Общо събрание

 

 

До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

Уведомявам Ви, че в резултат на второто гласуване за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии с преподаватели от общността на главните асистенти и асистентите, проведено на 11 ноември 2021 г., бяха избрани:

1. гл. ас. д-р Елена Игоревна Меснянкина-Цонева – с 26 /двадесет и шест/ гласа

2. ас. Кристиян Иванов Янев – с 12 /дванадесет/ гласа

 

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии.

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии:

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

 

 

До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

 

На откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС се проведоха частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии с двама членове от общността на главните асистенти и асистентите и един член от общността на студентите. В резултат от проведените избори за член на ФС бе избрана Тина Валентинова Иванова от общността на студентите.

От общността на нехабилитираните преподаватели няма избрани в резултат на първото гласуване.

Напомням, че откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС продължава на 11 ноември 2021 г. с второ гласуване за попълване на останалите непопълнени при първото гласуване места за членове на факултетния съвет от общността на главните асистенти и асистентите. Второто гласуване ще се проведе от 10.00 ч. до 14.00 ч. в заседателна зала № 2 в Ректората. Право да гласуват имат членовете на ОС, регистрирали се за участие в откритото на 10 ноември 2021 г. заседание на ОС.

 

Резултати от второто гласуване за попълване състава на ФС на ФСФ

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии:

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

Общо събрание на факултета - 10 ноември 2021 г.

 

До всички членове

на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми колеги,

На заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии, открито на 14 ноември 2018 г., се проведоха частични избори за попълване състава на факултетния съвет с трима членове от квотата на хабилитираните преподаватели и трима членове от квотата на нехабилитираните преподаватели съгласно чл. 10 и чл. 49 от ПУДСУ. Гласуваха сто и тринадесет (сто и тринадесет) от общо 116 (сто и шестнадесет) регистрирани в началото на заседанието членове на общото събрание. В резултат от първото гласуване никой от кандидатите не събра необходимия брой гласове.

 

Съгласно чл. 49 от ПУДСУ на 26 и 27 ноември се проведе второ гласуване. Въз основа на Доклад от Председателя на факултетната избирателна комисия към Общото събрание на Факултета по славянски филологии, СУ „Св. Климент Охридски“, проф. дпн Адриана Дамянова, и на приложения протокол, Ви уведомявам за резултата от него. Гласували са 76 (седемдесет и шест) от общо 116 (сто и шестнадесет) регистрирани в началото на заседанието, открито на 14 ноември 2018 г., членове на общото събрание. Най-голям брой гласове събират следните преподаватели:

 

От квотата на хабилитираните:

  1. доц. д-р Екатерина Николова Търпоманова – 32 (тридесет и два) гласа
  2. доц. д-р Владислав Огнянов Миланов – 30 (тридесет) гласа
  3. проф. д-р Татяна Игоревна Алексиева – 30 (тридесет) гласа

 

От квотата на нехабилитираните:

  1. гл. ас. д-р Надежда Петкова Делева – 30 (тридесет) гласа
  2. гл. ас. д-р Аглая Георгиева Маврова – 21 (двадесет и един) гласа
  3. гл. ас. д-р Стилиян Иванов Стойчев – 19 (деветнадесет) гласа.

 

Поради изчерпване на дневния ред, обявявам Общото събрание на Факултета по славянски филологии за закрито.

 

Заместник-председател на Общото събрание

доц. д-р Огнян Ковачев

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАНА

към членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

за участие в редовно заседание на Общото събрание

 

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 43. (1), т. 1 от ПУДСУ свиквам Общото събрание на Факултета по славянски филологии на редовно заседание, което ще се проведе на 10 ноември 2021 г., сряда, от 10.00 часа в Аулата на Софийския университет.

Проект за дневен ред:

  1. Годишен отчетен доклад на декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев.
  2. Избор на член на факултетната комисия по атестирането.
  3. Обсъждане на предложение за информационното съдържание на бюлетините за избор на членове на колективните органи на управление на СУ и на факултета.
  4. Произвеждане на частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии.

Регистрацията на членовете на Общото събрание за участие в заседанието ще започне в 9.30 ч. във фоайето пред Аулата.

Присъственото заседание на Общото събрание ще се проведе в съответствие със Заповед № РД-01-856 от 19.10.2021 г. на Министъра на здравеопазването на РБ.

 

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

 

В резултат на проведения избор на 29 и 30 октомври 2018 г. за попълване квотата на хабилитираните преподаватели от ФСФ в Общото събрание на СУ бяха избрани следните колеги:

 

проф. Гергана Дачева

доц. Екатерина Търпоманова

проф. Татяна Ангелова

 

Председател на Общото събрание на ФСФ

Доц. Маргарита Младенова

 

Общо събрание на Факултета по славянски филологии - 14 ноември 2018 г.