Latest

 

Факултетна процедура

за  проверка на оригиналността на дипломни работи

 

Изпитна сесия: февруари 2020 г.

 

Съгласно ректорска заповед 19-336 от 18.07.2019 г. от учебната 2019/20 г. в СУ „Св. Климент Охридски“ започва задължителна проверка за оригиналност на подлежащите на защита дипломни работи. Механизмът на проверката е подробно описан в утвърдена от Ректора Процедура за проверка на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за  електронно обучение приставка.

Във Факултета по славянски филологии конкретното осъществяване на процедурата за изпитната сесия през м.февруари 2020 ще протече по следния начин.

 

ЕТАПИ НА ПРОЦЕДУРАТА

 

  1. Ръководителите на магистърски програми представят списък с имена и имейли на дипломантите, които ще защитават през февруарската сесия, както и на научните им ръководители и състава на съответните комисии. Списъкът се изпраща на зам.-декана проф. Амелия Личева.

Срок: 15 януари

 

  1. Оторизираното за специалността/програмата лице създава пространството за съответната защита (курс в Мудъл). Той информира по имейл дипломантите и им изпраща връзка за достъп към курса, в който трябва да предадат дипломните си работи.

Срок: 16 януари

 

  1. След получаването на достъп дипломантът подписва декларация за авторство на своята дипломна работа в пространството за защита (в Мудъл), след което качва текста на дипломната работа в съответното пространство (курс в Мудъл). Текстът се предава в електронна форма в един от следните формати:  ODT (Open Office Document), DOC или DOCX (Microsoft Word).

Срок: 16 – 31 януари

 

Преди да качат текста си, дипломантите трябва да са получили одобрението на научния ръководител, че текстът е готов за защита, т.е. научният ръководител смята, че ако няма данни за плагатство, работата е завършена и готова за защита.

 

  1. Системата за превенция на плагиатство осъществява проверка за съвпадения в текста на дипломната работа с текстове от други източници. В резултат от проверката в среда за електронно обучение се генерира Доклад за сходство за всяка дипломна работа, въведена за анализ.

 

  1. Дипломантът получава достъп до Доклада за сходство и уведомява научния си ръководител за резултата от проверката на авторството. Оторизираното лице изпраща доклада до научния ръководител (по имейл).

Срок: 31 януари

 

На базата на този доклад:

6.1. При липса на неправомерно заимстване на текст от чужди източници, след като научният ръководител се запознае с Доклада за сходство, той взема решение за даване на ход на процедурата за защита.

След вземането на решение от страна на научния ръководител за даване на ход на дипломната работа за защита, дипломантът предава на научния си ръководител представения в системата вариант на дипломната работа на хартиен и електронен носител.

Научният ръководител попълва Протокол за проверка на оригиналността на дипломна работа (Приложение 1) и Становище (Приложение 2) и ги подписва. Те са част от документацията, която се предава на рецензента.

Дипломната работа и съпътстващите документи се предават на рецензента от научния ръководител. При изявено желание от рецензента, научният ръководител му предоставя и електронно копие от генерирания доклад.

Срок: 3 февруари

 

  • При констатирани неправомерни заимствания в Доклада за сходство, научният ръководител не допуска работата до защита. Дипломантът следва да преработи текста на дипломната си работа за отстраняване на неправомерните съвпадения и да предаде преработената работа за следваща дата за защита, при която се повтаря същата процедура от начало.

 

Доц. д-р Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ

 

София

1.12.2019 г.

 

Уважаеми колеги,

 

prПредстои приемането на правила, по които ще бъдат разпределяни средствата за факултетски проекти по Наредба №9. В тази връзка трябва да решим кои проекти ще са приоритетни за факултета и по какви показатели ще бъдат класирани останалите. Ако имате предложения или становища по тези въпроси, можете да ги изпратите до 9 февруари 2014 г. на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

Предложенията на факултетската комисия по НИД можете да намерите тук. Предложенията ще бъдат обсъдени на разширено заседание на комисията в средата на февруари.

 

 

 

Комисия по НИД на ФСлФ

 

 

In-the-Press

 

Уважаеми колеги,

 

Съгласно чл. 9, ал.2 на Наредба 9, крайният срок за предаване на
годишните научни и финансови отчети заедно с рецензиите е не по-късно

от 10 декември на текущата календарна година. В тази връзка Ви моля да
организирате процеса по събиране на отчети (един екземпляр научен, един
финансов отчет и попълнена таблица за отчет) и изготвяне на рецензии по
факултети като се съобразите с определените в Наредбата срокове.
Като прикачени файлове изпращам карти за рецензия на отчети, които УС
одобри. За отчетите на проекти в подкрепа на докторанти се използват
формулярите за рецензия на тематичените проекти. За научните отчети няма
специални форми. Финансовите се взимат от счетоводителите в паричен
салон. Третият прикачен файл съдържа част от обобщената таблица, която от
МОМН изискват да приложим към отчетите. Отделени са полетата, свързани с
резултатите от проектите, за които нямам информация от електронната
система. Изисква се само да се отбележи бройка или сума в съответната
графа. Моля Ви, да я разпратите до ръководителите на проекти и да
обобщите данните за Вашия факултет. Таблицата е задължителна част от
отчетната документация. Моля Ви при изготвяне на финалния отчет на
факултета да подготвите и кратка информаия за един или два проекта, които
може да отличите като най-успешни за тази сесия.

Напомням Ви, че съгласно чл. 11. на Наредбата, отчетът се рецензира от
хабилитирано лице извън състава на звеното. Рецензията се заплаща в
рамките на предоставените средства за изпълнение на договора.

 

От комисията

 

Годишен отчет (Приложение 2)

Експертна карта за оценка на отчет по проект към ФНИ

Експертна карта за оценка на отчет на договор за частично финансиране на научен форум към ФНИ

 

 

 film maraton 2014

 

 

Представяне на сръбски и хърватски филми, музика, литература, традиции за студентите от специалност Славянска филология.

Всяка сряда от 17.30 часа - кабинет 109

 

book35Уважаеми колеги,

 

Започна кампанията за разработване на научни проекти към Фонд „Научни изследвания” на СУ „Св. Климент Охридски”, финансирани със средства, отпуснати целево от държавния бюджет.

 

Крайният срок на подаване на проектните предложения е 07 март 2013 г. Информация за условията на конкурса и необходимите документи можете да откриете тук:

http://uni-sofia.bg/index.php/bul/nauka/v_zmozhnosti_za_finansirane/programi/fond_nauchni_izsledvaniya_na_su

 

През тази година отпуснатите за Факултета по славянски филологии средства са в размер на 31401 лв. Молим при подготовката на проектните предложения да отчетете това, че получените през миналата година 29476 лв. бяха разпределени между 22 проекта. Молим също така да обърнете внимание, че освен в един хартиен екземпляр, тази година проектите ще се подават и по електронен път през системата на СУСИ на следния адрес: http://eservices.uni-sofia.bg/accounts/login/?next=/projects/submit/

Хартиените екземпляри могат да бъдат подадени в кабинет 230 (Деканат).

 

Бихме искали да припомним, че според чл. 7, ал. 1 от Наредба №9 на Министъра на образованието, младежта и науката, която регламентира провеждането на конкурсите, към проектите трябва да бъдат приложени две рецензии, авторът на поне едната от които да не работи по договор със СУ. Рецензентите трябва да мотивират направената оценка на проекта с текст, който може да бъде приложен на отделен лист, подписан от рецензента, или вписан в т. 9 от формуляра за рецензия, който можете да откриете тук:

Експертна карта за експертна оценка на изследователски проект

Експертна карта за оценка на проект за частично финансиране на научен форум

 

Ако имате въпроси или има нужда от допълнителни уточнения, моля пишете на адрес: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Комисия по НИД:

доц. д-р Тодор Христов (председател)

доц. д-р Мирена Пацева

гл. ас. д-р Анета Димитрова

гл. ас. д-р Красимира Петрова

ас. д-р Биляна Радева

 

8 февруари 2013 г.