На 19. декември 2019 г. Академичният съвет на Софийския университет гласува нови правила за списване на годишниците на университета (Протокол №5/19.12.2018 г.). Ето част от тях:

 

          В Годишника се отпечатват оригинални научноизследователски статии, студии, монографии и обзори (т.е. вече няма изискване те да работят  в университета).

          Кореспондиращият автор декларира, че ръкописът не е изпратен за печат или публикуван другаде. Не се приемат ръкописи, които са отпечатани или изпратени за печат другаде, не влизат в тематичния обхват на периодичното издание или не са оформени съгласно указанията. В такъв случай главният редактор връща ръкописа на кореспондиращия автор с аргументация.

            След получаване на ръкописа главният редактор определя отговорен редактор от редакционния съвет, който определя минимум двама рецензенти, на които се изпраща оригиналният ръкопис. Рецензентите трябва да бъдат компетентни в областта на изследване на ръкописа.

            Рецензентите са анонимни за авторите и декларират липса на конфликт на интереси.

След получаване на рецензиите редакционният съвет взима решение за публикуване, връщане за корекция или отхвърляне. Главният редактор съобщава решението на кореспондиращия автор. Спорните въпроси се отнасят за решение в редакционния съвет.

Одобрените ръкописи и електронният им вариант се съхраняват от главния редактор на съответната поредица на Годишника заедно с рецензиите. Кореспонденцията с авторите също се съхранява. Авторите предоставят авторските права на ръкописите на съответния факултет. Това включва и правата за адаптиране и оформяне на ръкописите с цел използване на компютърни програми и системи, необходими при отпечатването.

Съдържанието на подготвената книжка от поредицата на Годишника се предава за утвърждаване от Факултетния съвет. Утвърдената книжка в електронен вид и хартиена разпечатка постъпва в Университетското издателство с придружително писмо, подписано от декана, най-късно до 30 юни.

Годишниците се отпечатват в ограничен тираж за библиотечен обмен. Електронният вариант на Годишника се качва на интернет страницата на Университетската библиотека и на интернет страницата на Годишника.

Авторите и редакционната колегия се задължават да спазват етичния кодекс, нормативните актове и правилника на СУ „Св. Климент Охридски“.