Данни

Заглавие Изходни начала при събирането и описанието на диалектоложки материал през втората половина на ХIХ век
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

история на българската диалектология, събиране на диалектоложки материал, фонетично записване, българска диалектология, история на българската филологическа мисъл, ХIХ век

Резюме

Настоящият доклад е принос към историята на българската диалектология. В него се разглеждат изходните начала при проучването на българските диалекти през ХIХ в., като се анализират методите, похватите и първите опити за създаване на упътвания за събиране и описание на диалектоложки материал. Водещата концепцията за формиране на книжовен език на базата на съвременната говорна основа предизвиква през втората половина на ХIХ в. един нов интерес към родните диалекти. Българските книжовници започват да обръщат специално внимание върху начина, по който трябва да се записват местните говорни различия, защото според тях това е средството, чрез което да опознаят законите и свойствата на езика.