Данни

Заглавие Българският дубитатив и неговите функционални съответствия при превод на руски
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

евиденциалност, дубитатив, български език, руски език, превод, функционални съответствия

Резюме

В доклада първоначално се разглежда семантиката и формите на българския дубитатив като един от трите косвени евиденциала. Представят се някои от основните видове употреби и се коментира разликата между случаите, в които в по-тесния или по-широкия контекст с дубитативна глаголна форма се съдържат лексикални (или друг вид) модификатори, носещи дубитативна семантика, или пък не се съдържат подобни средства. В следващата част на доклада се търсят функционалните съответствия на българския дубитатив при превод на руски език. Те се коментират от гледна точка на времето на дубитативната форма и от гледна точка на наличието или липсата на лексикални дубитативни маркери в българската фраза. Също така се класифицират и коментират средствата в руския език за предаване на семантиката, носена от българския дубитатив. Емпиричният материал в основата на изследването е извлечен както от художествени източници, така и от интернет материали. Освен тях се използват и анкети, проведени сред експерти – езиковеди и преводачи.