Latest

 

 

Важно съобщение!

 

Уведомяваме студентите, които ще се явяват на държавен изпит на 6.07.2020 г. (понеделник), че изпитът ще се проведе в 272 аудитория. Във връзка с противоепидемичните мерки молим да се явите навреме – 8.00 ч., тъй като следва да се приложат правилата по Заповед на Ректора. Изпитът ще започне в 9.00 ч.

Залата ще бъде дезинфекцирана цялостно преди влизането на студентите. Ще бъде предоставен дезинфекциращ гел за ръце на влизане и при поискване. Молим да носите предпазни маски. Уверяваме студентите, че ще бъдат взети всички предпазни мерки за запазване на здравето им по време на изпита.

 

 

 

 

До

Членовете
на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

 

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

 

Уважаеми колежки и колеги членове на Общото събрание,

 

Както вече Ви уведомихме, утре (5.11.2013 г., вторник) ще проведем редовното годишно заседание на Общото събрание на нашия факултет. 

Заседанието ще се проведе в Аулата на университета.
Начален час за регистрация: 9.30 ч.

Обявен начален час за започване на заседанието: 10.00 ч.

 

С водачите на окупацията на сградата е постигнато споразумение всички преподаватели, служители, студенти и докторанти от факултета да бъдат допуснати свободно в сградата, за което е оставен списък при портиерите на входа откъм двора.

 

Призовавам всички членове на Общото събрание да се явят на заседанието и да вземат активно участие в работата му. Имайте предвид, че при липса на кворум (2/3 от членовете) заседанието ще започне един час по-късно, а ако и тогава не са се събрали 50% от членовете на Общото събрание, провеждането на заседанието ще бъде насрочено за друг ден (чл. 16 от Правилника на Софийския университет).

 

Проф. д.ф.н. Боян Вълчев,

председател на Общото събрание
на Факултета по славянски филологии

 

Общо събрание на факултета

 

До преподавателите, студентите и служителите във Факултета по славянски филологии,

 

Скъпи колеги,

Намираме се в трудна ситуация, за която никой от нас не е подготвен. За да се справим, е нужно да мобилизираме най-доброто в себе си – разума, самодисциплината, чувството за отговорност и съпричастност. Най-важното е да правим това, което ще запази живота и здравето не само нашето, но и на нашите близки, на хората, които познаваме, и на тези, които не познаваме. Призовавам ви да спазвате стриктно указанията на държавните органи и разпоредбите на ректорското ръководство с цел ограничаване на разпространението на COVID-19.

Важно е обаче и да се запазим като работеща общност.  Продължаваме с това, което винаги сме правили, като обаче се адаптираме към новата ситуация. По какъв начин ще функционира Университетът и конкретно Факултетът по славянски филологии през следващите две седмици, а може би и след това? Основната рамка е зададена със заповедта на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ РД-19-139 от 13.03.2020 г

От своя страна, бих искал да добавя също и следното.

  1. До 29.03 се прекратяват присъствените учебни занятия, но учебният процес продължава чрез използването на дистанционни форми на обучение, най-вече платформата Мудъл. Част от дисциплините за летния семестър са вече качени като електронни курсове в платформата на адрес:

https://elearn.uni-sofia.bg/course/index.php?categoryid=4840

Преподавателите, чиято дисциплина все още не е качена на посочения адрес, ще трябва да изчакат 2-3 дена, докато бъдат попълнени пропуските. Могат да се използват и старите електронни курсове.

Автоматично генерираните в Мудъл дисциплини осигуряват технологичната възможност за дистанционно обучение, но преподавателите са тези, които трябва да изпълнят своите електронни курсове със съдържание. Системата дава богати възможности, включително за провеждане на онлайн лекции и семинари. В помощ на преподавателите е създаден общоуниверситетски обучителен курс за работа с Мудъл на адрес: https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=40242

За въпроси относно достъпа  и работата в Мудъл може да се обръщате към системния администратор на ФСФ Ружа Мускурова (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Освен Мудъл преподавателите могат да използват по своя преценка и други електронни ресурси. Онова, което преподавателите задължително трябва да направят, е да влязат във връзка по мейла със студентите и да уточнят формата, под която ще се извършва обучението по съответната дисциплина. Ако не разполагате с общи мейли на студентите, обръщайте се към главния секретар на факултета по имейл или по телефона (от 17 март нататък). Студентите също трябва активно да търсят връзка с преподавателите по мейла.

Различните дисциплини имат своя специфика, затова нека всеки преподавател потърси подходящия за него вариант. Изпробвайте различни подходи, за да намерим оптималните решения. На този етап съзнателно не ви се дава строго определен задължителен алгоритъм как да се провеждат занятията. Когато натрупаме опит с този тип дистанционно обучение, ще формализираме и правилата. Не трябва да се изключва възможността да ни се наложи да проведем целия семестър дистанционно.

Катедрените ръководители и ръководителите на магистърски програми трябва да информират преподавателите, включително хоноруваните, за преминаването към дистанционно обучение и да им помагат при нужда.

  1. Заседанията на факултетния съвет и на катедрените съвети ще се провеждат дистанционно, с предварително разпращане на материалите и гласуване по имейл.
  2. Факултетната администрация продължава да осигурява изпълнението на базовите си функции, като присъственото време на инспекторите е редуцирано.
  3. Насрочените за дати преди 29 март изпити от сесията за „Българска филология“, задочно обучение, се отлагат. Ще бъде изготвен нов график.
  4. С решение на АС първата кандидатстудентска сесия също се отлага за неопределено време. Това важи и за кандидатстудентския изпит по български език и литература, планиран за 12 април 2020 г.

 

Актуалните съобщения можете да следите в секцията на факултета на университетския сървър:

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_slavyanski_filologii

 

Скъпи колеги,

Желая Ви здраве и ведър дух!  Не позволявайте на вируса да превземе ума Ви.

 

Доц. д-р Бойко Пенчев

Декан на ФСФ

 

 

 

 

Уеб интерфейсът на пощенската услуга e сменен с Roundcube и се достъпва чрез следния URL адрес:

https://mail.slav.uni-sofia.bg/

 

В полето за потребителско име трябва да се изписва целият пощенски адрес - име@домейн.

Например:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Паролите остават същите и цялото съдържание на пощенски кутии е съхранено.

 

Ръководства за настройка на пощенски клиенти в Outlook се намират на адрес:

https://mail.slav.uni-sofia.bg/manuals/

 

 

 

Университетски център за информационни и комуникационни технологии

Ружа Мускурова – системен администрато на ФСлФ

 

Важно съобщение за студентите от I курс, Руска филология

 

Уведомяваме студентите от специалност „Руска филология“, че занятията по „Интензивен уводен курс по руски език“, които започват на 16 септември 2020 г. от 09 ч., в 124 ауд., за зимния семестър на учебната 2020-2021 г. ще се проведат присъствено при спазване на всички противоепидемични изисквания на Заповедта на Министъра на здравеопазването и на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ – спазване на съответната дистанция, редовна дезинфекция на залите, осигуряване на дезинфектанти за ръце, носене на маски в затворено пространство. На 16.09 ще бъдат раздадени и студентските книжки на всички първокурсници.

Молим студентите да бъдат снабдени с маски, които да бъдат поставени при влизане и движение в сградата на СУ, както и по време на занятия.

Молим студентите, които не се чувстват добре здравословно, да не посещават занятията в интензивния курс, а да се свържат с преподавателите, като им пишат на общия имейл на 1 курс – This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , за да се уговорят за изпращане на материали и поставяне на индивидуални задачи при възможност.

Тъй като ситуацията е сложна и променяща се за всички, може да се наложи и превключване на дистанционно обучение, за което ще бъдете уведомени своевременно.

Молим студентите да следят сайта на Факултета по славянски филологии и общия имейл няа курса, за да бъдат надлежно информирани за евентуална динамика в обстановката.