Катедрата по кирилометодиевистика Ви кани на

Научна конференция

АГИОГРАФИЯТА В НАШАТА БИБЛИОТЕКА

(КЛИМЕНТИНИНИ ЧЕТЕНИЯ)

посветена на юбилея на проф. Климентина Иванова

 


18 ноември 2010 г., Ректорат - Заседателна зала 1


9.00-11. 00 Първо заседание. Председател Мария Спасова

Откриване на конференцията

Елена Коцева (София) Един уникален минеен състав -- София, БАН 23

Йоханес Райнхарт (Виена) „Sermo de morte et de iudicio” от Теофил Александрийски (CPG 2618) в старобългарски превод

Михаил Раев (София) Към проблема за Житието на св. Василий Нови като източник на Повесть временных лет

Мая Петрова (София) Мъченица Пелагия от Тарс (8 октомври) в староизводните чети-минеи

Дискусия

11.00-11.30 почивка


11.30-13.30 Второ заседание. Председател Йоханес Райнхарт

Мария Спасова (Велико Търново) Образ и слово. Сходство между словесното описание на някои светци и образите им върху иконите (Върху материал от Стишния пролог)

Елена Томова (София) Проложните жития на т. нар. "търновски светци" в сръбската книжнина (XIV-XVII в.)

Радослава Станкова (София) Първото проложно житие за св. Параскева-Петка Епиватска (Търновска) в южнославянски преписи от ХІV-ХV в.

Ирина Кузидова (София) Наблюдения върху лексиката на старобългарския превод на Житието на св. Иларион Велики от Йероним Блажени

Илиана Чекова (София) Присъствие на източнославянски светци в българската литература от Средновековието, Възраждането и по-късно

Дискусия

13.30-14.30 Почивка


14.30-16.30 Трето заседание. Председател Елена Коцева

Ваня Лозанова (София) Една орфическа формула в Interpretatio Christiana (към Житието на св. Макарий Римски)

Милен Иванов (София) Житието на свети Дазий като свидетелство за езическата и за християнската религиозност в южнодунавските земи през късната античност. От култа на Залмоксис и Дионис съм култа на св. Дазий

Стефан Стефанов (Шумен) Агиографските категории на светостта в църковното богослужение

Лили Илиева, Петко Петков (Благоевград, София) Житието на св. Параскева-Петка от Патриарх Евтимий в латински превод на Рафаел Левакович (1590? - 1650)

Дискусия


Закриване на конференцията