СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА КИРИЛОМЕТОДИЕВИСТИКА

 

ДЕСЕТИ

chetenija

 

На 19 ноември 2009 г. от 9 ч.

Заседателна зала  №1

 

Първо заседание 9.00-10.30

Председател Гергана Ганева

Откриване

Пресиян Борисов Съпоставяне на синтактични конструкции  в  латинската, гръцката и ранната старобългарска версия на житието  на св. Бенедикт Нурсийски

Роза Илишкова Наблюдения върху езика и съдържанието на ръкопис № 217 от Университетската библиотека

Радостина Петрова Костантин Костенечки - философският подстъп към граматичните проблеми

Славянка Стойкова Основни проблеми в изследването на двойственото число (в български, руски, словашки и словенски)

Дискусия

Почивка 10.30-10.45


Второ заседание 10.45-12.15

Председател Ружа Делчева

Гергана Ганева За ролята на ударението при възникването на изосемични суфикси за вторична имперфективация

Дима Гълъбова Астронимите в средновековните славянски паметници

Преслава Георгиева Антропонимната система на селата Бъзовец, Тръстеник и Батишница, Русенско (1863-1879)

Лора Йорданова Динамика на личните имена със славянски лексикални основи в антропонимните системи на словашкия, българския и руския език

Дискусия

Почивка 12.15-12.30


Трето заседание 12.30-13.45

Председател Анета Димитрова

Ружа Делчева Апокрифите като отклонение от каноничната норма

Мария Панова Една тема в един жанр през погледа на двама автори

Мария Маринова Двойната женска инициация в разказа "Българската царкиня Персика". Фолклорни елементи и мотиви

Дискусия

Закриване