Данни

Заглавие Когато няма подходяща дума, Философът я измисля
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

δύναμις, ἐνέργεια, ἐντελέχεια, създаване на новобългарския философски език

Резюме

Мнозина се изненадват от това, че думата δύναμις преди Аристотел има значения, твърде различни от онези, с които тя се среща в трактатите му, а изненадата им се усилва още от неотречимия факт: думите ἐνέργεια и ἐντελέχεια преди Аристотел изобщо не са съществували. Те са част от неговото словотворчество и много може да се спори къде е най-ефект(ив)ното проявление на триадата на модалните категории. Аристотел измисля повече от 150 думи и също така превръща в технически термини не по-малко от 150 субстантивирани израза. Едно от най-успешните негови езикови изобретения е думата енергия. В доклада ще говоря за това защо и как се е стигнало до изкуственото ѝ изковаване, и как тя е била преведена на български от проф. Иван Георгов – първият преподавател по история на философията у нас.