Данни

Заглавие Изреченска сегментация на средновековни текстове
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

анотация, изречение, сегментация, средновековни текстове

Резюме

Докладът разглежда въпроса за т.нар. „изреченска сегментация“ на средновековни текстове, в които липсват експлицитни маркери за начало и край на изречението (за разлика от съвременните текстове), за целите на лингвистичната анотация и по-специално на синтактичната анотация, включително в контекста на разликата между изречение (clause) и изказване (sentence, statement). При определянето на принципите на сегментацията ще бъде дискутирана ролят на елементи като: експлицитно изразен подлог; подлози в съседни изречения; наличие на финитна глаголна форма; наличие на елементи, които се появяват в точно определена позиция в рамките на изреченската единица (напр. второпозиционните клитики).