Научни издания


сп. Съпоставително езикознание

Списание, посветено на дискусионни проблеми на общата и частната лингвистика, историята на българското езикознание и връзките му с други лингвистични традиции, историята на световната лингвистика (портрети на изтъкнати български и чуждестранни езиковеди, историята на езикознанието в България и история на българистиката в чужбина), теорията и практиката на превода и др.

сп. Литературата

Издание за литературна история и теория на Факултета по славянски филологии.
Редактори-основатели: проф. д-р Милена Цанева, проф. дфн Симеон Янев
Редакционна колегия: проф. дфн Валери Стефанов (главен редактор), доц. д-р Гергана Дачева, гл.ас. д-р Амелия Личева, гл.ас. д-р Иван Иванов, гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова

Littera et Lingua

Електронно списание
Редакция: Ренета Божанкова, Андрей Бояджиев, Добромир Григоров

сп. Българска реч

Списание за езикознание и езикова култура


Годишник на Факултета по славянски филологии


сп. Болгарская русистика

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Христина Г. Марку – За глаголния вид в българския език, разположен между славянския и гръцкия аспектуален тип

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part 1)

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Димка Савова – Объективная и субъективная предикативная структура и предикативные отношения в болгарском языке

 

ПО ПОВОД НА...

Петя Асенова – „Може ли, ки? Не знам, ки!“. 160 години от написването на Търлиското евангелие (1861) и 100 години от издаването му (1920) от Любомир Милетич

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Е. Сорочяну.  Хлеб в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование (Иванна Банкова)

Dziamska-Lenart, Ew. Woźniak-Wrzesińska (ed.). Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego (Жана Станчева)

М. Димитрова, Т. Тодорова, Д. Мирчев, Б. Айвазов, В. Димитров, М. Георгиева. Специализиран български език за чуждестранни студенти по медицина (Недка Гарибова)

 

ГОДИШНИНИ

Екип на катедра „Езикознание“ – Катедрата  по езикознание на Софийския университет на 100 години!

Милена Йорданова – Димитър Веселинов на 60 години

Милена Йорданова – Пълна библиография на трудовете на Димитър Веселинов

 

ХРОНИКА

Енчо Тилев – Юбилейна научна конференция Паисиеви четения

Татяна Лекова –  Международна научна конференция Българският език, литература и култура – пътища през мултикултурния свят (Неапол, 18–21 ноември 2021)

 

IN MEMORIAM

Лилия Илиева – Славчо Петков (1933–2022)

Мария Атанасова – Лудвиг Селимски  (1939–2022)

Красимира Алексова – Руселина Ницолова (1940–2022)

 

Нашите автори в броя

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Христина Г. Марку –  О глагольном виде в болгарском языке, расположенном между славянским и греческим аспектуальными типами

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part 1)

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Димка Савова – Объективная и субъективная предикативная структура и предикативные отношения в болгарском языке

 

ПО ПОВОДУ...

Петя Асенова – „Може ли, ки? Не знам, ки!“. К 160-летию написания Тырлиского евангелия (1861) и 100-летию его издания (1921) Любомиром Милетичем

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Е. Сорочяну.  Хлеб в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование (Иванна Банкова)

Dziamska-Lenart, Ew. Woźniak-Wrzesińska (ed.). Słownik frazeologiczny z ćwiczeniami dla uczących się języka polskiego jako obcego (Жана Станчева)

М. Димитрова, Т. Тодорова, Д. Мирчев, Б. Айвазов, В. Димитров, М. Георгиева. Профессиональный болгарский язык для иностранных студентов, изучающих медицину (Недка Гарибова)

 

ГОДОВЩИНЫ

Екип кафедры „Языкознание“ – Кафедре Языкознания Софийского университета исполнилось 100 лет

Милена Йорданова – Дмитрию Веселинову 60 лет

Милена Йорданова – Полная библиография научных трудов Дмитрия Веселинова

 

ХРОНИКА

Енчо Тилев – Юбилейная научная конференция Паисиевские чтения

Татьяна Лекова – Международная научная конференция Болгарский язык, литература и культура – пути в поликультурном мире (Неапол, 18–21 ноября 2021)

 

 

IN MEMORIAM

Лилия Илиева – Славчо Петков (1933–2022)

Мария Атанасова – Лудвиг Селимски (1939–2022)

Красимира Алексова – Руселина Ницолова (1940–2022)

 

Наши авторы в этом номере 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Hristina G. Markou – On verbal aspect in Bulgarian, positioned between the Slavic and the Modern Greek aspectual types  

Yana Sivilova – A Geographical Map of the Phrase (Part 1)

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Dimka Savova – Objective and subjective predicative structure and predicative relations in Bulgarian

 

APROPOS OF …

Petya Asenova – „May I, ki? I do not know, ki!“. 160 years from the writing of the Gospel from Turlis (1861) and 100 years of its publication (1921) by Lyubomir Miletich

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

E. Sorochyanu. Bread in the folk culture of the Gagauz: an ethnolinguistic investigation в народной культуре гагаузов: этнолингвистическое исследование (Ivana Bankova)

Dziamska-Lenart, Ew. Woźniak-Wrzesińska (ed.). Phraseological dictionary with exercises for learners of Polish as a foreign language (Zhana Stancheva)

M. Dimitrova, T. Todorova, D. Mirchev, B. ayvazov, V. Dimitrov, M. Georgieva. Specialized Bulgarian for foreign students of medicine (Nedka Garibova)

 

 

ANNIVERASRIES

A team from the Department of Linguistics – The Department of Linguistics at Sofia University is celebrating its 100th anniversary!

Milena Yordanova – Dimitar Vesselinov a sexagenarian

Milena Yordanova– Full bibliography of the works of Dimitar Vesselinov

 

IN MEMORIAM

Liliya Ilieva Лилия – Slavcho Petkov (1933–2022)

Mariya Atanasova – Ludvig Selimski (1939–2022)

Krasimira Aleksova – Ruselina Nitsolova (1940–2022)

 

EVENTS

 

Encho Tilev – 60th Anniversary Academic Conference: Pasisii Annual Readings

Tatyana Lekova – International Academic Conference Bulgarian language, Bulgarian Literature and culture - roads through the multicultural world (Naples 18–21 November 2021)

 

Contributors to the volume

 

 

 

ОБЪЕКТИВНАЯ И СУБЪЕКТИВНАЯ ПРЕДИКАТИВНАЯ СТРУКТУРА И ПРЕДИКАТИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В БОЛГАРСКОМ ЯЗЫКЕ

 

Димка Савова

Софийский университет  им. Св. Климента Охридского

 

 

В статье вопрос о разделении порядка слов на объективный / субъективный рассматривается в связи с характером всей структуры предикации. Представлены элементы этой структуры, отношения между ними и нарушения этих отношений, которые превращают объективную предикативную структуру в субъективную.

The article discusses the division of word order into objective / subjective in relation to the whole structure of the predication. It presents the elements of this structure, the relations between them and the violations of these relations, which transform the objective predicative structure into a subjective one.

Ключевые слова: объективный и субъективный порядок слов, структура предикации, тема, рема.  

Keywords: objective and subjective word order, predicative structure, theme, rheme.

 

 

 

 

 

 

 

 

ОВЛАДЯВАНЕ НА КОНСОНАНТНИ КЛЪСТЕРИ

В РАННАТА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

 

Юлияна Стоянова

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

В статье рассматриваются ранние стадииосвоения кластеров согласных в начальной, средней и боковой позициях. Прежде чем овладеть артикуляцией кластеров в языке своего окружения, дети редуцируют две консонантных позиции к одной, которая совпадает либо с первой (C1), либо со второй согласной (C2) в группе (либо ни с одной из них). Редукция согласных из кластера обсуждается в свете теории последовательной звонкости с учетом как универсальных, так и языковых аспектов процесса усвоения. Эмпирические данные взяты из спонтанной речи 5 лонгитюдно исследованных болгарских детей в возрасте 1; 6-3; 0 лет.

The paper discusses the early acquisition of Bulgarian consonant clustersin word-initial, -medial and -final position. Before mastering the target-language clusters, children reduce the two consonant positions to single ones coinciding with the first (C1) or the second position (C2) (or with neither of them). Such consonant reductions are discussed in the light of the sonority sequencing principle taking into consideration both universal and language-specific aspects of language development. The empirical data are excerpts from the spontaneous speech of five longitudinally studied monolingual Bulgarian children aged 1;6 to 3;0 years.

 

Ключови думи: принцип на последователната звучност; ранно овладяване на българските консонантни клъстери; редуциране на консонантите от клъстера до позицията на С1 или С2.

Key words: sonority sequencing principle; early acquisition of Bulgarian consonant clusters; reduction of target consonant clusters to C1 or C2 positions

 

 

 

 

ПРЕДИКАТИВИ ЗА СЪСТОЯНИЕ В БЪЛГАРСКИ – РАЗНОВИДНОСТИ И ГРАНИЦИ

 

Мария Тодорова, Цветана Димитрова, Валентина Стефанова

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“,

Българска академия на науките

 

В статье представлен этап работы по сбору и анализу данных, необходимых для исследования и лингвистического моделирования онтологии предикативов (слов категории состояния|. Фокус исследования направлен на определение природы и характеристик предикативов и на типологизацию их разновидностей. Описывается этап процесса создания базы данных с примерами употребления предикативов в присвязочной позиции, которые были взяты из нескольких источников – Болгарского национального корпуса, Болгарского параллельного корпуса в Национальном корпусе русского языка, базы данных с 320 дативными конструкциями с предикативом.

The article sums up a stage in the work of the collection and analysis of corpus data on the ontology of state predicatives in Bulgarian. The focus is on describing the characteristics of the state predicative within a proposed classification (in line with previous ones). The ultimate aim is to build a database with examples of state predicatives in Bulgarian from several sources – the Bulgarian National Corpus, the Bulgarian Parallel Corpus within the Russian National Corpus, and a database of 320 dative predicative constructions.

 

Ключови думи: предикативи за състояние, типология, корпусно изследване

Key words: state predicatives, classification, corpus-based study

 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

СЪПОСТАВИТЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ

Енчо Тилев – За категориалните и некатегориалните значения на категорията лице при личните местоимения в руския език (в съпоставка с български)

Bilyana Mihaylova – Comment les mots ont appris a pleurer

 

ДИСКУСИИ, ОБЗОРИ И НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова – Овладяване на консонантни клъстери в ранната детска възраст

Мария Тодорова, Цветана Димитрова, Валентина Стефанова – Предикативи за състояние в български – разновидности и граници

 

РЕЦЕНЗИИ И АНОТАЦИИ

Б. Братанова. Английските фразеологични глаголи и българските префигирани глаголи – граматикализация и аспектуалност (Стоян Буров) 

М. Кузова. Парадоксите на експресията в българския и руския език (Енчо Тилев)

Е. Меснянкина. Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе (Надежда Делева)

Р. Ницолова. Избрани трудове (Красимира Алексова)

 

ХРОНИКА

Ивелина Стоянова –  Осми форум Българска граматика:  предикация, предикати, предикативи

 

IN MEMORIAM

Татяна Александрова – Мери Лакова (1946–2021)

Димитър Веселинов – Палмира Легурска (1955–2021)

Лилия Бурова – Борис Парашкевов (1938–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Ина Михайлова – Съдържание на годишнина XLVI (2021) на списание Съпоставително езикознание

 

Нашите автори

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

СОДЕРЖАНИЕ

 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Енчо Тилев – О категориальных и некатегориальных значениях категории лица у личных местоимений в русском языке (в сопоставлении с болгарским)

Bilyana Mihaylova – Comment les mots ont appris a pleurer 

 

ДИСКУССИИ, ОБЗОРЫ И НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Юлияна Стоянова – Освоение кластеров согласных в раннем детском возрасте

Мария Тодорова, ЦветанаДимитрова, Валентина Стефанова– Предикативы в болгарском языке – разновидности и границы

 

РЕЦЕНЗИИ И АННОТАЦИИ

Б. Братанова. Английские фразовые глаголы и болгарские приставочные глаголы –  грамматикализация и аспектуальность (Стоян Буров) 

М. Кузова. Парадоксы экспрессии в болгарском и русском языках (Енчо Тилев)

Е. Меснянкина. Стилистическая и социокультурная типология каламбуров в российской и болгарской прессе (Надежда Делева)

Р. Ницолова. Избранные труды (Красимира Алексова) 

 

ХРОНИКА

Ивелина Стоянова – Восьмой форум Болгарская грамматика:  предикация, предикаты, предикативы 

 

IN MEMORIAM

Татяна Александрова – Мери Лакова (1946–2021)

Димитар Веселинов – Палмира Легурска (1955–2021)

Лилия Бурова – Борис Парашкевов (1938–2021)

 

БИБЛИОГРАФИЯ

Содержание журнала Сопоставительное языкознание за XLVI (2021) год выхода в свет (сост. Ина Михайлова)

 

Наши авторы в этом номере

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

CONTENTS

 

CONTRASTIVE STUDIES

Encho Tilev  –  On categorial and non-categorial meanings of the category person of personal pronouns in Russian (in comparison with Bulgarian)

Bilyana Mihaylova – Comment les mots ont appris a pleurer

 

DISCUSSIONS, REVIEWS AND ANNOUNCEMENTS

Juliana Stoyanova – Young children’s acquisition of consonant clusters

Maria Todorova, Tsvetana Dimitrova, Valentina Stefanova – State predicatives  in Bulgarian – types and boundaries

 

REVIEWS AND ANNOTATIONS

  1. B. Bratanova. English phrasal verbs and Bulgarian prefixed verbs – grammaticalization and aspectuality (Stoyan Burov)
  2. M. Kuzova. The paradoxes of expression in Bulgarian and Russian (EnchoTilev)
  3. Mensyankina. Stylistic and sociocultural typology of word play in Russian and Bulgarian press (Nadezhda Deleva)
  4. R. Nitsolova. Selected works (KrasimiraAlexova)

 

EVENTS

Ivelina Stoyanova –  The Eighth Forum Bulgarian grammar: predication, predicates, predicatives

 

IN MEMORIAM

Tatyana Aleksandrova – Mary Lakova (1946–2021)

Dimitar Vesselinov – Palmira Legurska (1955–2021)

Lilia Burova – Boris Parashkevov (1938–2021)

 

BIBLIOGRAPHY

Contents of the 2021 issues of the journal Contrastive Linguistics (XLVI) (compiled by Ina Mihaylova)

 

Contributors to the volume