Конференции

Научни конференции

 

 

АКАДЕМИЧНИЯТ КРЪГ ПО СРАВНИТЕЛНО ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

https://calic.balkansbg.eu/

ПРЕДВИЖДА ДА ПРОВЕДЕ НА 22-23 АПРИЛ 2020 Г.

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО СВЕТОВНА.

СВЕТОВНАТА ЛИТЕРАТУРА КАТО БЪЛГАРСКА

 

            Темата е свързана с предстоящото издание Bulgarian Literature as World Literature от Михаела Харпър и Димитър Камбуров, което ще бъде обсъдено в отделен панел, за който всички са поканени.
            В другите панели ще бъдат посветени на проблеми, свързани по някакъв начин с връзките на българската литература с други литератури

            Примерни тематични полета:
- Що е „световна литература“ и какви са българските представи за нея. Динамиката на тези представи във времето. Алтернативни представи.
- Възприемане и отхвърляне на модели, познати от чуждите литератури и възприемани като „световни“.
- Читателите, критиците и литературните историци и техните национални пристрастия.
- Национална ли е литературата – в кои случаи и кога. Съпротивата срещу националния подход към културата.
- Ролята на преводите за разпространението на тенденции и явления, възприемани като „световни“.

 

Предвиждаме конференцията да се проведе на 22-23 април 2020 (сряда и четвъртък) в Конферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски.

 

            След рецензиране материалите от конференцията ще бъдат публикувани онлайн в годишника на Академичния кръг.

            Поканват се всички, които се чувстват провокирани от предложената тема, да изпращат заявки, придружени с резюме от около 600 знака, на организаторите на конференцията: Николай Аретов, Теодора Цанкова, Румяна Станчева, Бойка Илиева, Витана Костадинова, Маламир Спасов на емейл This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


            Краен срок за заявки, придружени с резюмета – 28 февруари 2020.

 

 

                                                           

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ – ДОСТЪП, РАЗВИТИЕ, „ЖИЗНЕН ЦИКЪЛ“

23 НОЕМВРИ 2018 Г.

 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

Каним Ви на научната конференция „Електронните ресурси за обучение – достъп, развитие, „жизнен цикъл“, която ще се състои на 23 ноември 2018 г. от 09 ч. до 16 ч. в Софийския университет, Зала 2 на Ректората.

 

Конференцията е част от научната програма на втория етап на проект „Анализ на уеб-базирани платформи за изучаване на чужди езици и култура в академичен контекст“ (проект по НИД).

 

Програма на конференцията

 

Състав на организационния комитет: проф. д-р Ренета Божанков, проф. д-р Татяна Ангелова, проф. д-р Андрей Бояджиев, доц. д-р Добромир Григоров, ас. д-р Константина Пунева.

 

Система за електронно обучение

 uni5

 

Уважаеми колеги,

 

Катедра „Руски език“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Фондация „Руско делово слово“ и Дружеството на русистите в България имат удоволствието да Ви поканят на научна конференция „Проблеми и перспективи на руско-българската терминологична лексикография“.

Конференцията ще се проведе на 26.10.2013 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски”, 124 аудитория (Център за руски език). Вижте нейната програма по-долу.

 

От Организационния комитет

 

П Р О Г Р А М А

 

 

10.30 – 10.40 ч.    Откриване.

 

10.40 – 12.00 ч.    Първо заседание.

                                          Председател д-р Т. Танчева.

                              Проф. дфн В.В. Дубичинский. Песнь о лексикографии.

                              Проф.дфн М. Попова. Терминологичните речници и

                              обучението на студентите.

 

                              Дискусия по двата доклада.

 

12.00 – 14.00 ч.    Обедна почивка.

 

14.00 – 17.00 ч.    Второ заседание.

                                          Председател проф. д-р Ст. Георгиева.

                              

                              Дискусия по докладите:

 

                             проф. д-р В. Аврамова. Некоторые проблемы составления

                              словаря для специальных целей.

                             проф. д-р Ст. Георгиева. О новых двуязычных (русско-

                             болгарских и болгарско-русских) бизнес-словарях.  

                             проф. д-р Н. Иванова. Словарь межкультурной

                             деловой  коммуникации необходимый и возможный.

                             доц. д-р Ив. Атанасова. Един модел на електронен   

                             двуезичен терминологичен речник.

                  доц. д-р И. Бирова. О построении специализированных   

                  переводных словарей и об организации словарной статьи  

                  в отношении терминов (на материале англо-болгарских и

                  болгарско-английских словарей).

                  доц.д-р Н. Василева. Русско-болгарский морской словарь

                               теория и практика создания.

                             доц. д-р Д. Иванова. Учебен речник за нефилолози -

                             проблеми и решения.

                             доц. д-р П. Легурска. Реалии и двуезични речници.

                             д-р Н. Делева. Обзор русско-болгарских и болгарско-

                             русских  терминологических словарей.

                             д-р А. Пенчева. Проблемы составления двуязычного

                             русско-болгарского и болгарско-русского словаря

                             сочетаемости дипломатической и общественно-

                             политической лексики.

                             д-р Т. Танчева. К проблеме о лексической и

                             семантической асимметрии юридических терминов (на

                             материале переводов юридической документации).

                             Н. Димитрова. Русско-болгарский словарь терминов

                             транспортно-экспедиционной деятельности – параметры и

                             композиция.

                          

  17.00 ч.              Закриване на конференцията.

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

за участие в научна конференция

„Литературната периферия: памет и употреби“

 

English
 

 

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в научна конференция на тема „Литературната периферия: памет и употреби, която ще се проведе на 4–5 ноември 2019 г. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски.

 

Тематичните полета на конференцията са:

  • Теоретични и исторически аспекти на маргиналната литература: автори, жанрове, текстове, интерпретативни ракурси.
  • Употреби и злоупотреби с литературната памет. Художествени и критически дискурси. Идеологически контексти.
  • Литературната и културната периферия: национални диалози и глобални политики.

 

Не се предвижда такса за участие.

 

Ще очакваме Вашите заявки (заглавие с резюме до 10 реда) до 15 октомври 2019 г. на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Организатори: доц. д-р Ноеми Стоичкова

гл. ас. д-р Надежда Стоянова

д-р Владимир Игнатов

university

 

Първо информационно съобщение

 

 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

КАТЕДРА ПО РУСКИ ЕЗИК

КАТЕДРА ПО РУСКА ЛИТЕРАТУРА

 

 

 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

„РУСИСТИКАТА ДНЕС – ТРАДИЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ”

23-25 ноември 2016 г.

 

Уважаеми колеги!

 

През тази година Софийският университет „Св. Климент Охридски” отбелязва 1100 години от кончината на Св. Климент Охридски и 70-та годишнина на специалността Руска филология.

 

Във връзка с това катедрата по руски език и катедрата по руска литература организират юбилейна конференция с международно участие на тема Русистиката днес – традиции и перспективи.

Конференцията ще се състои на 23-25 ноември 2016 г. в Ректората на СУ.

 

Предлагаме следните тематични направления:

  • Теоретични и приложни аспекти в изследването на съвременния руски език
  • Езикови и културни връзки между българите и източните славяни в епохата на Средновековието
  • Руският език в междукултурна среда
  • Литературни юбилеи в юбилейната година.

 

Очакваме Вашите заявки за участие в Конференцията според приложения образец, тезис на доклада с обем не повече от 1000 знака и до 10 ключи думи.

 

Заявки за участие в конференцията и тезиси на доклада се приемат до 30.06.2016 г. на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Работни езици на конференцията – български и руски.

Продължителност на устното представяне на доклада – не повече от 15 минути.

Задочно участие не се допуска.

 

След приключването на работата на Конференцията се планира публикация на докладите в електронното списание на Факултета по славянски филологии на Софийския университет «Littera et Lingua» (ISSN 1312-6172, https://www.slav.uni-sofia.bg/naum/lilijournal/project), а също и на диск.

 

Текстът на доклада в разпечатан (А4) вид след представянето му се предава на секретаря на секцията или на член от организационния комитет на конференцията и се изпраща в електронен вид като прикачен файл на адреса на организационния комитет.

 

Финансови условия за участие в конференцията:

Таксата правоучастие за участници от България е 50 лева, а за чуждестранни участници – 50 € (разходи за материали, публикуване на докладите и коктейл). Таксата се приема само чрез банков превод. Банковите реквизити и срокът за превеждането на таксата ще получите във второто информационно писмо.

 

Всички разходи, свързани с участието в конференцията (пътни, дневни, нощувки и заплащане на визата), за са сметка на участниците в конференцията или изпращащия вуз.

 

Предлагаме Ви самостоятелно да резервирате хотел чрез този адрес: http://www.booking.com/ (препоръчваме да изберете от хотелите в центъра на София и в района на Софийския университет - например, «Славянска беседа», «Opera House», «Рила хотел», «Хемус», «Elegance Hostel»,  «Best Western Plus City Hotel Sofia», или стаи за гости и др.)

 

     Изискванията за оформяне на докладите ще бъдат изпратени във второто информационно писмо. Общият обем на доклада не трябва да превишава 20 000 печатни знака с интервалите.

 

 

      Заявка за участие (bg)                                                Заявка на участие (ru)

 

Цялата кореспонденция, свързана с провеждането на Конференцията, изпращайте до Организационния комитет:

на електронен адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

или на пощенски адрес: България, 1504 София, бул. «Цар Освободител» 15, СУ «Св. Климент Охридски», катедра «Руски език» или катедра «Руска литература».

 

 

                                                                    С уважение,

от Организационния комитет

 

Състав на Организационния комитет: проф. д-р А. Вачева, доц. д-р Т. Алексиева (председатели), доц. д-р Антония Радкова, доц. д-р Ц. Ралева, доц. д-р И. Чекова, гл. ас. д-р К. Петрова, ас. Н. Нечаева (секретар), Клавдия Попова, Силвия Ганчева.