà (Morpholexical Aspects) (Petya Assenova)

E. Hadjieva, R. Manova, V, Shushlina. Types of errors in the creation and translation of texts. Bulgarian as a foreign language. (Valentin Geshev)

 

ANNIVERSARIES

Reni Manova – Radka Vlahova-Ruykova at 65

Reni Manova – Bibliography of the works of Radka Vlahova-Ruykova

 

EVENTS

Iskra Dobreva –Conference on language contact on the Balkans and in Asia Minor, 8–10 November 2019, Thessaloniki

 

BIBLIOGRAPHY

Sonya Boyadzhieva – Bulgarian linguistics dissertations for the year 2018

 

Contributors to the volume