Конкурс

за подбор на млади учени и постдокторанти, които да бъдат финансирани по програмата на МОН „Млади учени и постдокторанти“ от средствата, отпуснати на Факултета по славянски филологии към СУ със заповед на Ректора на СУ N РД 19-62/7.02.2020.

  

Срок за подаване на документите:  от 13 февруари до 24 февруари 2020 г.

 

 1. Изисквания към участниците

На конкурсен принцип и с прозрачни правила и критерии за подбор ще бъдат назначени млади учени и постдокторанти, отговарящи на следните условия:

Категория

Изисквания

Млад учен

Първата по ред на получаването магистърска степен на кандидата трябва да е придобита след 1.10.2010 година.

Кандидатът не трябва да е придобил  научната и образователната степен „доктор“. Може да е докторант, но ако е отчислен с право на защита и изпълнява останалите посочени изисквания.

Постдокторант

Придобита докторска степен в направления 2.1. „Филология“ или 1.3. „Педагогика на обучението по български език/българска литература/руски език“ след 30.10.2015 г. (Дата на публичната защита)

 

 1. Изисквания към проектните предложения

- Да бъдат обвързани с научните области, за които Факултетът по славянски филологии има акредитирани докторски програми;

- Да попадат в поне едно от приоритетните направления, програми и проекти, посочени в решението на МС, а именно:

 

Приоритетни области на НСРНИ (2017-2030)

 

Фундаментални научни изследвания

 • културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на обществото;

 

Приложни научни изследвания

 • Информационни и комуникационни технологии
 • Национална  идентичност  и  развитие.  Социално-икономическо  развитие  и  управление

 

Тематични направления на ИСИС 2020

 • Информатика и информационни и комуникационни технологии      
 • Нови технологии в креативните и рекреативни индустрии

           

Други приоритетни програми и проекти, очертани от програмата „Млади учени и постдокторанти“:

 • научна инфраструктура от Националната пътна карта за научна инфраструктура (НПКНИ)
 • проекти, финансирани от Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации
 • проекти, финансирани от Фонд „Научни изследвания“
 • проекти, финансирани от Национални научни програми

 

Проектното предложение на кандидата трябва да попада в ПОНЕ ЕДНА от посочените приоритетни области.

 

 1. Изисквани резултати.

Кандидатите, чиито проектни предложения бъдат класирани, сключват трудов договор или допълнително трудово споразумение (в зависимост от това дали имат или нямат трудов договор към момента на кандидатстването) за 6 месеца при 4-часово работно време. Спечелилите кандидати се задължават:

 • До 15 септември да предадат научен отчет за проекта си;
 • До 30 септември да предадат завършен научен текст (30 стандартни страници за „Постодокторант“, 20 страници за „Млад учен“), въз основа на работата по проекта, както и план за публикация.

 

 1. Разпределение на средствата
  • Продължителност и размер на предлаганите възнаграждения

 

Месеци

Основание

Месечно

Общо

(за 1 кандидат)

Млад учен

6

Допълн. споразумение за 4 часа;

Втори трудов договор за 4 ч.

Срочен тр. договор за 4 ч.

460

2 760

Постодокторант

6

Допълн. споразумение за 4 ч.;

Втори трудов договор за 4 ч.

Срочен. трудов договор за 4 ч.

750

4        500

 • Общ брой предлагани възнаграждения

Категория

Общ размер на сумата

Брой стипендии

Обща сума

Млади учени

2 760

6

16 560

Постдокторанти

4 500

4

18 000

 

 1. Критерии за оценка на проектните предложения

5.1.За кандидати, с които не е бил сключван договор по програма „Млади учени и постдокторанти“       

Критерии

Максимален брой точки

I. Научна биография на кандидата (за последните 3 години).

 

А) Публикации в реферирани и индексирани издания[1] 

7

Б) Публикации в издания с научно рецензиране[2]

4

В) Участие в международни конференции[3]

3

Г) Участие в конференции с международно участие[4]

2

Д) Участие в национални конференции

1

II. Оценка на проекта

 

А) Съответствие с целите на програмата, приоритетните научни области и научния профил на ФСФ

3

Б) Значимост на проблема

7

В) Иновативност на подхода, методология, обхват на изследвания материал         

7

Г) Очаквани резултати

6

Д) Проектното предложение НЕ включва части, анализационен материал, наблюдения или изводи от предишната научна работа на кандидата (дисертационен труд, дипломна работа, научни статии и монографии, научни проекти и  др.). Възможните оценки са ДА (т.е. „Не включва“) или НЕ (т.е. „Включва“). При оценка НЕ проектното предложение отпада от конкурса.

 

III. Разпространение на резултатите и възможност за развитие

 

А) Планирана публикация[5]

10

Б) Участие в международна конференция

5

В) Приложимост на изследователския проект в преподавателската работа на кандидата в СУ

5

Максимален брой точки

60

 

5.2. За кандидати, с които е бил сключван договор по програма „Млади учени и постдокторанти“

                                                                                         

Критерии

Максимален брой точки

I. Оценка на резултатите от участието в програмата „Млади учени и постдокторанти“ за предходната година.

 

А) Научни качества на финалния текст

10

Б) Публикации по проекта[6]

10

В) Участие в международни конференции с доклад по проекта[7]

3

Г) Приложение в преподавателската работа

2

II. Оценка на проектното предложение

 

А) Съответствие с целите на програмата, приоритетните научни области и научния профил на ФСФ

3

Б) Значимост на проблема

4

В) Иновативност на подхода, методология, обхват на изследвания материал         

4

Г) Очаквани резултати

4

Д) Проектното предложение НЕ включва части, анализационен материал, наблюдения или изводи от предишната научна работа на кандидата (дисертационен труд, дипломна работа, научни статии и монографии, научни проекти, включително участие в предишен етап на програмата „Млади учени и постдокторанти“). Възможните оценки са ДА (т.е. „Не включва“) или НЕ (включва). При оценка НЕ проектното предложение отпада от конкурса.

 

IV. Разпространение на резултатите и възможност за развитие

 

А) Планирана публикация[8]

10

Б) Участие в международна конференция

5

В) Приложимост на изследователския проект в преподавателската работа на кандидата в СУ

5

Максимален брой точки

60

 

 1. Оценяване

Оценителски карти за всяко едно проектно предложение се попълват от двама души – от член на комисията и от избран от Комисията специалист в областта с научна степен «доктор». Финалното класиране се извършва от Комисията на базата на двете оценителски карти (средно аритметично). При разлика по-голяма от 8 точки окончателната оценка се определя от Комисията, като тя не може да бъде по-ниска от по-ниската и по-висока от по-високата от двете оценки.

При обяваването на резултатите се посочват броя точки, които проектите са събрали, включително точките от първата и втората анкетна карта, но не се разкриват имената на оценителите.

 

 1. Работни термини

Публикации - като меродавни се приемат публикувани статии или статии, приети за печат с удостоверение от издателя.

Реферирани и индексирани издания – издания от актуалния „Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация“ на НАЦИД

Издания с научно рецензиране – издания от актуалния „Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране“ на НАЦИД

Международна конференция - конференция с международен организационен комитет.

 

 1. Срокове

Подаване на документите:  от 13 февруари до 24 февруари 2020 г.

Оценка на проектните предложения:  от 25.02.2020 г. до 9.03.2020 г.

Одобрение от ФС: 11.03.2020

Сключване на договори: от 13.03.2020 г. до 27.03.2020 г.

 

 

 1. Изисквани документи при подаване на проектните предложения:

 

 1. Заявление (по образец)
 2. Автобиография
 3. Проектно предложение (по образец)
 4. Препоръка от хабилитиран преподавател във Факултета по славянски филологии, специалист в съответната научна област. (Един учен може да предостави до две препоръки за конкурса)
 5. Декларация от участника (по образец)
 6. Декларация за избягване на двойно финансиране (по образец)
 7. Копие от дипломата за ОКС „магистър“ и справката към нея.
 8. Копие от дипломата за придобита научно-образователна степен „доктор“ (ако е приложимо).
 9. Списък на публикациите от 01.01.2017 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) Публикации в реферирани и индексирани издания (SCOPUS/Web of Science); (б) Публикации в издания с научно рецензиране. Към всяка публикация се указва web-адрес, от който тя е достъпна (ако е приложимо).

Кандидати, участвали в предходното издание на програмата «Млади учени и постдокторанти», прилагат списък на публикациите САМО в резултат на проекта, с който са били класирани.

 1. Списък на участия в научни конференции след 01.01.2017 г. до деня на подаване на документите, подредени в реда: (а) международнии конференции, (б) конференции с международно участие, (в) национални конференции. За всички участия се прилага web-адреса, от който е видно, че кандидатът е участвал лично на конференцията (ако е приложимо).

Кандидати, участвали в предходното издание на програмата «Млади учени и постдокторанти», прилагат списък на участия в конференции  САМО по проекта, с който са били класирани.

 1. Материали с доказателствен характер:

(а) Хартиено копие на публикациите, за които не може да бъде посочен web-aдрес, на който са достъпни.

(б) Копия от сертификати за участие в международни и национални конференции, ако не може да бъде посочен  web-aдрес, от който да се види, че кандидатът лично е представял материал на конференцията.

 

Документи (на хартиен и електронен носител) ще се приемат до 24 февруари включително всеки работен ден от 10:00 до 12:00 часа и от 14:00 до 16:00 часа на адрес:

 

гр. София, бул. „Цар Освободител“ 15, СУ „Св. Климент Охридски“, Централно крило, кабинет 230, гл. инсп. Клавдия Попова

 

[1] Периодични издания, влизащи в „Списък на съвременни български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация“ на НАЦИД или техни международни съответствия. Пълен брой точки се дава за поне 1 публикация

[2] Издания, влизащи в актуалния „Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране“ на НАЦИД или в нереферирани чужди издания. Пълен брой точки се дава за поне две публикации

[3] Конференции с международен организационен комитет. Пълен брой точки се дава за поне 1 участие.

[4] Пълен брой точки се дава за поне 2 участия.

[5] 10 точки за публикация в реферирано и индексирано периодично издание, 5 точки за публикация в издание с научно рецензиране.

[6] 10 точки в реферирано издание, 5 в издание с научно рецензиране

[7] 3 точки за конференции с международен организационен комитет, 1 точка за участие в конференция с международно участие.

[8] 10 точки за публикация в реферирано и рецензирано периодично издание, 5 точки за публикация в издание с научно рецензиране.