Uncategorised

 

 

ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение

м. юни - юли 2021 г.

 

 

 Задължителни дисциплини 

 

 1 курс

Фонетика на българския език – проф. д-р В. Жобов – 12.06.2021, 8 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=52932

Антична и средновековна литература - доц. д-р К. Михайлов – 03.07.2021,  10 ч. Студентите ще получат тема на общия имейл на курса. Устна част на изпита: 10.07.21, 10 ч., https://join.skype.com/invite/pgYktlb3QptB

Литература за деца и юноши – гл. ас. д-р Н. Стоянова, 20.06.2021, 10 ч. https://join.skype.com/pR5F8bmCcdKk

 

2 курс

Западноевропейска литература - доц. д-р Цв. Хубенова, 30.06.2021, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=619956

Морфология на българския език - проф. д-р П. Осенова, 12.06.2021, 10 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=44336

Руска литература на 20 век - доц. д-р Г. Петкова, 26.06.2021, 9.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=546116. Една седмица преди изпита студентите да се свържат с преподавателката по ел. поща.

 

3 курс

Синтаксис - проф. д-р Й. Тишева, 02.07.2021, 10 ч., ezik.bg. Студентите, които ще се явяват на изпита с индивидуални протоколи, да се свържат предварително с преподавателите, за да бъдат включени в списъка за теста.

История на българския книжовен език - доц. д-р В. Миланов, 26.06.2021, 10 ч., каб. 139А

Психология - проф. д.пс.н. И.Зиновиева, 12.06.2021 г., 11 ч., Мудъл

 

4 курс

Стилистика - проф. д-р Г. Дачева, 29.06.2021, 10 ч., каб. 143

Методика на обучението по български език - проф. д-р А. Петров, 22.06.2021, 10.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=491984

Българска литература между I и II св. война – гл. ас. д-р Кр. Йорданова,.21.06.2021, 9 ч., https://join.skype.com/mZLEvCtsmWWa

  

5 курс

Съвременна българска литература - проф. д-р Ив. Иванов – 28 и 29.06.2021, 9 ч., https://join.skype.com/kmUdpYlZxYBa 

 

Свободноизбираеми дисциплини

Приключения на чувствата във възрожденската литература - доц. д-р Надежда Александрова, 20.06.2021, предаване на курсови работи

Българи и източни славяни – културни взаимодействия /11 – 19 век/ - доц. д-р И. Чекова, 28.05. и 18.06.2021, 9 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=637321&forceview=1

Мит и фолклор – гл. ас. д-р М. Илчевска, до 23.06.2021, https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51844

Дигитален хуманизъм и литературно образование – гл. ас. д-р Н. Христова, 15.06.2021, 10.30 ч., https://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=51812

 

 

 

Зимна изпитна сесия - 2019/2020 уч. г.

 

Катедра по славянско езикознание

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

10.02.2020

Чешка фил.

6.02.2020

Украинска фил.

154

10.00ч.

Славянска

филология

Увод в славянската филология –  първи курс

проф. дфн Н. Иванова

13.02.2020

154

10.00

Славянска

филология

Увод в слав. фил. –  I к. Н. Иванова

/полска фил./

проф. дфн Н. Иванова

11.02.2020

154

10.00

Славянска

филология 

Увод в слав. фил. –  първи курс /сръбска и хърватска филология/

проф. дфн Н. Иванова

8.02.2020

154

10.00

Славянска

филология

Увод в слав. фил. –  I к.  словашка филология

проф. дфн Н. Иванова

7.02.2020

109

9.00

Славянска

филология

Практически сръбски и хърв. език – I курс 

–   гл. ас. Р. Стефчева

20.01.2020

109

9.00

Славянска

филология

Правоговор и правопис на сръбски и хърватски език

лектори  Б.Васич и А. Сучец

27.01.2020

149

10.00

Славянска филология

Практически полски език –първи курс –

гл. ас. д-р В.Делева,  гл.ас. д-р Ж.Станчева

24.01.2020

 

149

14.00

Славянска

филология 

Правоговор и правопис на полския език  -

гл. ас. д-р В. Делева

4.02.2020

9.00

160Б

Славянска филология

Практически чешки език – първи курс

проф. дфн М. Младенова,   гл. ас. С. Стойчев, лектор Е. Коваржова  

 

4.02.2020

 

160 Б

Славянска

филология 

Чешки правоговор и правопис  – първи курс

–проф. дфн М. Младенова,   гл. ас. С. Стойче

10.02.2020

10.00

каб. 428, бл. 1

Славянска

филология

Практически украински език  - първи курс

Доц. д-р А. Стаменова, хон. ас. д-р Л. Желева

 

10.02.2020

13.00

каб. 428, бл. 1

Славянска

филология

Украински правоговор и правопис

ас. д-р Л. Желева

21.01.2020

8.15

17 бл. Студентски град

Славянска

филология

Практически словашки език

първи курс

гл.ас.д-р  Д. Иванова първи курс

21.01.2020

13.00

17 бл. Студентски град

Славянска

филология

Правоговор и правопис на словашкия език първи курс

доц. д-р  В. Панайотов 

27.01.20220

9.00

109

Славянска

филлогия

Практически сръбски и хърватски - II к.

гл. ас. д-р  Р. Стефчева,

21.01.2020

9.00

109

Славянска

филология

Комуникативни умения на сръбски и хърватски език  втори курс

лектори  Б.Васич и А. Сучец

29.01.2020

10.00

149

Славянска

филология

Практически  полски език – втори курс –

Гл. ас. д-р Ж.Станчева, хон. ас. д-р М.Виларова

23.01.2020

13.00

15.00

 

Славянска

филология

Работа с текст на полския език и

Комуникативни умения на полския език-II к.

Ас. Аугусто Ечевери

Ж.Павлович А.Ечевери

23.01.2020

8.15ч.

17 бл.

Славянска филология

Практ. слов. език – II курс Комуникативни умения на слов. език – лектор, Работа с текст

гл.ас. д-р Д. Иванова, лектор Й. Павлович

 

27.01.2020

9.00.

160Б

Славянска

филология

Практически чешки език –втори курс

– гл. ас.д-р С.Стойчев, гл.ас.д-р М. Радичева

на уговорена с преподвателя дата

 

 

Славянска

филология

 Комуникативни умения на чешкия език – лектор Е.Коваржова

лектор Е.Коваржова

22.01.2020

10.00

154к.

Славянска

филология

Практически украински език – втори

гл. ас. д-р В. Колев и  гл. ас д-р Павлина Мартинова

22.01.2020

14.00

154

Славянска

филология

Комуникативни умения на укщраинския език– втори курс

гл. ас. д-р  Владимир Колев

23.01.2020

14.00

428 к. бл.1

Славянска

филология

Работа с текст на украинския език – втори курс

Гл. ас. д-р Павлина Мартинова

според уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Съвременен слав. език – фонетика и фонология на  сръбския и хърватския  език

доц. д-р Ничка Бечева

28.01.2020

9.00

160Б

Славянска

филология

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  чешкия език

гл. ас.  д-р  С.Стойчев

14.02.2020

10.00

149

Славянска

филология

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  полския език -  втори курс

Гл. ас. д-р  В. Делева

29.01.2020

9.30

17 бл. Ст. град

Славянска

филология

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  словашкия език –

доц.  д-р  В. Панайотов

23.01.2020

10.00

428 к. бл.1

Славянска

филология

Съвременен славянски език – фонетика и фонология на  украинския език

 гл. ас. д-р Павлина Мартинова

24.01.2020

10:30

109

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на сръбския и хърватския език – трети курс 

 гл.ас- д-р М. Стефанов

 25.01.2020

 13.00

 160Б

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на чешкия език – трети курс –

 доц. д-р Цв. Аврамова

23.01.2020

10.00

149

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на полския език – трети курс

– гл. ас. д-р Ж.Станчева

на  уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на слов. език – според уговорена с преподавателя дата

 

27.01.2020

10.00

428 к.,1 бл.

Славянска

филология

Лексикология и словообр. на украинския език – трети курс 

Гл. ас. д-р Павлина Мартинова

12.02.2020

10:30

154

Славянска

филология

Историческа граматика  на сръб. и хърв. език и хърв. език 

дфн Н. Иванова, гл. д-р М.Стефанов

4.02.20220

9.00

154

Славянска

филология

Историческа граматика  на чешкия език

Проф. дфн М.Младенова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Историческа граматика  на полския език – четвърти курс

проф. дфн И.Гугуланова

28.01.2020

9.30

17 бл. Ст.град

Славянска

филология

Историческа граматика  на  словашкия език

доц. д-р В. Панайотов

30.01.2020

10.00

159

Славянска

филология

Историческа граматика  на украинския език –

доц. д-р А.Стаменова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

История на сръб.  и хърв. книж.език   пети курс

проф. дфн  Н. Иванова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

История на чешкия книжовен език

гл. ас. д-р Е.Македонска

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

История на словашкия книжовен език 

хон.пр. доц. Д. Вакарелска

На уговорена спреподавтеля дата

 

 

Славянска

филология

История на украинския книж.език   пети курс

доц. д-р А. Стаменова

24.01.2020

12:00

109

Славянска

филология

Стилистика на сръбския и хърватския език- пети курс

гл. ас. д-р М. Стефанов

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Стилистика на полския език –  пети курс

доц. д-р Д. Денчева

31.01.2020

 13.00

 160Б

Славянска

филология

Стилистика на чешкия език – V

доц. д-р Ц. Аврамова  - пети курс

12.02.2020

14.00

153

Славянска

филология

Стилистика на украинския език –  пети курс

хон. ас. д-р Л. Желева

на  уговорена с  преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Втори славянски език  -полски език за украинисти  -

ас. М. Тодорова

на уговорена с  преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Втори славянски език – чешки за словакисти

 гл. ас. д-р Е. Македонска

на уговорена с  преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Втори славянски език – словашки за бохемисти

 ас. д-р В. Иванов

20.01.2020

14.00

149а

Славянска

филология

Втори славянски език – украински за полонисти – четвърти курс

хон. ас. д-р Л. Желева

20.01.2020

14.00

439к. бл.1

Славянска

филология

Практически украински език седма част – пети курс

гл. ас. д-р П. Мартинова и гл. ас. д-р Владимир Колев

13. 02. 2020

10. 00

149

Славянска

филология

История на полския кн. език

доц. д-р Диляна Денчева

29.01.2020

 10.30

 150 каб.

Славянска

филология

Съпоставително славянско словообразуване – пети курс СФ

доц. д-р Ц. Аврамова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Практика на превода на  полския език

доц. д-р Д.  Денчева

24.01.2020

13.00

154

Славянска

филология

Практика на превода на  чешкия език

доц. д-р. Р. Железарова

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Славянска

филология

Практика на превода на  словашкия език

 

13.02.2020

14.00

153

Славянска

филология

Практика на превода на  украинския език – пети курс

хон. ас. д-р Лилия Желева

24.01.2020

12.00

154

Славянска

филология

 Теория на превода – пети курс

доц. д-р Р. Железарова

20.01.2020

9.00

159

Българска филология

СИД – сръбски и хърватски език  за българисти БФ – първи курс  

хон. пр.

Н. Радованова 

на уговорена с преподавателя дата

 

 

Българска филология

СИД  - чешки език за българисти

гл. ас. д-р М. Радичева

22.01.2020

9.00

160Б

Славянска

филология

Лексика  и фразеология на чешкия език – първа част трети курс чешка филология

гл. ас. д-р С. Стойчев

21.01.2020

12.30

154

Славянска филология

Лексика и фразеология на украинския език – трети курс

хон. ас. д-р Лилия Желева

20.01.2020

9.00ч

Втори фонетичен кабинет

Славянска филология

Лексика и фразеология на сръбски и хърватски език  трети курс

Лектори  Б. Васич и А.Сучец

18.01.2020

9.00

154

Славянска филология

Славянска древност – магистърски курс

Проф. дфн М. Младенова

 

Катедра по славянски литератури

 

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

30.01.2020

 

12:00

156

Славянска филология

Украинистика

Исторически и културни реалии на Украина  -първи курс

хон.пр. доц.д-р Лидия Терзийска

 

27.01.2020

10.00

150

Славянска филология

Чешка и словашка

Исторически и културни реалии на Чехия и  Словакия  - I курс

хон. пр. проф.

д-р В .Пенчев

29.01.2020

10.30

109

Славянска филология

Сръбска и хърватска

Исторически и културни реалии на Сърбия, Хърватия и Словения – I курс

хон. пр.  доц. д-р Л. Миндова

8.02.2020

11.00

149

Славянска филология

Полонистика

Исторически и културни реалии на Полша - I курс

проф. дфн К. Бахнева

10.02.2020

10.30

150

Славянска филология

История на славянските литератури – първа част, втори курс 

доц.д-р А. Бурова,

гл. ас. д-р Славея Димирова

30.01.2020

14:00

156

Славянска филология

Украинистика

История на украинската литература – трета  част  - IV курс

хон.пр. доц. д-р Лидия Терзийска,

гл.ас.д-р Владимир Колев

30.01.2020

11:00

156

Славянска филология

Украинистика

История на украинската литература – първа  част -  трети  курс

хон.пр. доц. д-р Лидия Терзийска,

гл.ас.д-р Владимир Колев

28.01.2020

10.00

156

Славянска филология

Бохемистика

История на чешката литература – част  първа - трети курс чешка филология

доц. д-р Д. Григоров

29.01.2020

10.30

156 к.

Славянска филология

Бохемистика

История на чешката литература  - трета част, четвърти курс

доц. д-р А. Бурова, ас. Т. Георгиева

29.01.2020

14.00

149

Славянска филология

История на полската литература – част  първа- трети курс  

проф. дфн К. Бахнева

д-р К. Кокинова

27.01.2020

14.00

149

Славянска филология

История на полската литература – част  трета- IV курс  

проф. дфн К. Бахнева

д-р К. Кокинова

31.01.2020

12.00

156

Славянска филология

сръбски  и хърватски

История на сръбската и хърватската литература - първа част – трети курс  

доц. д-р И. Христова и гл. ас. д-р Е.Дараданова

29.01.2020

12.00

156

Славянска филология

сръбски  и хърватски

История на сръбската, хърватската и словенската литература -  трета част – IV курс

доц. д-р И. Христова и гл. ас. д-р Е.Дараданова

24.01.2020

10.00

156к.

Славянска филология

словакистика

История на словашката литература – първа част,  трети курс, слов. филология

 гл. ас. д-р Славея Димитрова,  ас. Т. Бончева  -

31.01.2020

10.00

156

Славянска филология

словакистика

История на словашката литература – част  трета - IV курс, слов. филология

доц. д-р Добромир Григоров

24.01.2020

10.00

156к.

Славянска филология

Магистърски литературоведски  семинар /изработване на магистърска теза/  пети курс 

гл. ас.д-р С. Димитрова

23.01.2020

10.00

156

Славянска филология

Утопии и антиутопии в славянските литератури – маг. литер. курс пети курс

доц. д-р Д. Григоров 

10.02.2020

10.30

156 к.

Славянска филология

Най – нови славянски литератури  - специалност СФ /Магистърска литературоведска специализация/

доц. д-р А.Бурова

10.02.2020

10.30

150

Славянска филология

История на славянските литератури първа част,  втори курс

доц. д-р А. Бурова, гл. ас.

д-р С. Димитрова

 

ИТАЛЬЯНИЗМЫ В РУССКОЙ РЕЧИ МИЛАНСКИХ ЭРИТАЖНИКОВ

ОТ 4 ДО 12 ЛЕТ: КОРПУСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

 

 

Наталия Стоянова

Миланский университет

 

В данной работе будут представлены результаты первичного исследования, проведённого весной 2018 года в двух миланских русских школах, где был собран корпус устных описаний двух наборов картинок детьми трех возрастных групп: 4–6 лет, 7–9 лет и 10–12 лет примерно по 25 человек в каждой группе. Все дети – эритажные носители русского языка с доминантным итальянским языком. Собранные аудиоматериалы были проанализированы с точки зрения влияния доминантного итальянского языка на речь детей с целью проследить развитие русской речи и выявить базовые закономерности в использовании итальянизмов как с точки зрения изменения их количества в речи, так и с точки зрения языкового уровня, требующего или подвергающегося компенсации доминирующим языком. Таким образом, мы очертим общую картину использования языка нашими испытуемыми: опишем трудности в выборе падежа и построении некоторых падежных форм, особенности постановки ударения, использования рода имен существительных, возвратных местоимений и лексической коллокации, кроме того, отдельно остановимся на своеобразии интонационных контуров и выбора коммуникативной структуры высказываний. В заключение мы предложим набор характеристик «русского» и «итальянского» профилей языкового развития маленьких эритажников.

 

The paper reports the results of a preliminary piece of research conducted in the spring of 2018 in two Russian schools in Milan. The research resulted in the compiling of a corpus of oral descriptions (narratives) of two sets of pictures by children in three age groups: 4–6 years of age, 7–9 years of age and 10–12 years of age, with 25 children in each group. All children are hereditary native speakers of Russian with Italian being their dominant language. The collected audio data have been analysed in view of the following research questions: the influence of the dominant language on the speech behavior of the children; the development of the Russian language in their speech habits, regularities in the use of Italianisms in terms of both their quantity in communicative exchanges and in terms of the level(s) of language which require the compensatory uses of the dominant language. The paper discusses the difficulties that the children participating in the field research experience in relation to the correct choice or use of case forms, peculiarities of stress patterns, the gender assignment of nouns, the problems of reflexive pronouns and lexical collocability. Under review are also the specifics of intonation contours and the choice of a communicatively informed structure of the utterance.

 

Ключевые слова: эритажный русский язык, устные нарративы, детская речь, билингвизм, корпусное исследование

Key words: hereditary Russian; oral narratives; child speech, bilingualism, a corpus study

 

Квалификационна характеристика

 

Докторантското училище на Факултета по славянски филологии е създадено с цел да предложи на докторантите от Факултета (а и от други факултети на СУ) програма с курсове, които да формират специализирани знания и умения, свързани с основни проблеми от научноизследователската област – академичното писане (как се структурира дисертационен труд с всички необходими атрибути, как се презентира успешно научния продукт и др.), изследователските процедури във филологическите науки изобщо и с оглед на образованието, семиотичното мислене като интердисциплинарен модел, актуалните проблеми на най-новата българска литература и писането на рецензия, свързани с нея.

Курсът (в две части) „Електронни ресурси в хуманитаристиката” предлага възможности за придобиване на знания и умения, свързани с методиката за проучване на езика с помощта на корпуси; създаване на специфични съвременни компетентности в областта на високите технологии и изграждане на умения за собствени електронни изследователски модели.

Интересен теоретичен поглед към литературата дава и курсът „Литературна теория на моделите”, свързан с изследвания от последните четири години на международен екип, с цел изграждане на литературоведски и езиковедски модели при заниманието с литературни текстове.

Курсът „Граници в представите за жената в литературата и в културния живот между двете световни войни” разглежда процеси, тенденции и образи от  българската литературата, писана между двете световни войни. Фокусът е конструирането на женската идентичност през периода в културен аспект.

Курсът по руски език за научни цели е насочен към докторантите с изявени интереси към овладяването на знания и умения за четене и разбиране на научен текст с цел разширяване на библиографската осведоменост, както и с цел достъп до по-широк масив от научна литература по специализирани теми на дистартационните трудове.

Дисциплините в Докторантското училище са съобразени със съвременните световни образователни тенденции, които изискват от младите учени да притежават както тясно специализирани знания и умения, така и интердисциплинарен поглед при полагането на частния проблем в по-широк културен, философски и социалноисторически контекст. Всички курсове имат за цел да надградят и обогатят познанията на докторантите, като за тази цел не повтарят  курсове от ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“.