Данни

Заглавие Фантастично и иронично в „Незавършеният роман на една студентка“ на Любен Дилов
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

фантастика, ирония, социум, Любен Дилов

Резюме

Докладът разглежда романа на Любен Дилов „Незавършеният роман на една студентка“, в контекста на българската литература от 80-те години на ХХ век. Целта на доклада е да проучи закодираната социална ирония, в рамките на фантастичния наратив. Текстът изследва промененото схващане за функциите на художественото творчество, с акцент върху динамиката на културните нагласи на обществото. Проследява се тематичната свързаност, с предходните фантастични творби на автора и отношението спрямо социума, застъпено в тях. Откроени са различните времеви перспективи, които дообогатяват ироничната линия в текста. В заключение са обобщени резултатите от направеното проучване, за отношението между фантастично и иронично, в романа на Любен Дилов.