Данни

Заглавие Фикционалното изграждане на субективните светове в прозата на Павел Вежинов и Ладислав Фукс от 60-те и 70-те години на XX в.
Редакция

Публикувано от  Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

Резюме

Значителна част от критическата традиция върху творчеството на Павел Вежинов и на Ладислав Фукс отбелязва особения модус на сливане между реално и нереално в текстовете на двамата автори от 60-те и 70-те години на XX в. Тезата на доклада е, че този процес не засяга само осмислянето на самите текстове като рамка на фикционални светове, но и конструирането на вторична (вписана) фикционалност, центрирана около определени персонажи от произведенията. Сред основните задачи на изследването е да прецизира в теоретично отношение наличния понятиен апарат около процесите на сливане между реално и нереално; да проследи възникването на фикционалните светове на разглежданите произведения; да анализира конструирането на субективни фикционални светове и да определи на статута им в рамките на цялостния свят на текста; да контекстуализира разглежданите явления в литературноисторически план.