Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика


 

Ирена Савицка  (Торун)


В статье формулируются общие принципы описания балканской фонетики и коротко представлена общая ситуация на Балканах в области фонетики. Важно что границы Балканского Языкового Союза определенного на основании морфосинтаксических признаков не совпадают вполне с границами фонетических областей выделенных на основании фонетических признаков. Тем не менее существует один мини-регион который можно считать фонетическим центром Балкан. Кроме этого региона можно выделить еще два фонетических ареала.


In the paper the general principles of the description of the Balkan phonetics are formulated and a general look on the Balkan phonetics is shortly presented. The distinguished phonetic areas do not fully overlap with the scope of the Balkan Sprachbund defined on the basis of morphosyntax. However there is one mini region that could be considered the center of the Balkan phonetics. Otherwise the Balkan territory can be divided at least into three various phonetic areas.