Катедрата по кирилометодиевистика Ви кани на

Научна конференция

АПОКРИФИ И КАНОНИЧНИ КНИГИ

посветена на юбилея на проф. Донка Петканова


17 ноември, 2010 г., Ректорат - Заседателна зала 1


9.00-11.00 Първо заседание. Председател Вася Велинова

Откриване на конференцията

Анисава Милтенова (София) Животът на апокрифите

Георги Минчев (Лодз) Един богомилски псевдоканоничен текст? Слово на св. Йоан Златоуст за това, как Михаил победи Сатанаил

Ивета Рашева (София) Мотивът за човекоядството в апокрифа "Деяние на светите апостоли Андрей и Матей

Татяна Славова (София) Неизвестни прабългаризми в библейския текст

Дискусия

11.00-11.30 Почивка


11.30-13.30 Второ заседание. Председател Иван Добрев

Стефан Стефанов (Шумен) Канонични, неканонични и апокрифни книги в контекста на църковно-богослужебната традиция

Искра Христова-Шомова (София) Тропарите във византийските устави и в славянските апостоли

Вася Велинова (София) Съставът на Попфилиповия сборник от 1344/45 г.

Анна-Мария Тотоманова (София) Из средновековната литургична лексика (по материали от НБКМ 289)

Любка Ненова (Благоевград) Службата за св Иван Рилски от ръкопис №151 от НБКМ

Дискусия

13.30-14.30 Почивка


14.30-16.30 Трето заседание. Председател Георги Минчев

Маргарет Димитрова (София) Ранните печатни требници и текстологичното вариране на Чина за Оглашение

Диляна Радославова (София) Мястото на дамаскините в книжнината на ХVІІ в.

Елена Коцева (София) Умонастроения в гражданската (мирянската) общност преди отец Паисий

Ива Трифонова (София) Архивът на Стефан Младенов - неописани материали

Дискусия


Закриване