Latest

 

Награда за най-добра езиковедска книга на Факултета по славянски филологии – 2022 г.

 

Уважаеми колеги,

На заседанието си от 10.05.2022 г. с тайно гласуване Факултетният съвет на ФСлФ определи носителя на Наградата на Факултета по славянски филологии за езиковедска книга на факултета за периода 2018 – 2022 г.

Това е проф. дфн Юлияна Стоянова за книгата й Проблеми на психолингвистиката. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2021. ISBN 978-619-743-351-7

 

Честито на проф. дфн Юлияна Стоянова!

Радваме се да съобщим, че тази година за участие в конкурса бяха номинирани и следните сериозни кандидатури:

  1. Елисавета Балабанова. Словоредни модели с адюнкти в българския език.  София: Академично издателство „За буквите – О писменехь“, 2020. ISBN 978-619-185-376
  2. Надежда Делева. Русско-болгарские аналоги (Лексикографический аспект). София: Парадигма, 2020. ISBN 978-954-326-417-9
  3. Стилиян Стойчев. Българският морфологичен релатив и чешкият език или за съвременния български морфологичен релатив и неговите функционални еквиваленти в съвременния чешки език. София: Стилует, 2019. ISBN:978-619-194-054-7.

 

Наградата ще бъде връчена официално на проф. дфн Юлияна Стоянова на тържеството по случай 24 май 2022 г. в Аулата на СУ „Св. Кл. Охридски”.

 

 

 

 

 

 

Фондация „Блага Димитрова”

и

Факултетът по славянски филологии на СУ „Св. Климент Охридски"

 

обявяват конкурс за еднократна стипендия на името на Блага Димитрова за летния семестър на учебната 2021/2022 г.

 

Стипендията е предназначена за студенти на ФСФ, които имат постижения в областта на литературното творчество, превод на литературни текстове от славянски езици и литературоведски разработки.

 

Необходими документи:

  1. Молба свободен текст
  2. CV
  3. Академична справка
  4. Копия от публикациите

 

Документите се подават в Деканата на Факултета по славянски филологии (стая 229 на Ректората) до 13.05.2022 г.

 

 

 

 

 

Конкурс за разработване на научни проекти, финансирани целево от държавния бюджет - 2022 г.

 

Уважаеми колеги,

Конкурсната проектна сесия за разработване на научни проекти, финансирани със средствата, отпуснати целево от държавния бюджет 2022 г., е обявена на следния адрес:

http://eservices.uni-sofia.bg/projects/

 

На този адрес са достъпни всички необходими документи за кандидатстване и оценка на проектите. 

 

Предложенията се подават само по електронен път до 23:59 ч. на 18 април 2022 г.

 

Както знаете, членовете на факултетните комисии не могат да участват като ръководители и като членове на екипите на проектите.

 

Всеки проект се оценява от 2-ма рецензенти, притежаващи поне ОНС „Доктор“. Рецензентите следва да не са членове на академичния състав на звеното, както и да не са участници в проектни предложения от настоящата сесия. Поне един от рецензентите не трябва да работи по договор с нашия университет.

Рецензиите ще се предават след крайния срок за подаването на проекти в периода 19 април – 28 април, като могат да се изпращат сканирани по електронна поща до мен поради съвпадането на този период до голяма степен с празничните дни около Великден в академичния ни календар - от 21.04. до 26.04.2022 г.

 

Моля да прегледате всички документи под полето ДОКУМЕНТИ ПО КОНКУРСА.

Обърнете внимание, че за Ваше улеснение има и

Наръчник за кандидатстване, изпълнение и отчитане на проектите.

 

Ако имате въпроси, пишете ми на следния имейл: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

проф. д-р Петя Осенова

председател на Комисията по НИД към ФСФ

 

 

 

 

 

Уважаеми колеги,

Факултетният съвет при Факултета по славянски филологии обявява конкурс за най-добра езиковедска книга, издадена в периода 2018 г. – 2022 г. Поради ситуацията с пандемията през изминалите две години периодът за издадена книга е по-голям от посочения в Статута за наградата на ФСФ.

В конкурса могат да участват със свой оригинален труд (монография или сборник от студии) български автори от цялата страна, които не са участвали в конкурса през 2018 г. Предложенията, придружени с екземпляр от номинираната книга, следва да бъдат предадени в Деканата на ФСлФ (каб. 230, Ректорат) до 30 април 2022 г.

 

Повече информация за конкурса можете да намерите ТУК

Очакваме Вашите предложения!

 

 

 

 

 

 

Факултет по славянски филологии

Държавни изпити – 2021-2022

 

 

Лятна сесия:

27.06.2022 г. – Писмен практически славянски език (за специалност Славянска филология)

04.07.2022 г. – Писмен изпит по теоретичен славянски език (за специалност Славянска филология)

11.07.2022 г.  – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология, Балканистика, Славянска филология

13.07.2022 г. – Защита на дипломна работа (за специалностите Българска филология, Балканистика и Славянска филология)

 

Есенна сесия:

07.09.2022 г. – Писмен държавен изпит за специалностите Българска и Руска филология; Защита на дипломна работа (за Българска филология)

20.09.2022 г. – Защита на магистърски тези

 

 

Всички конспекти за държавни изпити можете да видите ТУК

Молба за допускане до държавен изпит

Клетвена декларация