На 24 и 25 април 2017 г. в Ректората на Софийския университет се проведе традиционният форум на Факултета по славянски филологии. Темата на тазгодишното издание, в което участват повече от 160 изследователи от България и чужбина, е "Надмощие и приспособяване". Литературоведските четения на конференцията са посветени на 80-годишнината на проф. Никола Георгиев.

 

Според организаторите заглавието „Надмощие и приспособяване“ метафорично се позовава на сблъсъците и политиките в днешния свят, когато всяка научна област е провокирана да осмисля възможните проявления на колизията и успокояването ѝ – в доминация или в адаптиране към нови правила.

 

Форумът бе открит от декана доц. Бойко Пенчев, който отбеляза, че това е най-мащабното събитие в богатия научен календар на Факултета по славянски филологии. По думите му, важността на събитието се определя не от мащаба му, а от това, че организаторите имат нелеката задача да удържат в едно цяло филологическото знание.

 

otkrivane

 

Доц. Пенчев изрази радостта си от факта, че сред участниците има както изтъкнати специалисти в съответните области, така и по-млади колеги. Според него това показва, че филологията не може да бъде затворена в твърдите корици на академичната граматика, правописния речник или историята на литературата. Тя е изследване, общуване, а понякога спор и обмен. Деканът отбеляза, че в рамките на научния форум ще бъдат прочетени интересни, задълбочени доклади с висока научна стойност.

 

Доц. Пенчев благодари на организационния комитет на форума – председателя проф. Красимира Алексова и членовете проф. д.ф.н. Румяна Станчева, доц. Екатерина Търпоманова, доц. Диана Атанасова, гл. ас. Надежда Александрова и гл. ас. Мария Калинова.

 

Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова отправи приветствие към участниците от името на ректорското ръководство. Тя отбеляза, че е изключително важно, че през годините Факултетът по славянски филологии поддържа традицията на своята годишна конференция и отправи думи на благодарност към деканското ръководство на факултета, факултетния съвет, организационния комитет и цялата факултетна общност.

 

otkrivane2

 

Проф. Божанкова подчерта, че програмата на събитието впечатлява с разнообразието си и проблематиката, която обхваща много и различни провокативни сфери от филологическото и хуманитарното знание, от лингвистиката и литературознанието и тяхната среща с медиите и технологиите. Тя изрази радостта си, че в конференцията ще участват с доклади много студенти, докторанти и учители.

 

Проф. Ренета Божанкова прочете поздравителен адрес от името на ректора на Софийския университет проф. Анастас Герджиков до проф. Никола Георгиев, в който се казва, че той е успял да изпълни изминалите години със смисъл, с професионализъм, академизъм и пълноценна работа, а като учител на поколения хуманитаристи е успял да провокира своите студенти да бъдат критични и аналитични и да възпита свои достойни последователи. По думите на ректора, именно достиженията ни в областта на литературата, културата, науката и образованието са истински повод за национална гордост и са най-добрият пример за идните поколения, а всеотдайността на проф. Никола Георгиев в научно-изследователската, преподавателска и обществена дейност несъмнено ще останат в историята на съвременната българска наука.

 

Конференцията продължи в две основни направления – езиковедски и литературоведски четения. Някои от широката гама от проблеми, на които са посветени научните доклади са: отношенията между езиковите равнища през призмата на взаимната интерференция или на доминацията; диахрония и синхрония в развитието на езика; езикови контакти, езикови съюзи, ареални или типологични явления; световни и малки литератури; функционалност на географските, езиковите и политическите общности – балкански, славянски, европейски, западни литератури; приспособяването като съобразяване с литературни конвенции, средства и похвати на литературата; художествен превод, приспособяване и автономност на преводача и други.

 

Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник в електронен онлайн вариант. Материалите ще бъдат реферирани, предвижда се индексиране в СЕЕОL (Central and Eastern European Online Library) и в РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).

 

zala

 

 

Програма на конференцията

Общ модел

Резюмета на пленарните доклади

Резюмета „Литературоведски четения”

  Резюмета „Езиковедски четения”