Преподаватели

Академичен състав

 

проф. д-р Ангелина Минчева

 

 

старобългарски език

проф. дфн Боян Биолчев история на славянските литератури, история на полската литература през ХІХ-ХХ век, полски исторически и културни реалии (полско странознание)
проф. д-р Божидар Кунчев българска литература след Първата световна война
Проф. дфн Валери Стефанов българска литература след Първата световна война, съвременна българска литература
проф. дфн Василка Радевa съвременен български език (фонетика, лексикология), ареална лингвистика
проф. дфн Здравко Чолаков българска литература след Първата световна война
чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев историческа граматика на българския език, старобългарски език
проф. дфн Иванка Гугуланова теоретичен курс по съвременен полски език, историческа граматика на полския език
проф. дфн Искра Христова старобългарски език
проф. д-р Кирил Топалов възрожденска литература
проф. д-р Климентина Иванова старобългарска литература
проф. дпн Мария Герджикова методика на обучението по литература
проф. дфн Милена Кирова българска литература след Освобождението
чл.-кор. проф. дфн Михаил Виденов съвременен български език
(социо­линг­вистика)
проф д-р Панайот Карагьозов сравнително славянско литературознание
проф. дфн Петко Троев руска литература от ХIХ в.
проф. дфн Петя Асенова увод в езикознанието, проблеми на общото езикознание, балканско езикознание
проф. дфн Руселина Ницолова съвременен български език (синтаксис, морфология)
проф. дфн Симеон Хаджикосев антична изападноевропейска литература
проф. дфн Симеон Янев българска литература след Освобождението
проф. дфн Татяна Славова старобългарски език
чл.-кор. проф. дфн Иван Добрев историческа граматика на българския език, старо­бъл­гарски език
доц. д-р Андрей Бояджиев старобългарски език
доц. д-р Адриана Дамянова методика на обучението по литература
доц. д-р Алла Градинарова практически руски език
доц. д-р Ангел Ангелов съвременен български език
доц. д-р Ангел Петров методика на обучението по български език
доц. д-р Ангелина Вачева стара руска литература, руска литература от ХVIII век и руска литература от ХIХ век
доц. д-р Анна-Мария Тотоманова историческа граматика на българския език
доц. д-р Боян Вълчев български език (история на българския книжовен език)
доц. д-р Боян Николаев съвремененбългарски език (фонетика и лексикология)
доц. д-р Бойко Пенчев българска литература след Освобождението до наши дни
доц. д-р Валентин Гешев сравнителна граматика на славянските езици, теоретичен курс по съвременен украински език, историческаграматика на украинския език, история на украинския език
доц. д-р Василка Алексова румънски език и румънска литература
доц. д-р Владимир Атанасов методика на обучението по литература
доц. д-р Владимир Жобов съвременен български език (фонетика), диалектология
доц. д-р Гергана Дачева съвременен български език (стилистика, семантика, ИБКЕ)
доц. д-р Димитър Камбуров теория на литературата
доц. д-р Елена Хаджиева сравнителен синтаксис
доц. д-р Илка Бирова практически руски език
доц. д-р Ина Комарска методика на обучението по български език
доц. д-р Ирен Александрова теория на литературата
доц. д-р Искра Ликоманова теория на превода, полски исторически и културни реалии, практически полски език, историческа граматика на полския език
доц. д-р Йовка Тишева съвременен български език (синтаксис)
доц. д-р Йорданка Холевич антропология на българите, български фолклор, антропология на славянските народи, антропология на балканските народи
доц. д-р Калина Бахнева полски исторически и културни реалии, история на полската литература от Средновековието до Романтизма
доц. д-р Катя Станева възрожденска литература
доц. д-р Красимира Алексова съвременен български език (морфология, социолингвистика)
доц. д-р Лидия Терзийска руска литература от ХХ в., странознание и украинска литература, исторически и културни реалии на Украйна (украинско странознание)
доц. д-р Лили Лашкова теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, историческа граматика на сръбския и хърватския език, сравнителна граматика на славянските езици
доц. д-р Людмил Димитров руска литература от ХIХ век
доц. д-р Майя Йонова старобългарска литература
доц. д-р Мария Данчева увод в общото езикознание
доц . д-р Маргарет Димитрова история на българския език
доц. д-р Маргарита Младенова практически чешки език, историческа граматика на чешкия език
доц. д-р Мая Байрамова съвременен български език (история на българския книжовен език, морфология, синтаксис)
доц. дфн Мая Велева съвременен български език (стилистика)
доц. д-р Миглена Николчина антична и западноевропейска литература
доц. д-р Найда Иванова история на книжовния език на сърби и хървати, увод в славянската филология, практически сръбски и хърватски език, теоретичен курс посъвременен сръбски и хърватски език
доц. Недка Гарибова сравнителна морфология
доц. д-р Николай Чернокожев възрожденска литература и литература след Освобождението
доц. д-р Огнян Ковачев западноевропейска литература
доц. д-р Панайот Карагьозов история на славянските литератури
доц. д-р Пенка Илиева Балтова психолингвистика
доц. д-р Пенка Баракова съвременен български език (морфология)
доц. д-р Радка Влахова-Руйкова съвременен български език (синтаксис, морфология, текстова лингвистика)
доц. д-р Ренета Божанкова руска литература от ХХ в., съвременна руска литература, киберкултура и електронна литература
доц. д-р Римма Спасова стилистика, езикова култура, практически руски език
доц. д-р Росица Димчева теория на литературата
доц. д-р Ростислав Станков руска историческа лексикология и лексикография
доц. д-р Румяна Евтимова руска литература от ХХ в.
доц. д-р Събка Богданова историческа граматика на руския език
доц. д-р Татяна Алексиева практически руски език, съвременен руски език (фонетика)
доц. д-р Татяна Ангелова методика на обучението по български език
доц. д-р Татяна Славова старобългарски език
доц. д-р Цветанка Ралева история на руския книжовен език
доц. д-р Цветанка Хубенова антична и западноевропейска литература
доц. д-р Юлиана Стоянова съвремененбългарски език (морфология, синтаксис, психолингвистика)
доц. Янко Бъчваров техника на филологическата работа, теоретичен курс по съвременен чешки език
гл.ас. д-р Албена Мирчева
гл.ас. д-р Андреана Ефтимова общо и сравнително езикознание, (психолингвистика )
гл.ас. Ани Илков възрожденска литература, българска литература след Освобождението, творческо писане
гл.ас. Антоанета Попова практически полски език, практически лужишки език, история на полския книжовен език
гл.ас. д-р Антония Радкова методика на обучението по руски език
гл.ас. д-р Амелия Личевa теория на литературата
гл.ас. д-р Анна Липовска практически руски език, съвременен руски език (лексикология)
гл.ас. д-р Антония Замбова-Петрова съвременен български език (стилистика)
гл.ас. Биляна Борисова българска литература след Освобождението до наши дни
гл.ас. д-р Благовест Златанов теория на литературата
гл.ас. д-р Величко Панайотов теоретичен курс по съвременен словашки език, практически словашки език, историческа граматика на словашкия език, славянски езикови и книжовни контакти
гл.ас. д-р Веселина Зайцева обща теория на превода, синхронен превод
гл.ас. д-р Галина Петкова руска литература от ХIХ–ХХ в.
гл.ас. д-р Георги Колев съвремененбългарски език (диалектология, фонетика)
гл.ас. д-р Димка Сааведра теоретичен курс по съвременен сръбски и хърватски език, практически сръбски и хърватски език
гл.ас. д-р Добромир Григоров история на чешката литература, история на чешката литература от Средновековието до Романтизма, сравнително славянско езикознание
гл.ас. Елена Раденкова практически руски език
гл.ас. д-р Емилия Македонска практически чешки език, история на чешкия книжовен език
гл.ас.д-р Иван Иванов българска литература след Освобождението до наши дни
гл.ас. д-р Илиана Чекова-Димитрова руски фолклор, стара руска литература
гл.ас. д-р Илка Бирова практически руски език
гл.ас. Ирина Манова практически руски език
гл.ас. д-р Ина Христова история на сръбската, хърватската и словенската литература през ХІХ в., хърватсдка и словенска литература от Средновековието до Романтизма
гл.ас. Калин Михайлов антична и западноевропейска литература
гл.ас. д-р Красимира Петрова практически руски език, съвременен руски език (морфология)
гл.ас. д-р Кунка Молле практически занятия по български език за чужденци
гл.ас. Лидия Шверчек теоретичен курс по съвременен полски език, практически полски език
гл.ас. Любомир Жилев практически руски език
гл.ас. Людмила Берковска методика на обучението по литература
гл.ас. Людмила Кроужилова практически чешки език
гл.ас. Людмила Павлова практически руски език
гл.ас. д-р Маргарита Виларова Ангелова сравнителна граматика на славянските езици, практически полски език
гл.ас. Маргрет Димитрова история на българския език
гл.ас. д-р Мирена Пацева проблеми на българското словообразуване и българската фразеология, общо езикознание, практически занятия по български език за чужденци
гл.ас. д-р Надежда Михайлова съвременен български език, лексикология
гл.ас. д-р Николай Вазов практически руски език, съвременен руски език (приложни аспекти)
гл.ас. д-р Паулина Стойчева българска литература след Освобождението до наши дни
гл.ас. д-р Петко Петков старобългарски език
гл.ас. д-р Петя Осенова съвременен български език, (морфология и синтаксис)
гл.ас. Пролет Паунова руска литература от ХХ в.
гл.ас. Румяна Корсемова руска литература от ХIХ в.
гл.ас. д-р Русана Бейлери албански език и албанска литература
гл.ас. Светлана Василева практически руски език
гл.ас. д-р Силвия Петкова практически руски език, съвременен руски език (прагматика)
гл.ас. Станка Панова практически занятия по български език за чужденци
ст.ас. Стефка Фетваджиева съвременен български език (лексикология)
гл.ас. Стилян Стойчев практически чешки език
гл.ас. д-р Таня Лекова история на българския език
гл.ас. Татяна Дункова историческа граматика на сръбския и хърватския език, практически сръбски и хърватски език
гл.ас. д-р Тодор Христов теория на литературата
гл.ас. Ценка Досева практически руски език
ст.ас. Валентина Арнаудова западноевропейска литература
ст.ас. Камен Рикев история на полската литератуара от Средновековието до Романтизма, , история на полската литература от ХІХ-ХХ век.
ст.ас. Албена Мирчева увод в езикознанието, индоевропейско езикознание, палеобалкански езици
ст.ас. Ани Бурова история на чешката литература, история на славянските литератури
ст.ас. Анна Баранова практически руски език
ст.ас. Галина Бунджулова български език
гл.ас. д-р Мария Илчевска културна антропология
гл.ас. д-р Ноеми Стоичкова българска литература след Първата световна война
ст.преп. Мария Лазарова практически руски език
ст. ас. д-р Албена Стаменова-Сеизова история на украинския узик, практически украински език
ас. Аглая Маврова методика на обучението по руски език
ст.ас. д-р Биляна Михайлова-Иванова увод в общото езикознание, индоевропейско езикознание и палеобалкански езици
ас. Ваня Тивидошева методика на обучението по литература
ас. Венета Савова старобългарска литература
ас. Владимир Манчев практически руски език
ас. Владислав Миланов съвременен български език, история на новобългарския език,езикова култура
ас. Диана Иванова практически словашки език
ас. Диляна Денчева-Кирова практически полски език
ас. Елена Христова история насръбската, хърватската, словенската литература, история на славянските литератури
ас. д-р Марина Джонова съвремененбългарски език (синтаксис и морфология)
ас. д-р Мая Александрова увод в общото езикознание, балканско езикознание
ас. Мая Падешка методика на обучението по български език
ас. Надежда Александрова възрожденска литература
ас. д-р Росица Стефчева практически сърбо-хърватски език
ас. Славея Димитрова история на словашката литература, история на славянските литератури
аc. Фотини Янис Христакуди гръцки език, гръцка литература

Катедра Български език като чужд е самостоятелно академично звено във ФСлФ от 20 години – от 1986 г. Преподавателският състав се състои от 8 редовни и 13 хонорувани преподаватели. Общият брой на обучаваните чуждестранни студенти годишно е около 700 души, в това число докторанти и специализанти от всички факултети.

 

Имейл на катедрата

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

 
bg as foreignI. Начален курс по български език за чуждестранни студенти, които ще следват хуманитарни дисциплини в СУ „Св. Климент Охридски”.

Учебната такса за едногодишния курс е 3 300 евро. Същите студенти продължават специализираното си обучение по български език в Катедрата.

Чуждестранните студенти, които ще следват нехуманитарни специалности в СУ „Св. Климент Охридски”, ще бъдат обучавани в подготвителната година в ДЕО.

 
II. Специализирано обучение

Във всички факултети на СУ в I и II курс се провежда специализирано обучение по следните специалности:

· ФЖМК – I и II курс – 8 учебни часа седмично, 16 кредита годишно

· ФНПП – I курс – 6 часа седмично, 12 кредита годишно; II курс – 4 часа седмично, 8 кредита годишно

· Всички останали факултети – 4 часа седмично, 8 кредита годишно

· Българска и славянска филология – I, II, III, IV курс – 4 часа седмично, 8 кредита годишно.

 
III. Лекционни курсове по фонетика и лексикология, морфология и синтаксис, психолингвистика и теория на превода – за получаване на допълнителна специализация на референт-преводачи по български език.

1. Задължително обучение за референт-преводачи:

· ФЖМК – III и IV курс – 3 часа седмично лекции, 20 кредита годишно

· ЮФ, специалност МО – III и IV курс – 3 часа седмично лекции, 20 кредита годишно

 
2. Факултативно обучение за референт-преводачи – за всички останали специалности в СУ „Св. Климент Охридски”.

Общият брой часове на лекционния курс за референт-преводачи е 300 учебни часа – по 100 часа за всеки дял, който завършва с изпит.


IV. Лекционен курс по основни проблеми на съвременния български книжовен език за специализанти и докторанти – 3 часа седмично лекции (5 кредита за курса) по фонетика и лексикология, морфология и синтаксис, психолингвистика и теория на превода.


V. Изпити за степен на владеене на български език – по изискванията на Общата Европейска езикова рамка в три степени:

I степен – базисна А1 и А2 (200 евро изпитна такса)

II степен – средно напреднали и напреднали B1 и B2 (200 евро изпитна такса)

III степен – професионална C1 и C2 (250 евро изпитна такса).


VI. Изпити за степен на владеене на български език – за дипломатическия корпус в РБългария.


VII. Изпити за докторантски минимум по български език за всички чуждестранни докторанти в СУ.

 
VIII. Кандидатстудентски изпити за чужденци – септемврийска сесия за явяващите се на самоподготовка със заплащане (200 евро). Отнася се за чуждестранни граждани от страни, които не са членки на ЕС.


IX. Държавен изпит по български език за студентите от специалността Международни отношения в Юридическия факултет

 
Катедрата има издадени учебници и учебни помагала за всички специалности на СУ „Св. Кл. Охридски” и тестове за различните степени на владеене на български език по общата европейска езикова рамка от А1 до С2.

 

НАУЧНА ДЕЙНОСТ


За периода 2008 – 2010 г.
Проект: Типология на интерферентните грешки на чужденци при овладяването на българския език като чужд

За периода 2010 – 2012 г.
Фондация „Америка за България”. Иновации при изграждането на умения за овладяване на чужда култура в контекста на европейското образователно пространство. 2012.

Катедра „Български език като чужд”. Джендър език и чуждоезиково обучение. 2011 – 2012.

Помагало: Разбирам и говоря

Материалът, включен в помагалото, е предназначен за изучаващите български език като чужд за всички степени на владеене на езика – от А1 до С2

 

 

 

university-lecture-hall

 

 

 

Академичен състав

 

Разписание на часовете за зимния семестър на уч. 2018/2019 г. - студенти редовно обучение

 

Конкурс за преподавателска мобилност за уч. 2018/2019 г.

 

Преподавателска мобилност за Крагуевац и Украйна

 

Награда на Факултета по славянски филологии за езиковедска книга на факултета за периода 2016 – 2018 г.

 

Весела книга за Софийския университет, неговите преподаватели и техните възпитаници

 

Изисквания за приемане и отпечатване на ръкописи в Годишника на ФСлФ

 

 

Конкурс за най-добра езиковедска книга, издадена в периода 2016 г. – 2018 г.

 

Процедура по атестиране на преподавателите от Софийския университет

 

 

Информационна система за научната дейност на СУ - EC "Авторите"

 

Процедури по заемане на академични длъжности

 

Придобиване на образователна и научна степен "доктор" 

 

 

Наградени книги на преподаватели от Факултета по славянски филологии - 2018 г.

 

Награди за най-добра литературоведска книга на Факултета по славянски филологии – 2017 г.

 

Награда за доц. д-р Величко Панайотов от Университета "Ян Амос Коменски"

 

Професор Людмил Димитров с най-престижната награда за превод в Словения

 

Отличие за монографията на доц. д-р Екатерина Търпоманова „Евиденциалност в балканските езици: български и албански“

 

Доц. д-р Татяна Алексиева бе отличена с медал „А. С. Пушкин“

 

Наградени преподаватели от Факултета по славянски филологии

 

 

Решение на ФС на ФСлФ относно реда за придобиване на ОКС Магистър

 

Новият брой на Годишника на Факултета по славянски филологии

 

 

Формуляр за актуализиране на научния регистър

 

Рубрика "Проект на месеца" (Научен календар на СУ)

 

НОВ ПРАВИЛНИК за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ (Изменен на 17 октомври 2012 г. с решение на Академическия съвет, протокол № 1)

 

 

Общо събрание на факултета

 

За работа в системата СУСИ4 използвайте браузъра Internet Explorer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

на доц. дфн Юлияна Иванова Стоянова

 

 

Дисертации:

 

Индивидуални вариации във вербалното развитие (върху български езиков материал). София, СУ „Св. Климент Охридски”, 2008, 375 стр.

Индивидуални вариации във вербалното развитие (върху български езиков материал). Автореферат на дисертация за присъждане на научната степен „доктор на филологическите науки”. София, 2008, 73 стр.

- Езикова реализация и нейни нарушения при огнищни мозъчни увреди. Докторска дисертация. София, БАН, 1978, 145 + 6 стр.

- Езикова реализация и нейни нарушения при огнищни мозъчни увреди. Автореферат на докторската дисертация. София, БАН, 1978, 38 стр.

 

Монографии:

 

- Индивидуални вариации във вербалното развитие. София, Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2009, 311 стр.

- Психолингвистични изследвания. София, “Веда Словена – ЖГ”, 2006, 236 с.

- Вашето дете говори. Речеви актове в ранната детска възраст. Монография. Изд. на СУ "Св. Кл. Охридски", 1992, 142 стр.

 

Колективни монографии:

 

- Диагностика и превенция на езика 3-4. Методическо ръководство. Логопедичен център “Ромел” (Въпросник за ориентиране в нарушенията на езика при деца от три до четири години). (в съавторство). София, 2010.

- Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст. Книга за учителя. (в съавт.). София, Изд. “Даниела Убенова”, 1994.

- Програма за възпитание на детето от две до седемгодишна възраст (в съавторство). София, Изд. “Даниела Убенова”, 1993.

 

Студии:


- Телеграфна реч и индивидуални стилове в онтогенезата на езика. Език и литература,  LXI (2008), кн. 1-2, стр. 178 – 199.

- Индивидуални вариации и езикова специфика в овладяването на първия език. Език и литература, 2007, кн. 1-2, стр. 194 – 215.

- Between Adults, Siblings, and Teddy-Bears: How Bulgarian Children Acquire Personal Deixis? Psychology of Language and Communication, 2005, Vol. 9, No 2, 13 – 42.

- Детската креативност и овладяването на българския език. Език и литература, 2005, кн. 1-2, стр.247 - 267.

- Креативност и рутинност в усвояването на езика. В: Детска реч и билингвизъм. София, Дайвърсити прес, 2003, стр. 57-86.

- Универсална граматика, междинен език и овладяване на български детерминатори. В: Обучение без граници. Език и култура.Материали върху електронен носител (CD) от Международната научна конференция, София, 15-17 ноември 2001, стр. 258 – 277.

- Въпросителните изказвания в ранната детска възраст (прагматичен, граматически и семантичен аспект). В: Год. на СУ, Том 83, Факултет по славянски филологии, 1990. Книга 1 - Езикознание. Изд. на СУ "Св. Кл. Охридски", 1992, стр. 5 – 39.

 

Статии:

 

- Нов поглед към „телеграфната” реч в ранната онтогенеза: прозодични ограничения. Съпоставително езикознание, 2010, кн. 1, 43 -59.

- Показателни местоимения и пространствен дейксис в ранната онтогенеза. Съпоставително езикознание, 2009, кн. 1, 74 - 89.

- Глаголната афиксация в онтогенеза. В: Езиковедски изследвания в чест на гл.-кор. Проф. Тодор Бояджиев, проф. д-р Венче Попова и проф. Петър Пашов. Съст. Б. Вълчев, И. Тишева, П. Осенова, Н. Сталянова, В. Миланов, В. Стоименова, Б. Радева. София, Университетско изд. “Св. Климент Охридски”, 2009, 170 – 178.

- Индивидуални вариации в стила на овладяване през еднословния стадий. В: Отговорността пред езика. Книга 2. Шумен, Университетско изд. „Еп. Константин Преславски, 2009, 128 – 144.

-Теоретичен модел на детското езиково развитие. – Предучилищно  възпитание (Ранната възраст), 2009, кн. 3, 12 – 15.

- Между езика и жеста: пространствен и темпорален дейксис при незрящи деца и деца със зрително-моторни проблеми (в съавт. с Р. Йосифова). В: Логопедия. VІІ национална конференция на НСЛБ: Екипна работа при пациенти с моторни дефицити.  София, 6-8 март 2009. Сборник  доклади. София, изд. „Ромел”, 2009, 135 – 142.

- Фразова и изреченска координация в онтогенезата. Българска реч, 2009, кн. 1-2, 21 – 33.

- Personal Deixis: The Early Stages. Публикувано в електронното сп. Littera-et-Lingua :https://www.slav.uni-sofia.bg/lilijournal/index.php/component/content/article/117-papers-autumn-2009/158-stoyanovaj-autumn-2009#ClarkE1986

- Преходи без граници: временни системи в онтогенезата на езика. В: Преходи и граници. Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2009.

- Металингвистично осъзнаване: ранна онтогенеза. Българска реч, Год. ХV/2009, кн. 3, 43 – 58.

- Самоназоваване и персонален дейксис в ранната детска възраст. В: Bulgaristiva – Studia et ArgumentaFestschrift  für Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Hrsg. von S. Comati. (Band 151 - Specimina Philologiae Slavicae). München, Otto Sagner, 2008, 523 – 532.

- Индивидуални вариации в овладяването на езика и ранен билингвизъм. Предучилищно възпитание, 2008, кн. 10, 4 - 9.

- Универсално и индивидуално в овладяването на езика. В: Българският език и литература на кръстопътя на културите. Международна конференция Сегед, Унгария, 21-22 май 2007 г. Том І. Szegedi, YAJE Press 2008, 68 – 80.

- Adult-Child Interaction and the Acquisition of the Bulgarian Verbal Aspect by Children with SLI. (в съавт. с Р. Якимова), 16 стр. В: http://www.linguistics-in-bulgaria.com/StatijaStojanova.pdf

- Индивидуални разлики в скоростта и стила на вербалното развитие. В: Логопедия: V Национална Конференция, Балчик, 21-24 май 2006, Доклади. София, ЛЦР, 2007, 135 – 142.

- Ранeн български принос към изследване на индивидуалните вариации в онтогенеза. Българска реч, 2007, кн. 1, 113 – 121.

- Прозодична структура на ранните детски изказвания. Съпоставително езикознание, 2007, кн. 3, 65 – 80.

- Prosodic constraints on the early Bulgarian words. Балканско езикознание, 2007, кн. 2-3, 191 – 202.

- Adult-Child Interaction and the Acquisition of the Bulgarian Verbal Aspect by Children with SLI. (в съавт. с Р. Якимова), В: Psycholinguistic studies> Papers in honour of Prof. Dr. Tatiana Slama-Cazaku. Collected and edited by: P. Ilieva-Baltova, Kr. Petrova. Sofia, 2007, 237 – 249.

- Тези тъй опасни комплименти. Littera et Lingua. 3 брой. Електронно списание за хуманитаристика. Есен 2006. https://www.slav.uni-sofia.bg/LiliJournal/index.html

- Функции на деминутивите в общуването между възрастни и деца. В: Litera scripta manet. Юбилеен сборник по случай 65-годишнината на проф. Василка Радева. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, 804 – 820.

- Diminutives in the early adult-child communication: do they promote language development? In: Bokus, Barbara (ed.). Studies in the psychology of child language. In Honor of Grace Wales Shugar. Warszawa, Matrix, 2005, 85 – 101. (Публикувана също в: The VІІІth International Conference Cognitive Mоdeling in Linguistics. Moscow-Varna, September 4 – 14, 2005. Proceedings, v. 1, pp. 303-315).

- Граматичност и/или аграматичност на българската разговорна реч. В: Българистични студии. Отг. ред. Василка радева, съст. Й. Холевич и К. Рикев. Университетско изд. ИСв. Климент Охридски", София, 2004, стр. 51 – 59.

- Овладяването на езика – уравнение с три неизвестни. В: Детска реч и билингвизъм. София, Дайвърсити прес, 2003, стр. 9 - 24.

- Ранните детски изказвания  между прагматика, семантика и граматика.  В: Език: История и съвременност. Шумен: Университетско изд. "Епископ Константин Преславски", 2002, 317-327.

- Комплиментите в български, английски и полски. В: Проблеми на

Социолингвистиката VІІ. Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми. Материали от Седмата международна конференция по социолингвистика София, 22-24 септември 2000. С., Международно  социолингвистично д-во, 2002, 27 – 32.

- Politeness in Adult-Child Communication: Requests for Action. В: Litora Psycholinguistica.Сборник, посветен на юбилея на доц. д-р Пенка Илиева-Балтова. София, Сема РШ, 2002, стр. 43 – 49.

- Между прагматиката и социолингвистиката: конверзационнен анализ. В: Българският език през ХХ век (под съст. На В. Радева). София, Акад. изд. “Проф. Марин Дринов” и “Пенсофт”, 2001, 342 – 346.

- Индивидуални вариации във вербалното развитие. В: Отговорността пред езика. Сборник, посветен на 70-годишнината на проф. П.Пашов,  на проф. д-р Т. Бояджиев, чл.-кор. на БАН, и на 30-годишнината на Шуменския университет. Университетско изд. “Епископ К. Преславски”, Шумен, 2001, стр. 286 – 296.

- Emergence of verbal aspect in Bulgarian child language. In: Sprachkontakt, Transfer, Spracherwerb. Wissenschaftliche Beiträge (1986-1991). Hrsg. von Ruska Simeonova & Andrei Danchev. Sofia 2000, Universitätsverl. “St. Kliment Ohridski”, pp. 167 – 181.

- Върху онтогенезата на категорията “определеност” в съвременния български книжовен език. В: Едно поколение български езиковеди (под ред. на Й. Тишева и Г. Колев). С., Унив. Изд. “Св. Кл. Охридски”, 2000, стр. 99 – 107.

- Вербална комуникация между възрастни и деца: социолингвистичен аспект. Език и литература, 1992, кн. 1, 39 - 49.

- Negation in Bulgarian child language. Съпоставително езикознание, кн. 6, 1991, 67 – 72.

- Онтогенеза на българската темпорално-аспектуална система: полско-български паралели. В: Славистични изследвания. Т. 6. Сборник, посветен на Х международен конгрес на славистите. С., Университетско изд. “Кл. Охридски”, 1990 (1991). (в съавт. със С.Фетваджиева).

- Emergence of nonevidential forms in Bulgarian child language. European Journal for Semiotic Studies, 1989, Vol. 1-2. pp. 353 - 361.

- Някои особености на изказванията за сравнение в съвременния български книжовен език. Български език, 1988, кн. 2, стр 143 - 149 (в съавт. със С. Фетваджиева).

- Прагматика на някои показателни местоимения и местоименни наречия в ранната детска възраст. В: Исторически развой и типологическа хапактеристика на българския език. Посвещава се на 1100-годишнината от смъртта на Методий. София, БАН, 1987, стр. 282 - 287. (в съавт. със С. Фетваджиева).

- Синтактично отрицание в ранната детска възраст. В: Исторически развой и типологическа характеристика на българския език. Посвещава се на 1100-годишнината от смъртта на Методий. София, БАН, 1987, стр. 287 - 290.

- Przyswajanie formalnych i pragmatycznych aspektów kategorii osoby przez małe dziecko. W: Wiedza a jezyk. Tom 2. Język dziecka. Wrocław, Ossolineum, 1987, 71 - 80. (в съавт. със С. Фетваджиева).

- Прагматичен аспект на усвояване на въпросителни изказвания от български деца. Български език, 1987, кн. 5, стр. 412 - 415.

- Онтогенеза на българското изречение. Във: Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Том 3. Съвременен български език. София, БАН, 1987, стр. 595 - 603.

- Young children's acquisition of formal and pragmatic aspects of the category of person. In: I. Kurcz, G. W. Shugar, J. H. Danks (eds.). Knowledge and Language. North-Holland, Elsevier Science Publishers, 1986, pp. 415 - 430.

- Някои проблеми на прагматиката в развитието на детската реч. Съпоставително езикознание, 1986, кн. 6, стр. 51 - 57. (в съавт. със С. Фетваджиева)

- Функционална характеристика на някои относителни местоимения в български и испански. В: Теория и практика на чуждоезиковото обучение. София, 1984, стр. 159 – 169.

- Непреднамерени оказионализми. Български език, 1984, кн. 5, стр. 461        - 466.

- Словоредна зависимост на дублираното отрицание в някои романски езици. В: Год. на ИЧС, 1983, том 2, стр. 76 - 82.

- Специфика на математическите текстове на граматическо равнище. В: Български език за чужденци. Актуални проблеми на обучението. София, 1983, стр. 76 - 83.

- Паметови стратегии при усвояване на чуждоезиков лексикален материал. Съпоставително езикознание, 1983, кн. 2, стр. 19 - 24.

- Дублиране на отрицанието в съвременния български книжовен език. Български език, 1983, кн. 5, стр. 390 – 398.

- Две хипотетични стратегии на пораждане при съгласуване. Български език, 1979, кн. 1, стр. 31 - 37.

- Нарушения экспрессивной и импрессивной языковой активности у больных с афазией. В: Нейропсихология - 77, стр. 208 - 222. (в съавт. с Л. Мавлов и Е. Герганов).

 

Филологически студии и статии:

 

- (На)казващата функция на мълчанието (в съавт. със Светлана Стойчева). В: Следва, бр. 16, 2007.

- Помислено, но неизречено: (не)достъпното съзнание на Другия в наративния дискурс. Критика, 2006, кн. 3-4. Публикувано и в Littera et Lingua. Електронно списание за хуманитаристика. Пролет 2007. https://www.slav.uni-sofia.bg/LiliJournal/index.html

-Сянката на Андерсен: Андерсеновите приказки като психоаналитичен текст (в съавт. със Светлана Стойчева). В: Следва, бр. 14, 2006, 19 – 27.

- Навътре към чуждото – стратегията на едно творчество (в съавт. със Св. Стойчева). В: Български език и литература, год. XLIII (2003), кн. 5, стр. 49 - 59. (Публикувана също в: Модерният наратив. Интертекстуални пресичания (роблеми на българската литература през ХХ век.). Сборник в чест на проф. Елка Константинова. (Съст. Е. Трайкова, М. Иванова-Гиргинова, П. Ватова). София, “Век 21 – Прес”, 2006, 162 – 173).

- За жената, авантюрата и греха.(в съавторство със С. Стойчева). В: Следва, бр. 12, 2005.

- Християнството в романите на Димитър Димов – едно маркирано отсъствие. В: Християнската традиция и царската институция в българската култура. Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2003, стр. 225 - 236.

- Димитър Димов и Мигел де Унамуно – съвместен прочит като прочит на съвместимости. В: Славистиката в началото на ХХІ век: традиции и очаквания. Съставители Величко Панайотов и Янко Бъчваров. София, СЕМА – РШ, 2003, стр. 389 – 396.

- Глупавият мъж, умната Елза и ламентация за неродения Петко. В: Езикът и литературата – средство за [не]разбирателство. (Под ред. на д-р Илиана Монова). Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2003, стр. 147 – 176.

- Психологичното в романите на Димитър Димов. В: Случаят Димитър Димов. Литературни разследвания. Съст. Елка Константинова и Мариета Иванова-Гиргинова. София, Изд. център "Боян Пенев", 2003, стр. 30 – 56. (в съавт. със С. Стойчева).

- Който не обича – загива; който обича – също. Във: Воля за облик. Юбилеен сборник в чест на проф. С. Янев. София, Изд. къща "Феномен 21", 2002, стр. 161 – 177.

- Архетипното в романите на Димитър Димов. “Български език и литература”, 2001, кн. 5, 23 – 34 (в съавт. със С. Стойчева)

- Детската игра с езика и езиковата игра в поезията за деца (в съавт. със Светлана Стойчева). Литературата, 2001, 2 (12), 177 - 185.

- Романите на Димитър Димов – култура на осъзнаването. В: Българската литература фигури на четенето. Съст. М. Кирова, Н. Чернокожев. С., Изд. Фигура, 2000,  стр. 313 – 322 (в съавт. със С. Стойчева).

- За гледната точка в наративния дискурс. В: “Критика”, год. 1, кн. 2-4, 2000, стр. 54 – 65.

 

Публикувани рецензии и годишнини:

 

- Добрева, Елка. Толерантност, нетолерантност и нулева толерантност в съвременния българския печат (критически лингвосемиотичен анализ). В. Търново, „Фабер”, 2009. - Съпоставително езикознание, 2010, кн. .

- „Преходи и граници” – годишна конференция на Факултета по славянски филологии при СУ „Св. Климент Охридски”. – Българистика, 18/2009, 60 - 64.

- Банова, С. Граматическата категория род: параметри и реализации. София, „Веда Словена”, 2007. Съпоставително езикознание, .

- В помощ на теорията и практиката: „Честотен речник на използваната лексиса в учебниците за първи клас (Съст. Ст. Здравкова, Е. Евлениева)”, София, 2008. - Език и литература, LXII (2009), кн. 3-4, стр. 205-206.

- S. Banova. The Bulgarian Verb. Practical Reference Book for Foreigners. (Second enlarged edition). Sofia, “Dr Ivan Bogorov”, 2005, 212 pp. Съпоставително езикознание, ХХХІ, 2006, кн. 3, 154 – 156.

- Най-сериозно за игрите: Илка Любенова. Възможности на ранното чуждоезиково обучение (английски и руски). С., Университетско изд. “Св. Климент Охридски”,. Българска реч, Год. ХІ/ 2005, кн. 2, 70 – 73.

- Професор Роланд Марти. Българска реч, 2003, кн. 3, стр. 13 – 14.

- Велка Попова. Психолингвистика на развитието. Шумен, Университетско изд. “Еп. Константин Преславски”, 2000. Съпоставително езикознание, 2003, кн. 1, стр. 117 - 121.

- Енчо Герганов на шейсет години. Съпоставително езикознание, 1999, кн. 4, с. 139 – 143.

- S. Savic. Narativi kod dece. (Usvajanje jezika). Novi Sad, Prosveta,1985, Съпоставително езикознание, 1989, кн. 2, стр. 95 - 98.

- R. Bugarski. Jezik u drustvu. Beograd, Prosveta, 1986. Съпоставително езикознание, 1989, кн. 3, стр. 70 - 72.

- Knowledge and Language (ed. by I. Kurc, G. W. Shugar, J. H. Danks). Amsterdam, North-Holland, 1986. Съпоставително езикознание, 1989, кн. 4, стр. 53 - 58.

- V. Vasic. Govor sa sestrom i bratom. Novi Sad, Prosveta, 1983. Съпоставително езикознание, кн. 5, 1986, 90 - 92.

- K. A. Wodala. The development of reading skills in an English-Hungarian child (the initial stages). Szeged - Budapest - Debrecen, Junasz Gyula Tanarkepzo Foisko, 1985. Съпоставително едикознание, кн. 2, 1988, стр. 110 - 113.

 

Съставителство:

 

- Преходи и граници. Transitions and Borders. Сборник доклади от XV годишна научна конференция на Факултета по славянски филологиина Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (18–19 май 2009). Съставители проф. дфн Панайот Карагьозов, доц. дфн Юлияна Стоянова. Университетско изд. „Св. Климент Охридски”, 2009.

- Litera scripta manet. Юбилеен сборник по случай 65-годишнината на проф. Василка Радева. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005.

 

Преводи:


- Роланд Марти. Славянските стандартни езици на Югоизточна Европа в миналото, настоящето – и бъдещето. - Българска реч, 2003, кн. 3, стр. 5 – 12.

- Герхард Хаас. Модерни съдържания и форми на разказ в детската и юношеската фантастика (фантастична литература). Литературата, 2 (12), 2001, 116 - 137.

- Доротее Гелхарт. Абсурдното в Йордан Радичковата “Лазарица”.- Литературата, 1997.

 

Доклади на национални и международни научни форуми:

 

- Преходи без граници: временни системи в онтогенезата на езика. Доклад на Славистичната конференция с международно участие „Преходи и граници”, София, 18-19 май 2009.

- Софийският университет – център за трансгранични българистични изследвания (в съавт. с П. Карагьозов и Р. Божанкова). Доклад на Международната конференция „Българският език и литература в славянски и в неславянски контекст”, Сегед, 28-29 май, 2009.

- Между езика и жеста: пространствен и темпорален дейксис при незрящи деца и деца със зрително-моторни проблеми (в съавт. с Р. Йосифова). Доклад на Националната конференция на националното сдружение на логопедите в България. София, 6-7 март, 2009.

- Bulgarische Standardsprache und umgangssprachliche Elemente im Fremdsprachenunterricht. 44. Linguistisches Kolloquium Globalisierung - Interkulturelle Kommunikation – Sprache. Sofia, 09.09. – 12.09.2009, Neue Bulgarische Universität.

- Металингвистично осъзнаване: ранна онтогенеза. Доклад на Конференцията, посветена на 150-годишнината от рождението на акад. Ал. Теодоров-Балан. София, октомври 2009.

- Универсално и индивидуално в овладяването на езика. Доклад на Международната конференция “Българският език и литература на кръстопътя на културите”,  21 -22 май 2007 г. Сегед, Унгария.

- Глаголната афиксация в онтогенеза. Доклад на Юбилейната конференция на Факултета по славянски филологии в чест на чл.- кор., проф. д-р Т. Бояджиев, проф.

д-р В. Попова и проф. П. Пашовл София, 12 – 13  май 2006.

- Тези тъй опасни комплименти. Доклад на Пролетната школа по семиотика, София, 19 – 21 май, 2006.

- (На)казващата функция на мълчанието. Доклад на Пролетната школа по семиотика (в съавт. със С. Стойчева). София, 19 – 21 май, 2006.

- Индивидуални вариации във вербално развитие. Пленарен доклад на V национална конференция по логопедия “Европейски стандарти в логопедията”. Балчик, 21 – 24 септември 2006.

- Речта на възрастните към децата като обект на психолингвистиката и социолингвистиката. Доклад на V национална конференция по логопедия “Европейски стандарти в логопедията”. Балчик, 21 – 24 септември 2006.

- Реч и мисъл в наративния дискурс: уточняване, коригиране, заместване на смисъла. Доклад на 12 ранноесенна школа по семиотика “Семиотика, образ и разказ”, Созопол, 11 – 18 септември 2006.

- Adult-Child Interaction and the Acquisition of the Bulgarian Verbal Aspect by Children with SLI. Paper to be presented at the Xth Meeting of the International Association for the Study of Child Language. July 25 – 29, 2005, Berlin. (публикувано резюме).

- Diminutives in the early adult-child communication: do they promote language development? Paper presented at the VІІІth International Conference Cognitive Modeling in Linguistics. Varna, September 4 – 14, 2005.

- Християнството в романите на Димитър Димов – едно маркирано отсъствие. Доклад на Втората научна конференция “Християнската традиция и царската институция в българската култура” (поглед към проблемите десет години по-късно) Шумен, 14 юни, 2002 г.

- Димитър Димов и Мигел де Унамуно – съвместен прочит като прочит на съвместимости. Доклад на Седмите славистичните четения, организирани от ФСлФ на СУ “Св. Кл. Охридски”, София, април, 2002.

- Българската разговорна реч – граматична и/или аграматична. Доклад на Международния колоквиум по българистика по случай 40 години летен семинар на тема: “Софийският университет – международен център по българистика”. София, Банкя 22 – 26 юли 2002 г.

- Овладяването на езика – уравнение с три неизвестни. Пленарен доклад на ІІІ международна конференция на тема “Нови тенденции в езиковото обучение на децата с малцинствен произход”. Варна, 27 – 29.09.2001.

- Универсални и езиково специфични аспекти в ранните детски изказвания. Доклад на ІІІ международна конференция на тема “Нови тенденции в езиковото обучение на децата с малцинствен произход”. Варна, 27 – 29.09.2001.

- Ранните детски изказвания между прагматиката, семантиката и граматиката. Доклад на Юбилейната научна конференция по случай 30-години Шуменски университет. Шумен, 30.10. – 1.11. 2001.

- Глупавият мъж, умната Елза и ламентация за неродения Петко. Доклад на Шестите славистичните четения, организирани от ФСлФ на СУ “Св. Кл. Охридски”, София, 21-22 май, 2001.

- Универсална граматика, междинен език и овладяване на български детерминатори. Доклад на международната конференция “Обучение без граници”, София, 15-17 ноември 2001

- Комплиментите в български, английски и полски. Доклад на Седмата

международна конференция по социолингвистика на тема “Билингвизъм и диглосия – съвременни проблеми”. София, 22-24 септ. 2000.

- Предложение за модел на текстов анализ. Доклад на Международната конференция "Изучаване на славянски езици и литератури на прага на новия век". Познан, 1-2 юни, 2000.

- За жената, авантюрата или греха (Фолклорно или масово съзнание в един тип приказни сюжети). Доклад на Българо-македонската конференция “Паралели и контрасти”. Охрид, 27-28 май, 2000 (в съавт. със Св. Стойчева).

- Между прагматиката и социолингвистиката – конверзационнен анализ. Доклад на Националната конференция “Българският език през ХХ век”, организирана в памет на проф. д-р Стойко Стойков и по случай издаването на І том на “Български диалектен атлас”. 3- 4 декември 1999, София.

- Requesting in Bulgarian adult-child communication. Paper presented at the VIIIth International Congress for the Study of Child Language, 12 – 16 July 1999, San Sebastian. (публикувано резюме)

- Ein Fremdenbild Deutschlands in der bulgarischen Literatur: Über den Mythos vom "guten" Deutschen hinaus, Vortrag auf dem VII. Deutschen Slavistentag vom 28.9. bis 1.10. 1997 in Bamberg.

- Gesprächsanalyse von der Entwicklungsperspektive. Vortrag auf dem VI. Deutschen Slavistentag vom 5. bis 8. Oktober 1994 an der Universität Leipzig.

- Tense and aspect in Bulgarian child language. Paper presented at the International Congress in Applied Linguistics. Sofia, 9 - 12 May, 1992.

- Tense or aspect - which is first? (A Bulgarian-data approach to the defective  tense hypothesis). Paper presented at the Postgraduate course "Cross-Linguistic Approaches to Grammar", Dubrovnik, 13 - 18 May 1991.

- Verbal aspect in Bulgarian child language (the three early stages). Paper presented at the Fifth International Congress for the Study of Child Language, Budapest, 15 - 20 July, 1990. (публикувано резюме)

- Върху онтогенезата на категорията 'определеност' в съвременния български книжовен език. Доклад на Научната сесия в памет на проф. Ив. Гълъбов, Велико Търново, 14 - 15 ноември 1988.

- The emergence of temporality in Bulgarian child language. Paper presented at the Fourth International Congress for the Study of Child Language, Lund, 19 -23 July, 1987. Abstract published in : 79 revised summaries and 24 reprinted abstracts ftom posters and section papers at the Fourth International Congress for the Study of Child Language. Lund University, 1988, 161 - 162. (публикувано резюме)

- Речеви актове в ранната детска възраст. Доклад на Юбилейната научна конференция, посветена на 15-та годишнина от основаването на ВПИ - Шумен, 29 - 30 октомври, 1986.

- Вербална комуникация между възрастни и деца при овладяване на първи език. Доклад на Първата национална конференция по социолингвистика, София, 21 - 22 май 1985.

- Някои проблеми на определеността във връзка с чуждоезиковото обучение. Доклад на Националната младежка школа "Актуални проблеми на обучението и възпитанието на чуждестранни учащи се", Приморско, 24 - 29 септември 1984.

- Непреднамерени оказионализми при болни с афазия. Доклад на Международния колоквиум "Организация и адаптация на мозъчните функции", Варна, 5 - 10 октомври 1983.

 

Научен рецензент на следните издания:

 

- Вогиндрукас, Я., Д. Шерат. Ръководство за възпитание на деца с дифузни смущения в развитието. Логопедичен център Ромел, 2009.

- Йосифова, Р. Мълчанието. Представи и нагласи към невербалната комуникация при българи. София, РЦЛ, 2008.

- Банова, С. Граматическата категория род: параметри и реализации. София, „Веда Словена”, 2007.

- Тодорова, Е. Диагностика на езиков дефицит при дислексия. Част І и

ІІ. София, ЛЦ Ромел, 2005.

- Банова, С. Българският глагол. Второ преработено и допълнено издание. София, Изд. “Д-р Иван Богоров”, 2005.

- Петрова, Ст. и кол. Учете български език. Второ преработено издание. Ниво 2б. София, 2005.

- Петрова, Ст. и кол. Учете български език. Второ преработено издание. Ниво 1 и 2а. София, 2004.

- Якимова, Р. Нарушения на четенето. Практическо ръководство за

корекция. Част 1 и 2. София, ЛЦ Ромел, 2004.

- Огнянова, Н.  и кол. Буквар. 1. клас. София, Даниела Убенова, 2002.

- Банова, С. Императивът в българския език като чужд. Синтетични форми.

София, 2001.

- Попова, В.. Психолингвистика на развитието. Шумен, 2000.

- Петрова, Ст. и кол. Учете български език.София, 1992.

- Кючуков, Хр.  и кол. Ромски буквар. Пловдив, Зефир, 1992.

 

Работа по проекти:

 

“Ранно детско развитие” – под ръководството на Министерството на здравеопазването с финансовата подкрепа на УНИЦЕФ, Национален консултант в областта на ECD (15.09.2008 – 15.12.2008)

„Университетския център за трансгранични българистични изследвания” (2009-2011) – проект към фонд „Научни изследвания”.

„Нова лексика в българския и чешкия език, свързана с Европейския съюз” – проект към НИС, СУ „Св. Климент Охридски” (2009)

„Преходи и граници” – проект към НИС, СУ „Св. Климент Охридски” (2009)

 

 

russianКатедрата по руска литература е създадена през 1946 година, когато в Софийския университет е открита специалността Руска филология. Повече от 60 години катедрата по руска литература осигурява обучението на студенти от специалностите Руска, Българска и Славянска филология, както и от специалност Библиотечно-информационни науки към Философския факултет. Преподават се следните дисциплини: руски фолклор и стара руска литература, руска литература от ХVІІІвек, руска литература отХІХ век, руска литература от ХХ век, съвременна руска литература и култура. През 2002 година към катедрата е създадена магистърска програма “Литература и култура на Русия” – за специалисти-филолози и за неспециалисти.


Катедрата по руска литература е в състав: доц. д-р Румяна Евтимова (ръководител на катедрата), доц. д-р Ренета Божанкова, доц. д-р Ангелина Вачева, доц. д-р Людмил Димитров, гл. ас. д-р Илиана Чекова-Димитрова, гл. ас. д-р Галина Петкова, гл. ас. Румяна Корсемова и гл. ас.Пролет Паунова.


Катедрата наследява научните традиции, оставени от поколения учени. Сред нейните основатели са: проф. Велчо Велчев, проф. Симеон Русакиев, проф. Георги Германов, доц. Евдокия Метева, доц. Йордан Цонев. Принос за академичното й развитие имат проф. дфн Людмила Боева, проф. дфн Петко Троев, доц. д-р Милка Бочева, доц. д-р Ирина Захариева, доц. д-р Лидия Терзийска и д-р Теменуга Димитрова. Подобно на своите предшественици, днешните преподаватели се стремят да формират школа от млади изследователи и преподаватели. През последните години в катедрата успешно завършиха своите докторантури и защитиха дисертациите си Илиана Белчева-Иванова, Галина Георгиева, Димитър Михайлов. В различни стадии на работа по докторатите си са и при ключилите обучението си докторанти Ивайло Пеев и Златка Паскалева. Редовни докторанти към катедрата са Радостина Велева, Валя Крумова.


Редом с преподавателската си дейност, доказаните специалисти от Катедрата по руска литература имат свой принос в изследването на различни области и проблеми на руската литература от древността до съвремието и са автори на книги, монографии, учебници, стотици статии и енциклопедични речници. Преподавателите от катедрата участват в международни и национални научни форуми - конгреси, конференции, четения, кръгли маси и др. Тяхната научна продукция е значима, актуална и диалогизира със съвременните изследвания на русистите в чужбина.

БОЯН ВЪЛЧЕВ

професор, доктор на филологическите науки

 

BOIAN VALTCHEV

Professor, Dr., Dr. Sc.

 

професор по съвременен български език

 

Лекционни курсове

 

История на българския книжовен език

Съвременен български език

Фонетика на българския книжовен език (за специалността логопедия)

Отделни курсове (за бакалавърската и магистърската образователна степен) по проблемите на историята на българската филологическа мисъл, на теорията на книжовните езици, на нормата и кодификацията, на езиковата култура, на динамиката на българския книжовен език

 

Области на научните интереси и занимания

 

 

История на българския книжовен език

Теория на книжовните езици

Историческа типология на книжовните езици

Проблеми на взаимодействието между обществото и книжовния език

Сравнителни изследвания върху историята на книжовните езици с оглед изясняване на историческата типология на българския книжовен език

Норми в българския книжовен език и тяхната кодификация

 

Автор на над 150 публикации (студии, статии, научни съобщения и др.) в научни издания и сборници и на монографиите:

 

Георги Раковски книжовникът и филологът. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 1994, 196 стр..

Възрожденските граматики на българския език. Университетска библиотека № 477. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. София, 2008, 554 стр. Книгата е отличена с Наградата за високи научни постижения на Съюза учените в България.

От историята на българския книжовен език към теорията на книжовните езици. Oxiart. София, 2009, 308 стр.

 

ИЗБРАНИ СТАТИИ

SELECTED ARTICLES

 

1. ОТ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК КЪМ ТЕОРИЯТА НА/ЗА КНИЖОВНИТЕ ЕЗИЦИ
FROM THE HISTORY OF THE BULGARIAN LITERARY LANGUAGE TO THE THEORY OF THE LITERARY LANGUAGES

 

2. БЪЛГАРСКИЯТ КНИЖОВЕН ЕЗИК И ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МУ СЪС СОЦИАЛНАТА СТРУКТУРА, ИНСТИТУЦИИТЕ И ОБРАЗОВАНИЕТО
BULGARIAN LITERARY LANGUAGE AND ITS INTERRELATIONS WITH THE SOCIAL STRUCTURE, INSTITUTIONS AND EDUCATION

 

3. ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ДИАЛЕКТНАТА ОСНОВА НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
ONCE AGAIN FOR THE DIALECT BASE OF THE BULGARIAN LITERARY LANGUAGE

 

4. КЪМ ИСТОРИЧЕСКАТА ТИПОЛОГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК
TO THE HISTORICAL TYPOLOGY OF THE BULGARIAN LITERARY LANGUAGE

 

5. ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ – ПРЪВ ИСТОРИК НА СЪВРЕМЕННИЯ НИ КНИЖОВЕН ЕЗИК
PETKO SLAVEYKOV – THE FIRST HISTORIAN OF THE MODERN BULGARIAN LITERARY LANGUAGE

 

6. ОПИТ ЗА СОЦИАЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРОЖДЕНСКО ОБЩЕСТВО С ОГЛЕД ИЗЯСНЯВАНЕТО НА ПРОЦЕСИТЕ ПРИ ФОРМИРАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

AN ATTEMPT FOR A SOCIAL CHARACTERISATION OF THE BULGARIAN REVIVAL SOCIETY REGARDING THE CLARIFICATION OF THE PROCESSES RELATED TO THE CREATION AND DEVELOPMENT OF THE BULGARIAN LITERARY LANGUAGE