Данни

Заглавие Интерференция в българската писмена реч на носителите на руски език
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

лексикално-семантична интерференция, писмена реч, български език като чужд, носители на руски език

Резюме

Фокус на статията са интерферентните влияния на руския език върху българския при рускоезични студенти. Разглеждат се явленията на междуезикова и вътрешноезикова интерференция на лексикално-семантично равнище. Емпиричният материал е ексцерпиран от писмени разработки на рускоезични студенти, владеещи български език на високо равнище. Предприема се опит за систематизиране на установените „деформации“ и за изясняване на причините за тяхното появяване.