Данни

Заглавие Съществителни имена от вестник The Telegraph, свързани с имиграцията
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

дискурс, съществителни имена, имиграция, вестник The Telegraph

Резюме

Целта на доклада е да проследи дискурсивното поле на имиграцията, пресъздадено в поредица от статии от вестник The Telegraph. Обект на анализа са съществителни имена, чрез които се изразява специфично отношение към нарастващата имиграция. Основният извод е, че вестникът акцентува най-вече върху проблемите вследствие на имиграцията към Обединеното кралство, след което върху ограничаването ѝ, възприемано като естествен начин за справяне с проблемите от нея, а на по-заден план оставя ползите от нея.