Latest

 

uni56

 

Уважаеми колеги,

 

Стартира анкетирането на студенти за приключващите дисциплини през зимния семестър.

 

Анкетата в pdf формат можете да видите ТУК

 

Анкетите са публикувани и достъпни за попълване от студенти в портала за електронно обучение на СУ
http://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=5
след като се логнете в системата.

 

Достъпът до анкетите ще бъде спрян в началото на зимната сесия 22 Януари
2018 г.
(https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/studenti/akademichen_kalendar)

 

Моля да се включите в анкетирането, защото вашето мнение е важно за нас.

 

АНТРОПОЛОГИЯ НА БЪЛГАРИТЕ. БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР

КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

 

 

Предмет и задачи на антропологията. Антропологията в системата на обществените науки

Що е антропология. Човек и общество. Проблемът за „другия” и „другостта”. Видове антропология. Антропологията и другите обществени науки.

 

История на антропологията. Схващания за човека в историята наидеите

Гръцката античност и погледа върхудругия”.

Антропологичната представа и донаучният интерес към другия.

Откриване на Америка и новите антропологични перспективи.

Условия за появата на  модерна антропология.

Антропологията и фолклористиката през деветнадесети век. Основни изследователски школи, центрове и парадигми.

Антропология след Втората световна война.  Главни представители, водещи идеи

Българската изследователска парадигма.

 

Антропология и  фолклор. Методологически проблеми. Основни подстъпи на интерпретация.

 

Културата като обект на антропологическо изследване

Теоретично обглеждане

Съотношението „природа-култура”, „култура –цивилизация”.

Проблемът за културната еволюция. Принципът на културния релативизъм.

Културата като „умствено програмиране”. Норма и забрана. Символи, герои, ритуали. Ценности. Културен шок и адаптация. „Другият”  в пространствено и темпорално измерение. Динамика на стереотипите. Изменчивост на правилата.

Фолклорната словесност като материал за културологичен прочит

 

Мит и митология

Древни култови практики.  Видове митологии. Индоевропейският културен ареал и митологичното наследство. Принципи на митологичното моделиране на света. Време, пространство, герои. Процесите на „десакрализация” на мита. Отливането на мита в жанровета на приказката, епоса и легендата. Типологични и генетични причини.

Сакрално и профанно

Мит, обред, ритуал. Проблемът за устойчивостта и динамиката на мита и ритуала.

 

Религията в антропологическа перспректива

Общи възгледи. Поява и равитие на религиозните вярвания. Анимизъм, тотемизъм, антропоморфизъм. Шаманистични практики.

Християнски и предхристиянски слоеве в българския фолклор. Типология на взаимодействията.

 

Делникът и празникът: организация на живота в традиционното общество.

Празникът в човешката култура.

Обредът в плана на културно-антропологично изследване.

Обичайно-обредна система.  Символи, знаци и културни категории. Норма и забрана.

Календарни митове. Видове календари и системата на православния календар. Принципи на светоориентация.

Произход и основни характеристики на календарните обреди и обреден фолклор - миторитуална основа. Календарната система и  преходът от старата към новата година. Версии. Митът за Сътворението.

Взаимообвързаност между космическите, социалните и индивидуалните преходи.

Зимен цикъл. Коледен празник и коледни  песни.

Пролетен цикъл.

Летни и есенни празнци.

 

Родствени отношения и социална организация

Семейна обредност. Ритуали на прехода. Отражение в песните

 

Фолклор. Същност и основни белези. Динамика на фолклористичните проучвания. Водещи представители на българската научна мисъл.

Проблеми на класификацията на фолклора. Видове жанрови подялби. Принципи. Проблеми. Генезис на отделните жанрове.

 

Народни приказки

Приказката и началото на интереса към народната култура в Европа. Обяснения на сходствата в хуманитаристиката на  ХІХ и ХХ век.

Вълшебната приказка. Теорията на Проп. Принцип на класификация.

Приказката в синхронен разрез. Вълшебното еднообразие в приказното многообразие. Морфология на приказката и анатомия на художестваната й структура. Продуктивност на модела. Типове персонажи. Функции. Мотивировка на действията. Конфликти.

Генетични модели на вълшебната приказка. Мит и ритуал в приказката. Инициация. Метаморфози на модела. Смисълът на трудните задачи.

 

Предания и легенди

Разграничение на понятията. Отношението "мит - история" в легендите и преданията.

Преданията – специфичен вид историческа памет. Предания за исторически лица и събития. Предания и топонимия.

Легендите. Книжовни, митологични и исторически извори. Време, пространство, персонаж – съотношение легендарно-митологично. Метаморфозите на религиозни първообрази. Вторична фолклоризация.

Легендите като познание за света, като нормативен регулатор. Художествени особености.

 

Народни балади

Етимология на термина. Полемики за жанровата определеност. Дебат за граничността между  фолклора и литературата.

Старинност. Произход. Основни мотиви.

Традиционен светоглед.Възгледи за човека и природата. Космически йерархии. Представи за невидимия свят - демонологични и митични същества (самодиви, орисници, болести).

Баладното осмисляне на любовта, семейството, съдбата, свободата на волята. Народната  философията за смисъла на живота, за смъртта и безсмъртието.

 

Епически песни

Възникване на епоса. Митологически  и исторически слоеве. Проблемът за епическия герой. Съотношението бог-цар –герой. Епическа идеализация, епическо време и пространство. „Културният герой” и епическите му версии.  Архаични черти в образа на епическия противник.

Исторически факти и фикционални метаморфози. Специфика на епическата картина на света.

Фигурата на Героя. Генезис и трансформация. Космически битки и защита на етничната общност.  Войнската етика: правила, норми и забрани. Морален релативизъм.

Песен-цикъл-епопея.

Моделиране и трансформиране на историята в жанра „исторически песни”. Динамика на отношениято „история – истина”.

 

Къси фолклорни жанрове (паремии)

Старинност на жанровете. Връзка с „обредите на прехода”. Митология и космология на гатанките. Гадаенето в антропологичен смисъл.  Социална и прагматична ориентация на пословиците и поговорките.  Тематични и формални класификации. Клетви, благословии и баяния – реализиране на синкретичното единство „мисъл-слово-действие”. Словото – съзидателна енергия. Механизми на социална регулация. Креативна и деструктивна сила на думите.

 

Любовни и семейно-битови песни

Нормативност на социалните роли. Проблемът за „наивния реализъм”.

 

 

ОСНОВНА  ЛИТЕРАТУРА

 

Арнаудов, М., Очерци по български фолклор, Т. 1-2.

Динеков, П.,Български фолклор, ч.I,С.1972,1980.

Маринов, Д., Избрани произведения.С.,т.1,1979, т.ІІ,1981

Бърк, П., Народната култура в зората на модерна Европа. С., 1997

Хофстеде, Х., Култури и организации. Софтуеър на ума, С. 2000

Крейпо, Р. Х. Културна антропология. Как да разбираме себе си и другите. София: ЛИК, 2000.

Фрейзър, Дж. Златната клонка,С.,1984

Проп, В.Я., Исторически корени на вълшебната приказка, С., 1995

Проп., В.Я., Морфология на приказката, С., 1992

Добрев, Ив.,Произход и значение на праславянското и консонантно и дифтонгично склонение.С., 1982

Богданов, Б.,Фолклор и литература. Опит за съпоставително определяне на фолклора и литературата. - Български фолклор, 1985,№3, 15-28 (Или: Б. Богданов. Проблематиката на фолклора и литературата В: Б. Богданов, Мит и литература (1). С., 1998, 55-78)

Тодоров, Цв., Хората-разкази: „Хиляда и една нощ", В: Поетика на прозата, с, 1985, стр. 43—58

Тодоров, Цв., Завладяването на Америка. Въпросът за другия. София,1992

Тодоров,  Цв., Живот с другите, С., 1998

Георгиева, А., Етиологичните легенди в българския фолклор. С., 1991

Георгиева, Ив., Българска народна митология. С., 1983

Зюмтор, П. Въведение в устонто поетическо творечство, С.1992

Българска митология, Енциклопедичен речник, С., 1994

Етнографски проблеми на народната духовна култура.С.,1989

Значими имена в антропологията. Лекции по антропология, съставители: Елчинова, М. И Ц. Лазова, С. 2004

.Ловци на умове. Лекции по антропология, съставители: Бочков, П. И О. Тодоров, С., 2001

Христоматия по българска фолклористика, съставители: Г.Данчев, А.Калоянов,С.,1977

 

 

 

 

 

 

projects2ДО КАТЕДРИТЕ

 

 

Драги колеги,

Представям на Вашето внимание писмото, получено от г-жа Надя Стоянова, Началник на отдел "Научна и проектна дейност" в СУ.

 

 

 

Уважаеми колеги,


Както знаете, на 29 юли 2013 г. официално стартира електронна система, която поддържа база от данни за всички проекти, по които се работи в Софийски университет – projects.uni-sofia.bg.


В тази връзка ви каним да вземете участие в среща – представяне на програмата, на която да се запознаете по-детайлно с функциите и ползите от разработения продукт, както и да дадете своите предложения за неговото подобряване.

За преподавателите от ИФ, ФФ, ФСлФ, ФКНФ, Бог. Ф, ФЖМК, ЮФ, ФП, ФНПП, ГГФ
и СтФ срещата ще се проведе на 10-ти декември (вторник) от 15 ч. в Нова конферентна зала на Ректората.


За преподавателите от ФХФ, ФМИ, ФзФ, БФ и МФ срещата ще се проведе на 11-ти декември (сряда) от 15 ч. в Заседателната зала на Факултет по химия и фармация.


С цел срещата да бъде възможно най-ползотворна ви молим да попълните приложения формуляр за участие, с който може предварително да зададете своите въпроси и предложения за подобрения на системата.


Формуляр за участие


Моля изпращайте попълнените формуляри на e-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. в срок до 8-ми декември 2013 г.

                                                           

                                                                       

Надя Стоянова

Началник отдел "Научна и проектна дейност"

 

 

4.12.2013 г.                                                                

С уважение:

                                                                                    /проф. дфн Панайот Карагьозов,

Декан на ФСлФ/

 

 

 

img bgspeech

 

 

В началото на 2013 г. базата данни за българската устна реч (достъпна на сайта

http://www.bgspeech.net/),  беше обогатена с нови ресурси:

 

- нови транскрипции на устна реч- http://bgspeech.net/bg/resources/spoken.html

 

- паралелен корпус с редактирани транскрипции според правилата на актуалния правопис -

http://bgspeech.net/bg/resources/archive/ed/intro-bg.html

 

- мултимедиен корпус със синхронизирани аудио-, видеофайлове и транскрипции

http://bgspeech.net/bg/resources/multimediacorpus.html

 

 

Дейностите по разширяване на ресурсите за българската устна реч са част от проекта IST PSO № 271022 - CESAR: Central and South-East European Resources. Обработката и публикуването на новите данни са реализирани от екип с ръководител доц. д-р Йовка Тишева и членове гл. ас. д-р Марина Джонова и гл. ас. д-р Атанас Атанасов, в сътрудничество с проф. Хетил Ро Хауге от Университета в Осло.

 

 

 

 


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

НА ФАКУЛТЕТА ПО СЛАВЯНСКИ ФИЛОЛОГИИ

 


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,Във връзка с точка 2. от дневния ред на Общото събрание на ФСФ, при проведеното гласуване за попълване на състава на Факултетния съвет на Факултета по славянски филологии нито един от предложените четирима кандидати не получи нужния брой гласове, за да бъде избран.


Обявявам балотаж за приключване на процедурите по избора

на 12.11.2010 г (петък). и на 15.11.2010 г (понеделник) от 10 ч. до 12 ч. и от 14 ч. до 16 ч.


Място на гласуването: каб. 229 (Деканата на ФСФ).

 

 

10.11.2010 г.

гр. София

Председател на Общото събрание на ФСФ:

доц. Йовка Тишева