Данни

Заглавие Междуезикова омонимия при съществителни имена в чешки и български език
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

междуезикова омонимия, чешки език, български език като чужд, интерферентни грешки

Резюме

Докладът представя както проблема омонимия, така и неговите прояви в рамките на два близкородствени езика – чешки и български. Работата описва и изяснява прилики и разлики в схващанията по въпроса за явлението междуезикова омонимия, като прави изводи,свързани с проблема, които се използват за класификацията на ексцерпираните лексикални единици от двата езика. Направеният анализ и получените резултати се разглеждат в контекста на обучението по български език като чужд и биха могли да се използват за предвиждане и преодоляване на интерферентни грешки в контакта между двата езика.