Данни

Заглавие Съвпадение на формите на конклузивния аорист и индикативния перфект
Редакция

Андрей Бояджиев

Авторско право

The Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Ключови думи

евиденциалност, конклузив, перфект, граматическа омонимия, бипартиципиалност

Резюме

Конклузивът в българския език е евиденциална субкатегория, която предизвиква научния интерес с някои нерешени въпроси, свързани с класификацията и формите ѝ. В доклада се разглежда съвпадението на формите на конклузивния аорист и индикативния перфект и се определя мястото им в евиденциалната глаголна категория на съвременния български език. Разгледани са причините за съвпадението на двете форми, както и подходите на различни учени към терминологичното класифициране на граматическата омонимия, като по-подробно са изложени възгледите на Георги Герджиков, Руселина Ницолова, Иван Куцаров. Разглеждат се употреби на формите в контекст и се разглежда въпросът за тяхното диференциране, представят се също специфични контексти, които правят разграничаването трудно или невъзможно.