За Факултета

Информация за Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"

 

 

До членовете на общността на главните асистенти и на асистентите

във Факултета по славянски филологии

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с гласуването за избор на член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите, проведено на 5 ноември, четвъртък, и 6 ноември, петък, 2020 г.

 

Уважаеми колеги,

Според доклада на Комисията по произвеждане на избори към ОС на ФСФ в проведеното на 5 и 6 ноември 2020 г. гласуване за избор на член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите са участвали 26 (двадесет и шест) от имащите право на глас. За член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите във ФСФ е избрана гл. ас. д-р Ласка Ласкова, получила най-много гласове – 14 (четиринадесет) от подадените.

 

Председател на ОС на ФСФ проф. Адриана Дамянова

 

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с второто гласуване за избор на член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите, проведено на 5 ноември, петък, 2020 г.

 

Уважаеми колеги,

Според доклада на Комисията по произвеждане на избори към ОС на ФСФ в проведеното на 6 ноември 2020 г. второ гласуване за избор на член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите са участвали 52 (петдесет и двама) от членовете на ОС на ФСФ, регистрирали се за участие в заседанието на ОС, открито на 4 ноември 2020 г. За член на ФС на ФСФ от квотата на главните асистенти и на асистентите е избрана гл. ас. д-р Ласка Ласкова, получила най-много гласове – 33 (тридесет и три) от подадените.

Поради изчерпване на дневния ред ЗАКРИВАМ заседанието на Общото събрание на Факултета по славянски филологии, считано от 17.00 ч. на 6 ноември 2020 г.

 

Председател на ОС на ФСФ проф. Адриана Дамянова

 

Послепис: Извън протокола

Уважаеми колеги,

Позволете ми да изкажа сърдечната си благодарност към доц. Д. Григоров, зам.-председател на ОС на ФСФ, към Комисията по произвеждане на избори, и конкретно към нейния председател гл. ас. д-р Сл. Димитрова, към председателя на Мандатната комисия доц. Д. Тенев, към деканското ръководство, и конкретно към проф. Г. Дачева, към г-жа Кл. Попопа, без чието съдействие организирането и провеждането на последното заседание на ОС нямаше да могат да се осъществят. Но най-вече благодаря на всички Вас, които независимо от инзвънредните епидемиологични обстоятелства участвахте в работата на събранието и така показахте, че всички ние сме много повече от оголен живот.

Бъдете здрави!

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРА

по атестиране на преподавателите във ФСФ, СУ „Св. Климент Охридски"

 

Драги колеги, в началото на 2022 г. (според графика, изготвен от декана, вж. файл „График“) ще проведем атестиране на преподаватели във факултета, които към 1.10.2022 г. имат три/ пет години преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“ и не са атестирани за този период. Прилагаме документи: Процедура по атестиране в университета – правила (Приложение 4.3); График за провеждане на атестация на научно-преподавателския състав на ФСлФ през 2022 г.; Личен отчет (Приложение 4.1) – този файл трябва да се попълни от колегите, които ще бъдат атестирани; Приложение 4.2 – точкова система на СУ „Св. Климент Охридски“; Анкетна карта за студенти (проучването на студентското мнение се прави всеки семестър по електронен път с изключение на случаите, когато няма достатъчно попълнени анкети от студентите).

 

Ако имате въпроси по процедурата на атестиране, бихте могли да пишете на Атестационната комисия във факултета на адрес

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

или да се обърнете към всеки един от нас:

доц. д-р Марина Джонова (председател), доц. д-р Биляна Михайлова (зам.-председател), доц. д-р Надежда Александрова, доц. д-р Анета Димитрова, доц. д-р Цветанка Аврамова, доц. д-р Камелия Спасова, гл. ас. д-р Наталия Христова.

 

 

 

 

 

До членовете на Общото събрание

на Факултета по славянски филологии

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с предстоящото на 4.11.2020 г. заседание на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Намираме се в сложна ситуация. От една страна, ПУДСУ ни задължава да провеждаме заседания на Общото събрание на факултета ежегодно. От друга, съгласно актуална към 30 октомври 2020 г. заповед на министъра на здравеопазването във форуми като конференции, семинари и под. могат да участват не повече от 30 човека, а членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии са 160 (от които 130 преподаватели, 2 административен и помощен персонал, 27 студенти и 1 докторант). От трета страна, вероятността обявените противоепидемични мерки да бъдат облекчени или премахнати до края на годината, изглежда нереалистична, което обезсмисля отлагането на заседанието. При тези условия се налага да проведем дистанционно поне част от обявеното за 4 ноември т.г. заседание на ОС на ФСФ и да изпълним неотложните задачи от предварително обявения дневен ред. За целта ще използваме електронната поща. Създаден е специален електронен адрес:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   

Паролата за вход в пощенската кутия преподавателите ще получат своевременно от своите катедрени ръководители, а студентите – от председателя на Студентския съвет на студентите от ФСФ.

Първата ни неотложна задача е да се запознаем с отчетния доклад на деканското ръководство за изминалата година, да го обсъдим и евентуално – приемем. Молим да се запознаете предварително с доклада, който вече можете да намерите на сайта на факултета. На горепосочения електронен адрес молим, след като на 4 ноември в 10.00 ч. председателят на ОС обяви началото на заседанието, от 10.00 до 11.00 ч. да изпращате своите изказвания и въпроси по доклада. От 12.00 до 14.00 ч. ще очакваме отговорите на деканското ръководство, а от 14.00 до 16.00 ч. молим да гласувате със „за“, „против“ или „въздържал се“ относно приемането на отчетния доклад на деканското ръководство за изминалата година. Гласуването на доклада ще приемем като своеобразна регистрация на участниците в заседанието на ОС.

Втората ни задача, която не търпи отлагане, е да попълним състава на ФС на ФСФ. Трябва да изберем нов член на ФС от квотата на нехабилитираните, тъй като съгласно ПУДСУ мандатът на доц. Ст. Стойчев, избран от квотата на главните асистенти и на асистентите за член на ФС, поради хабилитацията на колегата се прекратява предсрочно с първото заседание на ОС на ФСФ след датата на избора му за доцент. Тъй като изборът на членове на ФС е таен и не може да се проведе дистанционно, ще се проведе в рамките на същото заседание на ОС на 5 ноември, четвъртък, в кабинет 247А (Ректората) от 10.00 до 16.00 ч. Напомням, че всеки регистрирал се за участие в заседанието член на ОС има право да гласува, както и че има право да гласува за неограничен брой кандидати. Резултатите от гласуването ще бъдат обявени на страницата на факултета и/или по пощата на горепосочения електронен адрес не по-късно от 9.00 ч. на 6 ноември. Опитът ни с подобни избори сочи, че е малко вероятно някой от кандидатите да събере повече от половината от гласовете на имащите право да гласуват, каквото според ПУДСУ е условието да бъде избран кандидат при първото гласуване. Ето защо в рамките на същото заседание на ОС ще проведем, ако се налага, второ гласуване за попълване състава на ФС от квотата на нехабилитираните преподаватели на 6 ноември, петък, в 247А от 10.00 до 16.00 ч. (Аудитория 247А е оборудвана с бактерицидна лампа за прочистване на въздуха, която може да работи в присъствието на хора, т.е. не отделя озон.)

Студентският съвет на студентите от ФСФ на свое заседание е приел да бъде прекратен предсрочно мандатът на досегашния член на ФС на ФСФ от квотата на студентите, и е избрал нов свой представител във ФС. Молим чрез явно гласуване да потвърдите избора на студентите на техен представител в състава на ФС на ФСФ, като изпратите мейл на по-горе посочения електронен адрес.

Следващата задача – избор на нов член на ОС на СУ от квотата на главните асистенти и на асистентите на мястото на доц. Ст. Стойчев, чийто мандат се прекратява предсрочно поради същата причина и по същия механизъм като гореизложените – не е от компетенциите на ОС на ФСФ, а на общността на нехабилитираните преподаватели във факултета. Тъй като Правилникът на Университета „мълчи“ по важни въпроси, като например кой организира събрание или „нарочни избори“ на общностите, обръщаме се към общността на главните асистенти и на асистентите с предложение да се възползват от възможността да гласуват за свой представител в университетското ОС паралелно с гласуването за избор на нов член на ФС. Изборът на член на ОС на СУ не предполага балотаж, защото за избран се смята кандидатът, събрал най-много гласове. Напомняме, че изборите на представители в ОС на СУ се считат за валидни, ако в тях са участвали не по-малко от половината от списъчния състав на представляваната общност.

Бюлетините за предстоящите избори ще бъдат изпратени на посочения по-горе електронен адрес, за да може всеки да ги попълни предварително и така да съкрати максимално престоя си в кабинета, определен за място на гласуването.

Уважаеми колеги, явно е, че предстоящото заседание на нашето ОС ще е необичайно. Даваме си сметка, че в така предложената негова организация сигурно могат да бъдат намерени немалко укорими (без)действия, като необсъждане и неприемане на дневния ред, промяна на предварително обявения дневен ред (отпадане на т. 2) и др. Но се надяваме да проявите разбиране за необходимостта да действаме във форсмажорни обстоятелства, да запазите споделянето на евентуалните си забележки за следващото – надяваме се, присъствено – заседание и участвайки в заседанието на 4 ноември, да допринесете за това да бъдат удържани академичният ни живот и достойнство в граници, непристъпни за биологични феномени.

 

 

30 октомври 2020 г.                                                  Председател на ОС на ФСФ

                                                                                    проф. дпн Адриана Дамянова

                                                                                  Зам.-председател на ОС на ФСФ

                                                                                    доц. д-р Добромир Григоров

 

 

Съобщение във връзка с гласуването за избор на член на ФСФ, проведено на 5 ноември 2020 г.  

 

 

 

ПОКАНА

 

към членовете на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

за участие в редовно заседание на Общото събрание

 

Уважаеми членове на Общото събрание на Факултета по славянски филологии,

Уведомявам Ви, че на основание чл. 43. (1), т. 1 от ПУДСУ свиквам Общото събрание на Факултета по славянски филологии на редовно заседание, което ще се проведе на 4 ноември 2020 г., сряда, от 10.00 часа дистанционно.

Проект за дневен ред:

  1. Годишен отчетен доклад на декана на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев
  2. Обсъждане на предложение за информационното съдържание на бюлетините за избор на членове на колективните органи на управление на СУ и на факултета
  3. Произвеждане на частични избори за попълване състава на ФС на Факултета по славянски филологии

 

Уточнения по процедурата на дистанционно провеждане на заседанието на Общото събрание можете да видите ТУК

 

Председател на Общото събрание на Факултета по славянски филологии

проф. дпн Адриана Дамянова

 

 

 

Subcategories

История на Факултета по славянски филологии при Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Служителите на Факултета по славянски филологии на Софийския университет "Св. Климент Охридски"
Лични страници на служителите от Факултета по славянски филологии