Данни

Заглавие Граматични трансформации в устни разкази
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

разговорна реч, глаголно лице, време, актуална реч, препредадена реч, косвена реч, диалог

Резюме

При възпроизвеждане на авторска или чужда реч, както и при представяне на информация за минали събития, част от които са и диалогични размени на реплики, се наблюдават граматични трансформации, определени от промяната в типа реч, от темпоралната и локалната ориентация на деиктичните елементи и др. Обект на анализ в доклада е специфичната темпорална организация на текстове, които представляват препредаване на актуална реч от минала речева ситуация със средствата на разговорната реч. Данните показват отчетлива тенденция за запазване на глаголните форми в същото лице, време и наклонение, в които са използвани и в актуалната реч.