erasmus-plus

 

Уважаеми колеги,

 

Комисията по програма „Еразъм+” на Факултета по славянски филологии обявява конкурс за попълване на 13 места за преподавателска мобилност през учебната 2015-2016 година. (Квотата е най-високата сред факултетите в Софийския университет.)

 

Съгласно общоуниверситетските изисквания, критериите са както следва:

 

Критерии за допустимост и селекция на кандидатите:

 

Кандидатът трябва да е преподавател/служител в Софийския университет;

Нивото на владеене на езика да отговаря на нивото, посочено в двустранния Еразъм договор;

Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели/служители;

Приоритетно се одобряват преподаватели/служители, които през последните 5 (пет) години са ползвали най-много 1 (една) мобилност или не са използвали такава;

Приоритетно се одобряват преподаватели/служители, които съдействат активно за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;

За мобилност с цел преподаване приоритет се дава на преподаватели:

      - когато мобилността им е съществена част от учебната програма на приемащата институция,

      - които имат разработени дисциплини на чужд език и са заявили готовност да обучават чуждестранни Еразъм     студенти;

За мобилност с цел обучение, приоритетно се одобряват преподаватели/служители, при които заявената мобилност е пряко свързана с повишаване на тяхната професионална квалификация и умения, за изпълнение на задълженията им в СУ.

 

Заявления за кандидатстване по приложения образец, придружени с покана от приемащия университет (или електронно писмо от координатора по програмата в университета-партньор), се подават в Деканата на ФСФ (230 кабинет) в срок до 15 октомври 2015 г.

 

Актуално действащите договори са представени в допълнителна таблица.

 

Оценка на кандидатурите при изпълнение на горните критерии:

Допълнителни критерии:

Точки

1. Работа с Еразъм студенти

До 4 т.

2. Приемане на Еразъм преподаватели от университети-партньори

До 3 т.

3. Координатор/контактно лице по договора

До 2т.

4. Административна работа по програма „Еразъм+”

1 т.

                                    Общо

10 т.

 

За всяка реализирана от кандидата през последните 5 години мобилност се изважда по 1 точка от общия сбор.

 

За повече информация можете да се обръщате към координатора по програма „Еразъм+” на Факултета по славянски филологии проф. д-р Ренета Божанкова.

Съгласно изискванията, решенията на комисията по програма „Еразъм” ще бъдат обявени след одобрение на Декана на ФСФ.

 

 

Актуално действащи договори

 

 

Заявление за участие с цел обучение

Заявление за участие с цел преподаване