Към катедри

 

 

НОВА ПРАКТИЧЕСКА ГРАМАТИКА НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

 

Учебната книга „Нова практическа граматика на българския език за чужденци” е предназначена за чуждестранни граждани, изучаващи български език, както и за всички интересуващи се от ясни граматически правила и разговорни тенденции, характерни за съвременната българска езикова ситуация.

Съдържанието съставя четири части: Фонетика; Граматика; Етикет и фразеология; От трудното към лесното – поредица от статии на авторите и участниците в това иновативно изследване, посветени на типичните трудности при изучаването на българския език от чуждестранни граждани, носители на различни славянски езици, както и на англоговорящи.

Новата практическа граматика включва теоретично представяне на материала от дяловете фонетика, морфология и синтаксис. Информацията се представя не единствено по традиционния описателен модел, а с помощта и на визуализации в таблици и схеми. Този подход улеснява усвояването на граматическите особености на българския език и спомага целта на учебното пособие да бъде лесно изпълнима – езиковите факти да бъдат възприемани с лекота и да повишат лингвистичната компетентност на обучаваните. Следват упражненията, чрез които практически студентите затвърждават познанията си за най-важните граматически единици.

При структирирането на езиковия материал е използван напълно нов принцип – представянето на граматическия дял (морфология) е обобщено в резюме на английски език, което синтезира основните акценти от лингвистичната информация. Това със сигурност улеснява ориентацията на чужденците в научната терминология. Застъпени са и възможни аналогии и открояване на различия спрямо английската граматика, които са от реална практическа полза за овладяване на българската.

Практическата граматиката включва няколко приложения. Едно от тях – От трудното към лесното представя теоретични статии, които коментират интерферентните грешки, които се допускат най-често и трудностите при овладяване на българския език за чужденци в различни аспекти. В Етикет и фразеология са включени етикетни ситуации и фразеологични единици, основни маркери на разговорния език и прилагането му в различни речеви ситуации и сфери.

 

 

Редовни докторанти:

 

2Димо Тодоров Димов

Научен ръководител: проф. д-р Ренета Ванкова Божанкова

 

Константина Русланова Пунева

Научен ръководител: проф. д-р Людмил Иванов Димитров

 

 

 

 

Докторанти в задочна форма на обучение:

 

 

Елена Сергеева Михайлова

Научен ръководител: доц. д-р Илиана Чекова Чекова

 

Александра Олегова Катилева

Научен ръководител: проф. д-р Ангелина Иванова Вачева

 

Придобили образователната и научна степен “доктор”:

 

Румяна Парашкевова Парашкевова

Научен ръководител: проф. д-р Ангелина Иванова Вачева

 

Иван Лука Ланджев

Научен ръководител: проф. д-р Людмил Иванов Димитров4

 

Илиана Белчева-Иванова

Научен ръководител: проф. дфн Людмила Йосифовна Боева

 

Галина Георгиева

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова

 

Димитър Михайлов

Научен ръководител: проф. дфн Петко Енчев Троев

 

Отчислени с право на защита

 

5

 

Радостина Велева

Научен ръководител: проф. д-р Ренета Ванкова Божанкова

Отчислена

 

Валя Иванова Крумова

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова

 

Ивайло Пеев

Научен ръководител: доц. д-р Румяна Кръстева Евтимова

 

 

 

 

3

 

 

 

Учебникът Лесното в трудния български език представлява компактен общ курс по български език за чужденци, включващ нова система от образователни подходи за практиките на чуждоезиковото обучение, с което заема своето иновативно място сред учебните пособия в българската приложна лингвистика.

Той е предназначен за обучение на чужденци с различна степен на лингвистична компетентност, както начинаещи, така и напреднали или подготвящи се за полагането на сертификатни езикови изпити. Точно тази компактност на разработката на всички езикови равнища дава очертанието на учебника като високофункционален и съобразен с общоевропейските стандарти в чуждоезиковото обучение.    

Съдържанието е структурирано в 30 урочни единици и Приложения с диктовки, фразарий, фразеологизми, тестове и таблици с граматически факти, които определено затрудняват обучаваните по български език.

Представеният учебен материал отговаря на стандартите за степен на владеене на чужд език на традиционно утвърдените нива:

-        от 1 до 10 урок – ниво А1;

-        от 1 до 17 урок – ниво А2;

-        от 1 до 23 урок – ниво В1;

-        от 1 до 30 урок – ниво В2.

Упражненията, условно наречени базисни и допълнителни, формират моделите на лексикална и граматическа прогресия с цел повишаване на лингвистичните и комуникативните умения на чуждестранните студенти, специализанти и докторанти. Допълнителните упражнения са предназначени предимно за изучаващи български език със средна и висока езикова компетентност.

Усвояването на цялостната лексикална, граматическа и социокултурна информация от учебните единици и от приложенията подготвя студентите за професионална степен на владеене на български език, при която изучаващият владее свободно разговорни и идиоматични изрази, разграничава смислово контекстовите инварианти в сложни езикови ситуации, има висока лингвистична компетентност и много добро познаване на българските културни традиции.

Като основно учебно помагало за изучаването на българския език от чуждестранни граждани, а също и от членовете на българските общности в чужбина, учебникът се отличава с утвърждаването на редица модели и рубрики, позволяващи „трудните“ специфики на българския език да бъдат възприети по- лесно.

Един от тези модели е краткият уводен курс по българска фонетика, включващ основните теми „Класификация на гласните и съгласните в българския език“, „Фонемни редувания“, „Правоговорни правила“. Фонетиката рядко присъства в учебните пособия за изучаването на българския език като чужд, а трябва да се отбележи, че именно тя кореспондира пряко с говоренето, респективно писмото, както и със слушането. Овладяването на базисните фонетични норми на чуждия език е задължителна предпоставка за ефективното му изучаване. Затова е приложен и ауидио диск с учебните текстове.

Друг модел съставя рубриката „Етикет за всеки ден“, която е представена чрез различни ситуации и литературни фрагменти и отговаря на международните чуждоезикови практики напоследък, отделящи специално внимание на социо- и интеркултурния контекст в обучението по чужд език. Постепенно изградената междукултурна компетентност включва както знанията, свързани с правилата на общуване в чуждата езикова среда, така и умението за практическото им прилагане. Усвояването на речевите етикетни единици и нормите на етикетното поведение на чуждата култура още в най-ранния етап на обучение спомага за правилното ориентиране в новата социокултурна среда и същевременно представлява основа на отворения междукултурен диалог, без който е невъзможно пълноценното общуване, осъществявано чрез реализацията на сътветните комуникации в различните сфери на личния и обществения живот.

Освен с етикетните речеви единици, в текстовете на учебника и по-специално в рубриката „Повече лексика“ изучаващите български език имат възможност да се запознаят и с базисното представяне на българската фразеология.

Важен акцент в учебника представлява текстовият материал, функциониращ чрез литературни фрагменти, ситуации-диалози, различни информации и адаптирани произведения в основния текст на всеки урок и рубриките „Запомнете“ и „Разбирате ли?“. Те са приложими за лексикални, граматически и стилистични анализи, като едновременно са насочени към подобряване на социокултурната компетентност на обучаваните по въпроси, свързани с културното наследство на България и актуални теми на съвремието.

Внимателният подбор на типовете литературни форми също е подчинен на общата идея на учебника да се опознае по-лесно „трудният“ български език и българското културно пространство като част от европейското (в рамките на което българският език се отнася към малкоизучаваните и редки езици). Поради тази причина са включени и произведения на представители на съвременната българска интелектуална мисъл като Блага Димитрова, Георги Господинов, Деян Енев, Милен Русков, Теодора Димова и др., образци, които допринасят за културния прочит „плюс“ на една нова действителност.       

В заключение за създаването на този учебник авторите са проучили и използвали материали от книги, монографии, статии и доклади на най-автортетни учени и специалисти в областта на съвременната приложна лингвистика и международните практики в чуждоезиковото обучение. От съществено значение е и сериозният опит на авторския колектив в преподаването на българския език като чужд.