erasmus

 

Студентска мобилност в Крагуевац и Украйна

СУ „Св. Климент Охридски“

КРИТЕРИИ

за допустимост и подбор на студенти и докторанти по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование,

Мобилност с цел обучение в партниращи държави

Академични 2017/18/2019 години

 

1. Кандидатите трябва да са студенти или докторанти, които към момента на кандидатстване са записани в СУ за получаване на ОКС „Бакалавър“, „Магистър“ или „Доктор“, независимо от формата на обучение и да имат студентски права.

2. Към момента на кандидатстване за мобилност с цел обучение, студентите в ОКС „Бакалавър“ трябва да имат успешно завършени минимум два семестъра от следването си. Студентите в първи курс на ОКС „Магистър“ и новозачислените докторанти са легитимни участници в мобилност с цел обучение по Програма Еразъм+.

3. Да владеят езика, на който ще се проведе обучението в приемащия университет, съгласно Междуинституционалното споразумение.

4. Да имат минимален успех от обучението си в СУ „Св. Климент Охридски“ до момента на кандидатстването за мобилност – Мн. добър (4.50). За бакалаври и магистри се взема средния успех до момента на кандидатстване за мобилност. За новозаписани магистри се взема успеха, с който кандидатът е приет в Магистърската програма. За докторанти се взема средния успех от приемните изпити и/или успеха от докторантските минимуми.

5. Областта на знание/специалност и образователно-квалификационната степен на студента/докторанта да отговарят на параметрите вписани в одобрения проект.

6. При равни други условия, приоритетно се одобряват кандидати, които не са участвали в мобилност по Програма Учене през целия живот, Еразмус Мундус, Еразъм+.

 

Важно:

1. Не се допуска едновременно провеждане на мобилност с цел обучение и мобилност с цел практика по програма Еразъм+.

2. Студентите и докторантите, които желаят да участват в мобилност по програма Еразъм+, трябва да имат студентски права към момента на кандидатстване и за целия период на мобилността.

3. Краен срок за приключване на мобилностите – 30 юни 2019 г.

 

Задължителни документи за кандидатстване:

 • Заявление
 • Мотивационно писмо
 • Документ за удостоверяване на успеха до момента на кандидатсването
 • Документ, удостоверяващ нивото на владеене на езика на обучение, съгласно изискванията на приемащия

   

  Срок за подаване на молба и заявление - 30 октомври 2017 г.

   

  За подаване на документи, контакти и допълнителна информация:
  Отдел „Международна дейност и протокол“
  Ректорат, ет. 1, стая 5
  e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  тел.: 02/ 9308220, 9308700