Данни

Заглавие Референциалната илюзия като съпротива срещу смисъла: опит върху разказ от Йовков
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

език, семиотика, структура, функция, наратив, дискурс, семантика, смисъл, референциална илюзия, изображение

Резюме

Текстът съпоставя семиотичната/структуралистката концепция на Р. Барт и семантичната/херменевтичната концепция на П. Рикьор за отношението на (наративния) език/дискурс „в границите на писането“ към вънтекстовия свят, или за референцията на писмото, за да валидизира разбирането си на понятието референциална илюзия. Нататък намесва в подетия задочен диалог трети метаезик – Йовковия, за да прецизира инструментариума си на четене на достатъчно представително за автора повествование като това на „Песента на колелетата“. Интерпретацията на този разказ открива структурно-функционалните излишества и комуникативните сривове в него като премислена, но неизбежно проваляща се стратегия за проваляне на смисъла като корелат на разбирането.