ПРОГРАМИ ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ФИЛОЛОЗИ – УЧИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ,

предлагани от Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“

 

cont

 

 

 1. Новите стандарти и програми по литература за 5. и 6. клас: учене, преподаване, оценяване (проф. дпн Адриана Дамянова, СУ)
 2. Съвременното обучение по български език – обучение с комуникативна ориентация (проф. д-р Ангел Петров, СУ)
 3. Периодизационни схеми и понятия в новите програми по литература за средното училище (гимназиален етап) (доц. д-р Бойко Пенчев, СУ)
 4. Правоговор и диалект (проф. дфн Владимир Жобов, СУ)
 5. Език, медии, общество (доц. д-р Владислав Миланов, СУ)
 6. Текст и стил (проф. д-р Гергана Дачева, СУ)
 7. Развиване на стратегии за учене чрез обучението по български език и литература (д-р Деспина Василева, СУ)
 8. Играта в обучението по руски език като чужд (доц. д-р Илка Бирова, СУ)
 9. Нормативна граматика на българския език – синтаксис (проф. дфн Йовка Тишева, СУ)
 10. Поезията на Българското възраждане, изучавана в средното училище (доц. д-р Катя Станева, СУ)
 11. Нормативна граматика на българския език – морфология (проф. дфн Красимира Алексова, СУ)
 12. Проблеми на междукултурната комуникация (Проблемьі межкультурной коммуникации) (доц. д-р Красимира Петрова, СУ)
 13. Текст и контекст. Родина, род и народ в преподаването на българска литература (д-р Кристина Йорданова, СУ)
 14. Биографията като инструмент на обучението по литература (проф. дфн Милена Кирова, СУ)
 15. Дигиталните технологии и образованието по литература (д-р Наталия Христова, СУ)
 16. Нови теории и подходи към изучаването на фолклора в средното училище (доц. дфн Николай Папучиев, СУ)
 17. Обучението по български език – функционални, прагматични и психолингвистични аспекти (проф. дфн Йовка Тишева, СУ; проф. дфн Красимира Алексова, СУ; проф. дфн Юлияна Стоянова, СУ)
 18. Прагматика и речева комуникация (доц. д-р Силвия Петкова, СУ; д-р Николина Нечаева, СУ)
 19. Формиране на функционална грамотност в областта на четенето (д-р Светла Петрова, ЦОПУО; проф. дпн Адриана Дамянова, СУ)
 20. Иновативни процеси и явления в съвременния руски книжовен език (краят на ХХ – началото на ХХІ в.) (доц. д-р Цветана Ралева, СУ; д-р Надежда Делева, СУ)
 21. Новата Наредба за оценяване на учебните резултати и обучението по български език (5. – 6. клас) (проф. д-р Татяна Ангелова, СУ)