Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

Покана за нови статии

в брой 5/2019

на сп. Colloquia Comparativa Litterarum

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

Краен срок за изпращане: 31 януари 2019

 

Colloquia Comparativa Litterarum – публикува статии от широката палитра на сравнителното литературознание, преминали през двойно анонимно рецензиране.

Каним ви и за новата рубрика: Сътворението на света: Бог, Гения, Жената. Сравнителни изследвания на литературата и идеологията.

Приемаме материали на английски, френски или български език (22 000 знака за статии, 5 000 до 10 000 знака за рецензии на научни книги), изпратени по електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Call for contributions

Colloquia Comparativa Litterarum

Volume 5, 2019

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

Deadline for submissions: January 31, 2019

 

Colloquia Comparativa Litterarum - scholarly review of Sofia University - publishes double blind peer-reviewed studies in Comparative Literature.

Main theme of the 2019 issue: The Creation of the World: God, Genius, Woman. Comparative Research on Literature and Ideology. Papers (22,000 characters for articles, 5,000 to 10,000 characters for scholarly book reviews) for the journal’s upcoming issue will be written in English, French or Bulgarian and sent by e-mail to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Appel à contributions

Colloquia Comparativa Litterarum

Volume 5, 2019

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

Date limite de soumission : 31 Janvier 2019

 

Colloquia Comparativa Litterarum - revue de l'Université de Sofia - publie des études dans toute la gamme de la littérature comparée, soumises à double expertise en aveugle.

Thème principal du volume de 2019 : La création du monde : Dieu, le Génie, la Femme. Recherche comparée sur la littérature et l'idéologie.

Les matériaux (22 000 caractères pour les articles, 5 000 à 10 000 caractères pour les critiques de livres de recherche) pour le prochain numéro de la revue seront rédigés en anglais, en français ou en bulgare et envoyés par courrier électronique à : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Сп. Colloquia Comparativa Litterarum удължава срока до 28 февруари 2021 г.

за нови статии и рецензии по сравнително литературознание

http://ejournal.uni-sofia.bg/index.php/Colloquia

за броя юни 2021, на български, френски или английски език – на имейл-адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

По темата: Самотно разхождащият се – интроспекция и бунт/ Le promeneur solitaire – introspection et revolte/ The Solitary Walker – Introspection and Revolt,

- както и за рубриката Miscelanea.

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

От 10 март до 31 март 2021 г. очакваме Ваши статии и студии за том 106 (2021) на Годишника на Факултета по славянски филологии на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Изискванията за публикуване са следните:

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

В Годишника на Факултета по славянски филологии се отпечатват оригинални научноизследователски статии, студии, рецензии, обзори, посветени на славянските и балканските езици и литератури от различни периоди.

Предложените за публикуване текстове може да са написани на всички славянски езици, на английски, немски или френски.

Не се приемат ръкописи, които са отпечатани или изпратени за печат другаде, не влизат в тематичния обхват на периодичното издание или не са оформени съгласно указанията (вж. по-долу). Авторът (или при екипна работа авторът за кореспонденция) декларира, че ръкописът не е изпратен за печат или публикуван другаде.

Постъпилите за публикуване статии и студии се рецензират по системата на двустранното анонимно оценяване. След получаване на рецензиите редакционният съвет оценява текстовете, предлага, ако има нужда, редакционни промени и взима решение за публикуване, връщане за корекция или отхвърляне.

Авторите предоставят авторските права на ръкописите на Факултета. Това включва и правата за адаптиране и оформяне на ръкописите с цел използване на компютърни програми и системи, необходими при отпечатването.

Съдържанието на подготвената книжка от поредицата на Годишника се предава за утвърждаване от Факултетния съвет.

Годишниците се отпечатват в ограничен тираж за библиотечен обмен.

Електронният вариант на Годишника е достъпен на интернет страницата на Университетската библиотека и на интернет страницата на Годишника.

Статиите са на свободен достъп и в Central and East European Online Library (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1666).

Авторите и редакционната колегия се задължават да спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

Обемът на материалите е до 50 страници (включително библиография, снимки, таблици и др.) по 1800 знака на страница, 12 пункта и само при специални случаи до 100 страници. Основен шрифт е Times New Roman, редактор MS Word (под Windows). За текстове на гръцки и стара кирилица се ползват уникодовски фонтове, например за гръцки – Times New Roman, Palatino Lynotype, а за стара кирилица – Bukyvede (може да се свали от http://kodeks.uni-bamberg.de/aksl/schrift/bukyvede.htm) и подобни. В случаите, когато се използват специални шрифтове, те се представят с електронната версия на ръкописите.

Ръкописите имат следната структура: уводна част, основен текст и литература. Всяка публикация започва със заглавие на езика, на който е написана, име и фамилия на автора (авторите), месторабота или местоживеене, резюме от 10–12 реда и ключови думи (най-много пет): те не трябва да повтарят думи от заглавието на публикацията. Същата информация се повтаря и на английски, и на български. Данните за контакт с автора (име и електронен адрес) се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия.

 

С колегиален поздрав,

Редакционна колегия на Годишника - Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов, Маргарет Димитрова, Маргарита Младенова, Николай Папучиев, Ренета Божанкова (гл. ред.), Анета Димитрова

 

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

Редакционната колегия на Годишника на Факултета по славянски филологии отправя покана за участие в том 107 (2022 г.). Статии и студии можете да изпращате до 30 април 2022 г. на адрес: godishnik@slav.uni-sofia.bg.

 

 

Изискванията за публикуване са следните:

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

В Годишника на Факултета по славянски филологии се отпечатват оригинални научноизследователски статии, студии, рецензии, обзори, посветени на славянските и балканските езици и литератури от различни периоди.

Предложените за публикуване текстове може да са написани на всички славянски езици, на английски, немски или френски.

Не се приемат ръкописи, които са отпечатани или изпратени за печат другаде, не влизат в тематичния обхват на периодичното издание или не са оформени съгласно указанията (вж. по-долу). Авторът (или при екипна работа авторът за кореспонденция) декларира, че ръкописът не е изпратен за печат или публикуван другаде.

Постъпилите за публикуване статии и студии се рецензират по системата на двустранното анонимно оценяване. След получаване на рецензиите редакционният съвет оценява текстовете, предлага, ако има нужда, редакционни промени и взима решение за публикуване, връщане за корекция или отхвърляне.

Авторите предоставят авторските права на ръкописите на Факултета. Това включва и правата за адаптиране и оформяне на ръкописите с цел използване на компютърни програми и системи, необходими при отпечатването.

Съдържанието на подготвената книжка от поредицата на Годишника се предава за утвърждаване от Факултетния съвет.

Годишниците се отпечатват в ограничен тираж за библиотечен обмен.

Електронният вариант на Годишника е достъпен на интернет страницата на Университетската библиотека и на интернет страницата на Годишника.

Статиите са на свободен достъп и в Central and East European Online Library (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1666).

Авторите и редакционната колегия се задължават да спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ НА РЪКОПИСИТЕ

Обемът на материалите е до 50 страници (включително библиография, снимки, таблици и др.) по 1800 знака на страница, 12 пункта и само при специални случаи до 100 страници. Основен шрифт е Times New Roman, редактор MS Word (под Windows). За текстове на гръцки и стара кирилица се ползват уникодовски фонтове, например за гръцки – Times New Roman, Palatino Lynotype, а за стара кирилица – Bukyvede (може да се свали от http://kodeks.uni-bamberg.de/aksl/ schrift/bukyvede.htm) и подобни. В случаите, когато се използват специални шрифтове, те се представят с електронната версия на ръкописите.

Ръкописите имат следната структура: уводна част, основен текст и литература. Всяка публикация започва със заглавие на езика, на който е написана, име и фамилия на автора (авторите), месторабота или местоживеене, резюме от 10–12 реда и ключови думи (най-много пет): те не трябва да повтарят думи от заглавието на публикацията. Същата информация се повтаря и на английски, и на български. Данните за контакт с автора (име и електронен адрес) се включват на първата страница на ръкописа като бележка под линия.

 

С колегиален поздрав,

Редакционна колегия на Годишника - Анета Димитрова, Гергана Дачева, Добромир Григоров, Калин Михайлов, Маргарет Димитрова, Маргарита Младенова, Николай Папучиев, Ренета Божанкова (гл. ред.)

 

 

 

 

Яна Паликарска


В статье исследуются наименования, использующиеся для называния каламбура как специфической игры слов в европейских языках, обращено внимание на подтекстовые констатации в значении выражений, указаны остальные лексемы, относящиеся к тому же семантическому полю. Последовательно прослежены предположения, связанные с этимологией отдельных названий, встречающихся в античной грамматике, в романсах, в германских и славянских языках. Цель работы – представить первоначальные идеи, лежащие в основе формирования понятий.


The article examines the expressions naming play upon words in the various European languages, paying special attention to their connotations.  Alternative lexical items belonging to the same semantic field are pointed out. Hypotheses about the etymology of the expressions used in antiquity and in the Romance, Germanic and Slavic languages are considered. The aim is to discover the initial ideas and images underlying this concept.