Преподавателска мобилност за Крагуевац и Украйна

СУ „Св. Климент Охридски“

 

КРИТЕРИИ

за допустимост и подбор на преподаватели/служители за мобилност по програма „Еразъм+“, Ключова дейност 1, Образователна мобилност във висшето образование, Мобилност с цел преподаване в партниращи държави

Академични 2018/2020 години

 

Критерии за допустимост и подбор на кандидатите:

 • Кандидатът трябва да е преподавател в Софийския университет;
 • Нивото на владеене на работния език да отговаря на нивото, посочено в споразумението с партниращия университет;
 • За мобилност с цел преподаване се одобряват преподаватели, чиято област на знание/специалност отговаря на параметрите вписани в одобрения проект;
 • Заявената мобилност с цел преподаване трябва да е част от учебната програма на приемащия университет;

 

При равни други условия:

 • Приоритетно се одобряват кандидати, които не са участвали в мобилност по Програма Учене през целия живот, Еразмус Мундус, Еразъм+.
 • Приоритетно се одобряват мобилности, за които към Протокола има приложена подписана от приемащия университет Работна програма и/или Писмо-покана от страна на приемащия университет.
 • Приоритетно се одобряват щатните спрямо нещатните преподаватели;
 • Приоритетно се одобряват преподаватели, които съдействат за организиране на изходящата студентска мобилност и за организиране обучението и престоя на входящи Еразъм студенти и преподаватели;
 • Мобилността допринася за развитие на партньорството с приемащия университет.

 

ВАЖНО:

Минимални часове изнесени лекции – 8 часа за 5 последователни работни дни; при по-голям брой работни дни мобилност часовете се преизчисляват.

 

Срок за подаване на документите – 1 ноември 2019.

Свободни места – Лвов - 1, Киев -1, Крагуевац - 4

 

Задължителни документи за кандидатстване

 • Заявление
 • Мотивационно писмо