Председател: проф. дфн Панайот КарагьозовSnimka035

Заместник-председател: доц. д-р Андрей Бояджиев

Научен секретар: доц. д-р Йовка  Тишева

 

Проф. дфн Боян Биолчев - 05.04.01 - Теория и история на литературата, 05.04.06 –

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

 

Проф. дфн Валери Стефанов - 05.04.01 - Теория и история на

литературата, 05.04.02 - Българска литература, 05.04.09 – Фолклористика

 

Проф. дфн Василка Рангелова - 05.04.17 - Български език, 05.04.18 -

Славянски езици

 

Проф. д-р Здравко Чолаков - 05.04.02 - Българска литература

 

Проф. дфн Искра Ликоманова - 05.04.16 Теория на превода, 05.04.18 - Славянски

езици

 

Проф. д-р Кирил Топалов - 05.04.01 - Теория и история на литературата,

05.04.02 - Българска литература, 05.04.09 – Фолклористика


Проф. дфн Милена Кирова - 05.04.01 - Теория и история на

литературата, 05.04.02 - Българска литература, 05.04.09 – Фолклористика

 

Проф. дфн Панайот Карагьозов - 05.04.02 - Българска литература, 05.04.06 –

Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

 

Проф. дфн Петя Асенова - 05.04.11 - Общо и сравнително езикознание, 05.04.17 –

Български език


Проф. дфн Татяна Славова -  05.04.17 - Български език


Доц. д-р Андрей Бояджиев - 05.04.17 - Български език


Доц. д-р Благовест Златанов - 05.04.01 - Теория и история на литературата


Доц. д-р Бойко Пенчев - 05.04.02 - Българска литература

 

Доц. д-р Владимир Жобов - 05.04.17 - Български език

 

Доц. д-р Йовка Тишева - 05.04.17 - Български език


Доц. д-р Катя Станева - 05.04.02 - Българска литература, 05.04.09 –

Фолклористика

 

Доц. д-р Маргарита Младенова - 05.04.18 - Славянски езици


Доц. д-р Николай Чернокожев - 05.04.02 - Българска литература


Доц. д-р Огнян Ковачев - 05.04.06 – Литература на народите на Европа, Америка,

Африка, Азия и Австралия

 

Доц. д-р Радка Влахова - 05.04.17 - Български език

 

Доц. д-р Ренета Божанкова - 05.04.03 - Литература на народите на СССР,

05.04.06 – Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия и Австралия

 

Доц. д-р Събка Богданова - 05.04.18 - Славянски езици


Доц. д-р Татяна Ангелова - 05.07.03 - Методика на обучението по български език

 

Доц. д-р Цветана Ралева - 05.04.18 - Славянски езици


Доц. д-р Юлияна Стоянова - 05.04.11 - Общо и сравнително езикознание,

05.04.17 - Български език

 

 

 

Технически секретар на ФНС: Ина Михайлова