СОФИЙСКИ  УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

Ф А К У Л Т Е Т   С Л А В Я Н С К И    Ф И Л О Л О Г И И

 

 

З А П О В Е Д

№ 19/30.10.2020 г.

 

 

         Във връзка с провеждането на редовно заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии съгласно чл. 43. (1), т.1 от ПУДСУ, което ще се проведе на 4 ноември 2020 г.

 

ОБЯВЯВАМ:

 

4 ноември 2020 г. (сряда) за неучебен ден.

 

                                                                                             

                                                                                               Декан на ФСлФ